Brand

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „SZLACHETNA PACZKA” z dnia 17.11.2017 roku

Postanowienia ogólne
§1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „SZLACHETNA PACZKA" dostępnego pod adresem https://www.szlachetnapaczka.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej - biuro@wiosna.org.pl;
  2. SZLACHETNA PACZKA” – prowadzony przez Usługodawcę projekt mający na celu walkę z szeroko pojętym zjawiskiem ubóstwa poprzez organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, w szczególności informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania działań dobroczynnych;
  3. Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjno-społecznościowy serwis internetowy „SZLACHETNA PACZKA", którego celem jest:
   1. informowanie o osobach potrzebujących oraz o warunkach i najlepszych sposobach udzielania im pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI;
   2. organizacja, zarządzanie oraz nadzór nad pomocą charytatywną świadczoną przez darczyńców na rzecz osób potrzebujących w ramach SZLACHETNEJ PACZKI;
   3. publikowanie informacji na temat szeroko pojętego zjawiska ubóstwa oraz działań dobroczynnych;
   4. zapewnianie komunikacji pomiędzy osobami skupionymi wokół SZLACHETNEJ PACZKI;
  4. Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  5. Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;
  6. Użytkownik przeglądający” - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;
  7. Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika; za pośrednictwem konta, Użytkownik może zadeklarować pomoc w Module Pomocy;
  8. Konto Wolontariusza” – Konto, którego aktywacja wymaga odrębnego zatwierdzenia przez Usługodawcę, w tym podpisania przez niego z Użytkownikiem - wolontariuszem umowy dotyczącej wolontariatu w ramach SZLACHETNEJ PACZKI oraz odbycia przez Użytkownika – wolontariusza organizowanych przez Usługodawcę szkoleń w miejscu i czasie przez niego ustalonym;
  9. Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
  10. Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  11. Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  12. Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o SZALCHETNEJ PACZCE oraz o działalności Usługodawcy.

Akceptacja Regulaminu
§2
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik przeglądający w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień . Użytkownik, który chce posiadać Konto, dodatkowo akceptuje Regulamin przy Rejestracji. Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.szlachetnapaczka.pl/regulamin. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: https://www.szlachetnapaczka.pl/upload/regulaminy/regulamin-szp.pdf.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3
 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych właściwościach,
  2. posiadania adresu email,
  3. włączonej obsługi „cookies".
 2. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).

Użytkownik
§4
 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem Konta Sympatyka i Wolontariusza.
 3. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.
 4. Założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z założeniem Konta Użytkownika również w serwisach Usługodawcy: superw.pl oraz akademiaprzyszlosci.org.pl. Użytkownik może zalogować się do wymienionych serwisów z podaniem danych z rejestracji w Serwisie.

Usługi
§5
 1. Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI oraz wydarzeń organizowanych przez SZLACHETNĄ PACZKĘ.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §16, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące Usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
  2. usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,
  3. możliwości komentowania i polecania artykułów,
  4. możliwość przedstawiania Usługodawcy propozycji treści, w tym artykułów, do publikacji w Serwisie,
  5. możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz programu do sporządzania rocznych zeznań podatkowych i jednocześnie przekazania 1% podatku na rzecz Usługodawcy,
  6. prowadzenie systemu Kont,
  7. Moduł Wiadomości,
  8. Moduł Informacji o Potrzebujących,
  9. Moduł Pomocy,
  10. możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów, w szczególności SZLACHETNEJ PACZKI,
  11. możliwość dołączenia do Klubu Filantropa,
  12. Newsletter.
 5. Dostęp do niektórych działów może być ograniczony do Użytkowników określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.

Prowadzenie działalności dobroczynnej w ramach Serwisu
§6
 1. Bezpośrednia działalność dobroczynna Użytkowników zarejestrowanych w ramach Serwisu prowadzona jest poprzez Moduł Pomocy oraz Moduł Informacji o Potrzebujących.
 2. Korzystać z Modułu Pomocy oraz Modułu Informacji o Potrzebujących mogą Użytkownicy Zarejestrowani.
 3. Zasady korzystania z Modułu Informacji o Potrzebujących w ramach Kont Wolontariuszy określają szczegółowo umowy zawierane przez ich Użytkowników z Usługodawcą, zgodnie z §1 pkt. 8.
 4. Korzystając z Modułu Pomocy, po dokonaniu wyboru osoby lub grupy osób potrzebujących, Użytkownik zobowiązuje się wobec Usługodawcy do przygotowania im pomocy na warunkach oraz w zakresie określonym w informacjach szczegółowych dotyczących tych osób oraz zgodnie z aktualnymi zasadami organizacji SZLACHETNEJ PACZKI.
 5. Szczegółowe zasady pomocy w ramach zobowiązań podjętych przez Użytkowników korzystających z Modułu Pomocy określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Zasady pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI”.
 6. Użytkownik zarejestrowany, podejmujący się wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, oświadcza, że rozumie odpowiedzialność za udzielenie pomocy osobom potrzebującym oraz, że przy wykonywaniu przyjętych na siebie obowiązków dołoży najwyższej staranności, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, którym pomaga oraz dobro SZLACHETNEJ PACZKI.
 7. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się lub niewłaściwego wykonywania przez Użytkownika przyjętych na siebie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Usługodawca może:
  1. upomnieć Użytkownika wzywając go jednocześnie do usunięcia skutków naruszeń Regulaminu i dalszego prawidłowego wykonywania zobowiązań,
  2. wpisać Użytkownika na czarną listę Użytkowników z konsekwencjami jak określone w §14.

