Brand

Administrator danych i odbiorcy


Administratorem danych osobowych członków rodzin i wolontariuszy i darczyńców uczestniczących w serwisie szlachetnapaczka.pl oraz w samym projekcie Szlachetna Paczka (np. przy rejestracji do systemów informatycznych, zgłoszenia do projektów, zapisu na newsletter marketingowy czy dostępie do innych funkcjonalności) jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie (31-031). Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem daneosobowe@wiosna.org.pl lub na wskazany adres pocztowy naszej siedziby.

Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

Prawa, które mi przysługują i dobrowolność podania danych

Każdemu przysługuje:

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie Szlachetna Paczka, przekazania darowizny lub odpowiednio do skorzystania z funkcjonalności dostępnych na stronach.

Cel i podstawa przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania danych

Dane członków rodziny biorącej udział w Szlachetnej Paczce będą przetwarzane celem realizacji i wzięcia udziału w programie Szlachetna Paczka.·&& art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych zwykłych;

·&& art. 9 ust. 2 lit a RODO w zakresie danych wrażliwych;

·&& art. 9 ust. 2 lit d RODO a w przypadku osób utrzymujących z administratorem stałe kontakty w związku z celami Stowarzyszenia WIOSNA.

Przez czas trwania programu, a po jego zakończeniu przez lat 7.

Przetwarzanie wizerunku członków rodziny biorącej udział w Szlachetnej Paczce dla celów marketingowych.

·&& art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Do czasu wycofania zgody.

Dane członków rodziny biorącej udział w Szlachetnej Paczce będą przetwarzane celem prowadzenia badań ewaluacyjnych.

·&& art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenie badania w przedmiocie jego skuteczności oraz możliwości jego udoskonalenia.

Do czasu wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu, nie dłużej jednak niż przez czas przechowywania danych dla celów związanych z projektem.

Dane członków rodziny biorącej udział w Szlachetnej Paczce będą przetwarzane celem prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

·&& art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych propagujących podejmowane przez administratora działania społeczne.

·&& Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). W przypadku zgody na połączenie telefoniczne lub sms podstawą prawną przetwarzania Twojego numeru telefonu będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.)

Do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji.

Dane członków rodziny biorącej udział w Szlachetnej Paczce będą przetwarzane celem prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

·&& art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych propagujących podejmowane przez administratora działania społeczne.

Do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez czas przechowywania danych dla celów związanych z projektem.

Dane osób biorących udział w projekcie mogą być przetwarzane także dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

·&& art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Dane będą przetwarzane przez czas możliwego dochodzenia roszczeń, także przez czas trwania postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.


Jeżeli korzystasz z funkcjonalności dostępnych na naszych stronach:

Informacje o profilowaniu

Podczas prowadzonych działań, administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany. W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości, jeżeli jednak do zgromadzenia takich danych dojdzie, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest analizowanie działań podejmowanych z wykorzystaniem stron internetowych celem lepszego dopasowania treści do oczekiwań użytkowników. Jeśli nie chcesz abyśmy analizowali Twoją aktywność internatową, zmień ustawienia przeglądarki w sposób, który nie pozwoli nam na wykonywanie tych czynności.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.