Brand

PIT-36 - do kiedy złożyć zeznanie roczne? Instrukcja wypełnienia

PIT-36 i PIT-37 to najpopularniejsze deklaracje podatkowe. Nie wiesz, którą z nich powinieneś wypełnić? Dowiedz się więcej z naszego poradnika.

PIT-36 — kogo obowiązuje?

PIT-36 dotyczy osób, prowadzących zarobkową, pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (18 i 32%). Nie obowiązuje ona natomiast osób, które prowadzoną działalność rozliczają ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjątkiem będzie jednak sytuacja, w której podatnik posiada dwa rodzaje działalności — jedną opodatkowaną ryczałtem (PIT-28), drugą według skali PIT-36. Składają oni wówczas dwie odrębne deklaracje — dla każdej działalności osobno.

 

Łączenie przychodów

Jeśli podatnik poza przychodami opodatkowanymi według skali PIT-36 rozlicza się także z innych przychodów, powinien wówczas rozliczyć się z nich osobno. Na odrębnej deklaracji PIT-36 oraz innej, odpowiedniej do rodzaju rozliczanych przychodów.

Istnieją jednak dwa wyjątki:

 • W przypadku prowadzenia spółki, gdy Twój wspólnik rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, Ty również będziesz musiał rozliczać się w taki sposób.
 • W przypadku gdy prowadzisz spółkę i rozliczasz się w formie podatku liniowego, to z przychodów indywidualnych poza spółką nie możesz rozliczać się według skali. Nie możesz również prywatnie rozliczać się liniowo, a w spółce być opodatkowanym na zasadach ogólnych.

 

Strata z lat ubiegłych

Podatników, którzy rozliczają straty z któregokolwiek źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych, również obowiązuje deklaracja PIT-36. W przypadku osób, które rozliczają się wspólnie, jeden z warunków spełniać musi przynajmniej jeden z małżonków.

 

Przekaż 1%

 

Łączne rozliczenie podatkowe

Małżonkowie, wyrażający chęć złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego, mogą wykorzystać deklarację PIT-36.

Aby rozliczyć się wspólnie, muszą pozostawać oni w związku małżeńskim oraz wykazać wspólnotę majątkową w przeciągu całego roku rozliczeniowego.

Łączne rozliczenie podatku wyklucza jednak małżeństwa, w których jedna z osób rozlicza się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego (poza opodatkowaniem najmu prywatnego w formie ryczałtu ewidencjonowanego) bądź podatku tonażowego.

 

Rozliczanie dla osób samotnie wychowujących dziecko

Rozliczenie dla osoby samotnie wychowującej dziecko może stosować: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację bądź pozostającą w związku małżeńskim, jeśli małżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawiania wolności, sprawująca w roku bieżącym opiekę nad dzieckiem oraz spełniająca warunki rozliczenia się na formularzu PIT-36.

Jest ono także możliwe w przypadku dziecka małoletniego, objętego zasiłkiem pielęgnacyjnym lub renta socjalną bądź podopiecznym, uczęszczającym do szkoły do ukończenia 25 roku życia.

 

Likwidacja działalności

Następstwem likwidacji działalności gospodarczej są obowiązki oraz konsekwencje podatkowe — dotyczą one zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

Podatnik, likwidując działalność gospodarczą, powinien sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz ten powinien zawierać dane takie jak: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych na dzień likwidacji.

Dochodem, jaki podatnik będzie zobligowany wykazać jako dochód z działalności, będzie różnica pomiędzy przychodem a wydatkiem na nabycie danej rzeczy, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku środków trwałych, ustalając dochód z ich zbycia, należy uwzględnić niezamortyzowaną część odpisów amortyzacyjnych.

Przychód ze sprzedaży składnika majątku należy wykazać w odpowiednim zeznaniu rocznym:

 • PIT-36 — gdy działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych,
 • PIT-36L — gdy działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych,
 • PIT-28 — gdy działalność była opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W wypadku kiedy podatnik opodatkowany według skali w roku podatkowym, w którym dokonał sprzedaży, osiągnął dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z innego tytułu (etat, emerytura, renta), rozliczenia dokonuje na jednym druku PIT-36.

 

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce mogą być traktowani jako rezydenci lub nierezydenci. Jest to zależne od miejsca zamieszkania podatnika (w rozumieniu ustaw podatkowych).

Rezydenci to osoby, które posiadają na terytorium Polski określone interesy życiowe: osobiste lub gospodarcze. Dla ustalenia, czy obcokrajowiec ma miejsce zamieszkania w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, istotne jest, czy:

 • w Polsce znajduje się jego najbliższa rodzina,
 • prowadzi tu stałą działalność,
 • przebywa na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku (nie musi to być pobyt ciągły).

Rezydent podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez niego dochody, niezależnie od miejsca i źródła ich uzyskania, tj. bez względu na to, w którym państwie je uzyskał. Osoba zamieszkująca na terenie Polski jest zobligowana do rozliczania podatkowego bez względu na swoje obywatelstwo.

Nierezydenci natomiast to osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, w rozumieniu przepisów podatkowych. Osoby takie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że rozliczają się tylko z tych dochodów, które uzyskały na terytorium Polski.

