Brand

Wspólne rozliczenie małżonków

Chcesz rozliczać PIT z małżonkiem, ale nie masz na ten temat wystarczających informacji? Szlachetna Paczka przygotowała specjalny Poradnik Podatnika - wspólne rozliczenie małżonków, w którym dowiesz się więcej.


Osoby pozostające w związku małżeńskim często decydują się na  rozliczenie PIT z małżonkiem. Polega to na złożeniu wspólnego druku, który podpisany jest przez jednego z małżonków. Każdy z nich osobno korzysta jednak z ulg i odliczeń. Podatek płacony jest natomiast jako podwójna kwota podatku odprowadzonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Mogą oni złożyć deklarację odpowiednio na druku PIT-37 lub PIT-36. PIT-36 dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, natomiast PIT-37 przeznaczony jest dla pracowników i zleceniobiorców.

 

Ile można zyskać, rozliczając PIT z małżonkiem?

Wspólne rozliczanie małżonków jest korzystne, kiedy dochody jednego z nich są na tyle wysokie, iż osobny podatek odliczany byłby według wyższej stawki (z 18% na 32%).

Jeśli małżonkowie, po odliczeniu wszystkich ulg od dochodu, otrzymują przychód po odjęciu kosztów w wysokości 85 528 zł, podatek wyniesie tyle samo, co przy odrębnym złożeniu deklaracji.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody jednego z małżonków są tak niskie, że nie mógłby samodzielnie odliczać kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku nawet, kiedy wspólnie zarabiają mniej niż 85 528 zł może być to dla nich korzystne.

 

button przekaż 1%

 

Najkorzystniejszy jest przypadek, w którym jedna z osób nie wykazuje żadnych dochodów, natomiast druga uzyskuje go w kwocie 171 056 zł. Cały roczny dochód zostaje wtedy opodatkowany według stawki 18%. Małżonkowie płacą wówczas 12 529 94 zł mniej, niż w przypadku rozliczania się osobno [Źródło: www.pit.pl/malzonkowie-razem].

 

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Przy rozliczaniu PIT-37 z małżonkiem podatnik powinien dodać do siebie dochody obojga małżonków (po wcześniejszym dokonaniu osobnych odliczeń).

Łączny dochód dzieli się na połowę, po czym ustala podatek od tej połowy. Ustalony podatek mnoży się przez dwa.

 

Warunki rozliczenia PIT z małżonkiem

Aby rozliczyć PIT z małżonkiem, należy spełnić następujące warunki:

  • Pozostawać w związku małżeńskim przynajmniej rok.
  • Pozostawać we wspólnocie majątkowej przynajmniej rok.
  • Złożyć pisemne oświadczenie o rozliczaniu wspólnym małżonków w danym roku
  • Nie korzystać z opodatkowania liniowego za pomocą karty podatkowej, poprzez podatek tonażowy lub ryczałt.

 

Dochody zagraniczne a wspólne rozliczenie małżonków

Wspólnego rozliczyć mogą się także:

  • Osoby, zamieszkujące dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie należącym do Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej.
  • Małżeństwa, w których jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, drugi natomiast ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie należącym do Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Ulgi dla małżonków

Małżonkowie mogą korzystać z obniżonej wartości zaliczek w trakcie roku podatkowego. Jeśli pracownik przekaże pracodawcy oświadczenie, iż w danym roku chce rozliczyć PIT z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • Dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.
  • Dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

 

Dochód zerowy

Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe także, gdy jeden z nich nie osiągnął w roku podatkowym żadnych przychodów (kwota dochodu wynosi 0) bądź jeżeli koszty jego przychodów były wyższe od kwoty zarobku.

 

<<< Powrót do listy artykułów