PACZKA Prawników
§6.1
 1. Usługa Modułu PACZKA Prawników pozwala Użytkownikowi zarejestrowanemu wykonującemu zawód adwokata lub radcy prawnego wziąć udział w projekcie „PACZKA Prawników".
 2. Świadczenie charytatywnej pomocy prawnej w ramach Modułu PACZKA Prawników, odbywa się analogicznie do prowadzenia działalności dobroczynnej w ramach Serwisu, o której mowa w §6.
 3. Do zasad korzystania z Modułu PACZKA Prawników postanowienia §6 stosuje się odpowiednio.
 4. Szczegółowe zasady pomocy w ramach zobowiązań podjętych przez Użytkowników korzystających z Modułu PACZKA Prawników określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu - Zasady pomocy w ramach projektu „PACZKA Prawników".

Komentarze
§7
 1. Usługa komentarzy polega na możliwości komentowania i polecania artykułów w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi komentarzy możliwe jest dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 3. Celem komentarzy jest umożliwienie Użytkownikom możliwości wypowiedzi na temat artykułów w Serwisie a także wzajemną dyskusję na ich temat pomiędzy Użytkownikami.
 4. Umieszczanie komentarzy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. treść komentarzy musi być związana z treścią artykułu i stanowić refleksje na jego temat, wypowiedź krytyczną lub komentarz do niego,
  2. treść komentarzy nie może zawierać informacji nieprawdziwych oraz nie może powodować słownych kłótni w Serwisie pomiędzy Użytkownikami,
  3. komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem,
  4. komentarze nie mogą zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności treści wulgarnych lub obraźliwych,
  5. komentarze nie mogą zawierać danych osobowych tj. wszelkich informacji umożliwiających bezpośrednio lub pośrednio identyfikację osób,
  6. komentarze nie mogą zawierać informacji sprzecznych ze standardami pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI, w szczególności próśb o pomoc lub numerów rachunków bankowych,
  7. ten sam komentarz może być umieszczony tylko jeden raz.
 5. Komentarze sprzeczne z treścią ust. 4 mogą być usuwane przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik, który dodaje komentarze sprzeczne z ust. 4 może zostać pozbawiony przez Usługodawcę możliwości komentowania artykułów.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§8
 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach Konta, propozycje artykułów lub propozycje wpisów jednocześnie:
  1. udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Usługodawcy, w tym w ramach SZLACHETNEJ PACZKI na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
   3. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
  2. w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,
  3. pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa,
  4. oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 pkt 1) oraz 2), może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 5. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 6. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych
§9
 1. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Usługodawcy treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny. Usługodawca odmawia publikacji a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§10

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”.


Przerwy w działaniu Serwisu
§11
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§12
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem web@wiosna.org.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta lub inne treści dostarczone przez Użytkownika, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź Serwisu.

Blokada Konta
§13

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:

 1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 2. narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
 3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 4. nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§14
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres reklamacje@szlachetnapaczka.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Usługodawcy.
 5. Wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.
 6. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w §8 ust. 3 wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §8 ust. 4.

Zmiany regulaminu
§15
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie
 2. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres reklamacje@szlachetnapaczka.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).
 4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki, jak określono w §15 ust. 5 oraz 6

Prawo i jurysdykcja właściwa
§16
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§17
 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
  2. 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),
  3. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej „RODO”).
  4. 4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
 2. 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.09.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
„SZLACHETNA PACZKA” ZASADY POMOCY W RAMACH SZLACHETNEJ PACZKI

Zakres zobowiązania
§1

Użytkownik, który zadeklarował przygotowanie pomocy osobie lub rodzinie potrzebującej w ramach Modułu Pomocy, zobowiązuje się do przygotowywania pomocy według ich potrzeb określonych w liście potrzeb rodziny, jednakże nie ma obowiązku przygotowania wszystkich produktów zawartych na tej liście