 

Który PIT wypełnić — 36 czy 37?

PIT- 36

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika.

Dotyczy ona osób, które zarabiały, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych. Deklaracji nie składają prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), drugą – ryczałtem (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.

 

PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

 

PIT-36L — podatek liniowy

PIT-36L przeznaczony jest dla przedsiębiorców (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT) lub osób rozliczających tzw. działy specjalne produkcji rolnej.

 

PIT-36ZG

PIT-ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36 (bądź innej). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkających w Polsce, ale wynagrodzenie otrzymujących z zagranicy) lub wyjeżdżając do pracy za granicę.

 

PIT-36B

Druk PIT-B to załącznik do deklaracji przeznaczonych dla przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT-B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

 

Przekaż 1%

 

PIT-PFR

PIT-PFR to wstępnie wypełniana deklaracja podatkowa. Jest to możliwe dzięki bezpłatnej usłudze Ministerstwa Finansów, w której, po zalogowaniu się, podatnicy mogą skorzystać z wstępnego wypełnienia swojej deklaracji.

Wstępnie wypełnione zeznanie powinno zawierać dane oraz podstawowe obliczenia w oparciu o te dane. Jeśli podatnik nie chce odliczać żadnej ulgi, przekazać 1%, to może skorzystać z PFR. W przeciwnym wypadku, musi takie wstępnie wypełnione zeznanie uzupełnić o potrzebne informacje, np. o ulgę na dzieci. Jeśli podatnik otrzymał przychody, które nie zostały ujęte w udostępnionym PFR, to również powinien je dopisać.

Usługa wstępnego wypełnienia deklaracji podatkowej znajduje się na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Aby skorzystać z PFR, należy kliknąć w „pobierz PFR”, następnie wybrać sposób rozliczenia. Kolejny etap to wypełnienie danych potwierdzających naszą tożsamość (wymienione w nagłówku „Jakie dane są potrzebne do pobrania PFR”). Po wpisaniu prawidłowych danych system informuje podatnika, na podstawie jakich dokumentów wstępnie wypełniono PIT (PIT-11, PIT-8C itd). Jeśli podatnik zaloguje się do PFR, ma możliwość uzupełnienia wstępnie wypełnionego zeznania o brakujące informacje, np. o kwoty przysługujących ulg bądź o organizację, której chce przekazać 1% swojego podatku.

Po uzupełnieniu wszystkich pól można tak wypełnione zeznanie wysłać przez Internet – aby to zrobić, należy podać dane autoryzacyjne, tj. kwotę przychodu za ubiegłoroczny rok lub użyć e-podpisu (certyfikowanego podpisu elektronicznego).

 

PIT-36 — do kiedy należy złożyć zeznanie?

Ostatecznym terminem, do którego należy złożyć deklarację PIT-36 jest 30 kwietnia roku następnego. Jeśli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Dochody za rok 2017 należy zatem rozliczyć do 30 kwietnia 2018 roku.

 

Instrukcja wypełnienia formularza PIT-36

 1. Najważniejszym krokiem w złożeniu zeznania podatkowego jest poprawne wypełnienie druku deklaracji. Można to sprawdzić po odpowiednim numerze indeksu na dole strony formularza PIT-36 (punkt 23).

 

 1. Wypełnianie rubryk podatnik powinien rozpocząć od podania identyfikatora podatkowego. Przedsiębiorca posłuży się w tym wypadku numerem NIP, pozostałe osoby — PESEL-em.

 

 1. Następnie określamy sposób opodatkowania. Wybór rozliczenia indywidualnego należy odnotować w okienku nr 1. Pozostałe opcje to: rozliczenie z małżonkiem (punkt 2), w tym również ze zmarłym w trakcie roku (punkt 3) oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci (punkt 4).

 

 1. Inny kwadrat oznaczyć musi także podatnik zamieszkujący poza Polską. W przypadku indywidualnego opodatkowania wybierze okienko nr 7, a dla rozliczenia z małżonkiem — nr 8.

 

 1. Wypełnioną deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Informacje o danej instytucji uwzględniamy w części A formularza (pole nr 9).

 

 1. W rubryce nr 10 zaznaczamy natomiast cel sporządzenia dokumentu. Dla nowej deklaracji PIT odpowiedni będzie punkt „złożenie zeznania”.

 

 1. Kolejna część to miejsce na dane identyfikacyjne podatnika oraz jego adres zamieszkania. W odpowiednich rubrykach należy wpisać: nazwisko, imię, datę urodzenia, kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, nr domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz pocztę. Osoby, które rozliczają się wspólnie, wypełniają także część B.2 przeznaczoną dla małżonka.

 

 1. W deklaracji znajduje się również miejsce do wprowadzenia danych dodatkowych. Jest to formularz C. Można zamieścić w nim informację o ewentualnych przychodach z emerytury, renty zagranicznej, a także o transakcjach z podmiotami powiązanymi. W tym punkcie należy poinformować również o pobieraniu kredytu podatkowego.

 

Interaktywny PIT-36 online

Formularze interaktywne można składać z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych autoryzacyjnych. Możesz wypełnić go na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce e-Deklaracje/ Formularze/ PIT.

 

<<< Powrót do listy artykułów