Regulamin aplikacji FB

REGULAMIN APLIKACJI „MOJA PACZKA” DLA PROJEKTU „SZLACHETNA PACZKA”  STOWARZYSZENIA WIOSNA UDOSTĘPNIANEJ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”Postanowienia ogólne
§ 1


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Aplikacji „Moja paczka” udostępnianej na portalu  społecznościowym „Facebook” pod adresem https://apps.facebook.com/moja-paczka/, w celu usprawnienia realizacji Projektu „Szlachetna paczka”,
2.    Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim pojęć:
 1. 1)    „Aplikacja „Moja paczka”” lub „Aplikacja” – dedykowana aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego „Facebook” zarządzanie wspólnym tworzeniem paczki dla wybranej rodziny w ramach Projektu „Szlachetna paczka”;
 2. 2)     „Regulamin ” – niniejszy dokument dostępny na stronie http://szlachetnapaczka.pl/regulamin-aplikacji-moja-paczka;
 3. 3)    „Stowarzyszenie WIOSNA” – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, posiadające numer NIP 675-12-87-092, posiadające numer REGON 356510550;
 4. 4)    „Projekt „Szlachetna paczka”” lub „Projekt” – pomoc, której zasady udzielania określa szczegółowo załącznik nr 1 do „Regulaminu świadczenia usług przez serwis internetowy „Szlachetna paczka””, dostępny na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/regulamin;
 5. 5)    „Użytkownik” –osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym „Facebook”, która  korzysta z Aplikacji „Moja paczka”;
 6. 6)    „Lider” – Użytkownik będący osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji Projektu „Szlachetna paczka”.

 

Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Aplikację
§ 2

1.    Po przypisaniu rodziny w projekcie SZLACHETNA PACZKA Użytkownik otrzyma e-maila z informacjami dotyczącymi tworzenia paczki oraz linkiem do Aplikacji „Moja paczka”.
2.    Zalogowanie się na koncie na portalu „Facebook”, a następnie przejście do Aplikacji „Moja paczka”, w przypadku Użytkownika, którego adres email w systemie Szlachetna Paczka jest tożsamy z adresem email w portalu Facebook spowoduje automatyczne pobranie rodziny przypisanej do użytkownika w systemie Szlachetna Paczka do aplikacji Moja Paczka na konto użytkownika.
3.    Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Moja Paczka niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na dostęp aplikacji do jego danych z serwisu Facebook: profil publiczny, lista znajomych, adres e-mail, polubienia, akcje publikowania
4.    Strona Aplikacji „Moja paczka” zawiera listę osób spośród znajomych Użytkownika zaangażowanych w tworzenie paczek, a także informacje o Liderze każdej z paczek w której zaangażowani sa znajomi, opis rodziny (wraz ze szczegółowymi potrzebami) oraz przycisk oznaczony hasłem „chcę pomóc”. Kliknięcie pzrycisku powoduje wysłanie do Lidera prośby o dołączenie użytkownika do osób współtworzących paczkę. Po akceptacji prze lidera użytkownik otrzymuje możliwość wprowadzania zmian statusów na liście potrzeb rodziny.
W przypadku odrzucenia zgłoszenia przez lidera użytkownik traci dostęp do listy szczegółowych potrzeb danej rodziny.
5.    Po zaakceptowaniu przez Lidera, użytkownikowi wysyłana jest notyfikacja za pośrednictwem portalu Facebook z linkiem do rodziny i automatycznie użytkownik otrzymuje uprawnienia do wprowadzania zmian statusów potrzeb danej rodziny.
6.    W oknie Użytkownika wyświetlą się link do serwisu Projektu „Szlachetna Paczka”, link odsyłający do strony internetowej z informacjami o możliwości dokonania wpłat na rzecz Projektu oraz link zapraszający do dołączenia do klubu WIP.
7.    Skorzystanie z Aplikacji spowoduje automatyczne przekierowanie do strony zawierającej informacje o wybranej rodzinie i jej potrzebach. Informacje zawierają w szczególności następujące dane: imię osoby, dla której przeznaczony jest produkt, nazwę produktu i jego opis. Każdy produkt oznaczony jest jednym z poniższych statusów:

 • a)    „nowy” – oznacza produkt jeszcze nie zarezerwowany. W takim przypadku każdemu Użytkownikowi pojawi się przycisk oznaczony hasłem „zarezerwuj”
 • b)    „zarezerwowany” – oznacza produkt zarezerwowany przez jednego z Użytkowników lecz jeszcze nie zakupiony. Zarezerwowany produkt zostanie oznaczony danymi Użytkownika, który dokonał rezerwacji. Liderowi oraz Użytkownikowi, który zarezerwował produkt pojawi się przycisk „usuń rezerwację” - który umożliwia zmianę statusu produktu z „zarezerwowany” na „nowy”. Użytkownikowi, który zarezerwował produkt oraz Liderowi wyświetli się przycisk umożliwiający zmianę statusu na „kupiony”;
 • c)    „kupiony” – oznacza produkt zakupiony przez Użytkownika, lecz nie dostarczony jeszcze do Lidera. Kupiony produkt zostanie oznaczony awatarem Użytkownika, który dokonał zakupu. Na profilu Lidera pojawi się przycisk „usuń rezerwację”, który pozwala na usunięcie rezerwacji jeżeli produkt nie zostanie do niego dostarczony;
 • d)    „dostarczony" - oznacza produkt, który został dostarczony do Lidera i znajdzie się w paczce. Produkt zostanie oznaczony awatarem Użytkownika, który go zakupił i dostarczył Liderowi. Niezależnie od wyświetlanego statusu produktu, Liderowi przysługuje uprawnienie do dowolnej modyfikacji statusu.

8.    Aplikacja automatycznie tworzy wpisy na tablicy w profilu Użytkownika lub Lidera w następujących przypadkach:

 • a)    po zalogowaniu Lidera do Aplikacji, gdy osoba staje się liderem zbiórki (zostaje mu przypisana rodzina w aplikacji);
 • b)    Gdy osoba dołącza się do czyjejś paczki system publikuje automatycznie informację na Wallu osoby, która dołączyła do paczki, że bierze udział w akcji;
 • c)    po oznaczeniu produktu statusem „kupiopny”, system publikuje odpowiednią wiadomość na wallu współdarczyńcy, który dostarczył prezent;
 • d)    po zakupie wszystkich produktów z listy, na tablicy Lidera oraz wszystkich Użytkowników tworzących daną paczkę pojawi się komunikat informujący o skompletowaniu paczki.
9.    Aplikacja wysyła notyfikacje do użytkowników za pośrednictwem portalu FB w następujących przypadkach:
 • Po rezerwacji produktu: System wysyła liderowi powiadomienie facebookowe
 • Po kupieniu produktu: System wysyła liderowi powiadomienie facebookowe
 • Po usunięciu rezerwacji produktu (info do lidera zbiórki)
 • Po otrzymaniu zaproszenia do dołączenia się do paczki
 • Po otrzymaniu zaproszenia do appki z poziomu „zaproś znajomych”
 • Po wysłaniu prośby o dołączenie do paczki: System wysyła informację do Darczyńcy/Lidera paczki o chęci dołączenia do paczki przez daną osobę.
 • Gdy osoba chcąca dołączyć do paczki zostanie przyjęta/odrzucona przez lidera – dostaje odpowiedni komunikat

Ochrona prywatności i dane osobowe
§3

1.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie WIOSNA jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, lokalizacja) podanych przez niego w ramach profilu na portalu społecznościowym „Facebook”, w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Stowarzyszenie WIOSNA, w szczególności promowania podejmowanych przez nie akcji społecznych, informowania przy użyciu poczty elektronicznej o współpracy z podmiotami je wspierającymi oraz o działalności tych podmiotów.
2.    Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul.Berka Joselewicza  21, 31-031 Kraków.
3.    Stowarzyszenie WIOSNA dba o należytą ochronę danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności Stowarzyszenie WIOSNA nie będzie przekazywać tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.
4.    Stowarzyszenie WIOSNA wykorzystuje w Aplikacji pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać je funkcjonalności do indywidualnych i preferencji Użytkownika.
5.    Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich lub usuwania.

Warunki korzystania z Aplikacji
§ 4

1.    Dla prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych dla korzystania z portalu „Facebook”.
2.    Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika na stronie Aplikacji na portalu „Facebook” treści sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających prawa osób trzecich.
3.    Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Moja Paczka niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na dostęp aplikacji do jego danych z serwisu Facebook: profil publiczny, lista znajomych, adres e-mail, polubienia, akcje publikowania.

Przerwy w działaniu Aplikacji
§ 5

Stowarzyszenie WIOSNA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji wynikający z przerw w dostępności lub prawidłowym działaniu jakichkolwiek funkcji Aplikacji lub serwisu „Facebook” oraz za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z tego tytułu.

Czas trwania
§ 6

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony, z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 2 Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne
§ 7

1.    Reklamacje dotyczące działania Aplikacji można składać pisemnie na adres Stowarzyszenia WIOSNA lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej reklamacje@szlachetnapaczka.pl
2.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3.    Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.     Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

FAQ
§ 8

Wszelkie pytania i sugestie związane z działaniem Aplikacji Użytkownicy mogą przesyłać Stowarzyszeniu WIOSNA pisemnie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej tech@szlachetnapaczka.pl


Zmiany Regulaminu
§ 9

1.     Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie http://szlachetnapaczka.pl/regulamin-aplikacji-moja-paczka
2.    Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu albo rezygnuje z korzystania z Aplikacji, może w każdym czasie usunąć aplikację ze swojego konta i cofnąć wszystkie wydane pozwolenia.

Wejście w życie Regulaminu
§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2012, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na stronie w portalu społecznościowym „Facebook”.