Paczka
§2
 1. Użytkownik korzystający z Modułu Pomocy, potwierdzając swoje zobowiązanie do przygotowania pomocy wybranej przez siebie rodzinie zobowiązany jest do dostarczenia zadeklarowanej przez siebie pomocy w określonym miejscu i czasie, które zaakceptował na etapie wyboru rodziny, której zadeklarował pomoc.
 2. Usługodawca nie kontroluje zawartości paczek przekazanych w ramach akcji.
 3. Użytkownik Modułu Pomocy bierze pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.
 4. W przypadku wyraźnych zaniedbań w jakości oraz w zakresie przekazanej pomocy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Modułu Pomocy zarówno w obecnej jak i w przyszłych edycjach SZLACHETNEJ PACZKI.

Opakowanie i transport
§3
 1. Produkty przekazywane przez Użytkownika Modułu Pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI powinny zostać zapakowane zgodnie z instrukcją, z którą Użytkownik zapoznaje się podczas korzystania z Modułu Pomocy i oznaczone etykietą identyfikującą pomoc dla konkretnej rodziny.
 2. Usługodawca nie zapewnia transportu pomocy o dużych gabarytach (np. lodówka, pralka). Użytkownik Modułu Pomocy jest zobowiązany zapewnić transport tego typu we własnym zakresie.

Wsparcie i nadzór Usługodawcy
§4
 1. W trakcie przygotowywania pomocy przez Użytkownika kontaktuje się z nim wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI. Kontakt odbywa się w celach odpowiedzi na pytania związane z przekazywaną przez Użytkownika pomocą oraz w celach weryfikacji poprawnego wywiązywania się Użytkownika Modułu Pomocy z przyjętych przez niego zobowiązań. Wolontariuszowi udostępnione są adres e-mail i numer telefonu z sekcji „Niezbędne, gdy jesteś Darczyńcą” z danych Użytkownika, który zadeklarował pomoc dla rodziny.
 2. W przypadku wyraźnych zaniedbań ze strony Użytkownika lub w przypadku notorycznego braku odpowiedzi Użytkownika na kontakt z wolontariuszami SZLACHETNEJ PACZKI, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Modułu Pomocy zarówno w obecnej jak i w przyszłych edycjach SZLACHETNEJ PACZKI na zasadach określonych w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
„SZLACHETNA PACZKA" ZASADY POMOCY W RAMACH PROJEKTU „PACZKA Prawników"

Zakres zobowiązań
§1

Użytkownik, który zadeklarował świadczenie pomocy prawnej w ramach projektu „PACZKA Prawników", zobowiązuje się do wyboru osoby potrzebującej i udzielenia jej pomocy prawnej.


Zasady projektu „PACZKA Prawników"
§2
 1. Projekt „PACZKA Prawników" jest częścią SZLACHETNEJ PACZKI.
 2. Beneficjentami pomocy prawnej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI są osoby potrzebujące włączone w danym roku kalendarzowym do pomocy w ramach projektu SZLACHETNEJ PACZKA.
 3. Udzielać pomocy prawnej w ramach projektu „PACZKA Prawników" mogą wyłącznie czynni zawodowo adwokaci lub radcy prawni. Jeden adwokat lub radca prawny może zobowiązać się wobec Usługodawcy do pomocy osobie potrzebującej lub osobom wymienionym w opisie problemu prawnego tej osoby, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zasad wykonywania zawodów adwokata lub radcy prawnego.
 4. Użytkownik zarejestrowany będący adwokatem lub radcą prawnym wybiera osobę potrzebującą z bazy danych projektu „PACZKA Prawników" dostępnej w Serwisie.
 5. Wybór osoby potrzebującej przez adwokata lub radcę prawnego zobowiązuje go do podjęcia próby udzielenia pomocy prawnej w zakresie problemu wskazanego w opisie problemu prawnego wybranej przez niego osoby potrzebującej.
 6. Wolontariusz przypisany do osoby potrzebującej w ramach SZLACHETNEJ POACZKI wspiera adwokata lub radcę prawnego, który wybrał tę osobę i przekazuje mu informacje umożliwiające nawiązanie kontaktu z tą osobą.
 7. Jeżeli osoba potrzebująca nie wskaże inaczej, adwokat lub radca prawny jest zobowiązany do odbycia pierwszej konsultacji prawnej z wybraną osobą potrzebującą w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.
 8. Wizyta, o której mowa w ust. 7 odbywa się z pomocą i w asyście wolontariusza SZLACHETNEJ PACZKI przypisanego do tej osoby.
 9. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 8 może być obecny przy konsultacji prawnej adwokata lub radcy prawnego, chyba, że zażyczy sobie tego wyraźnie osoba potrzebująca, której konsultacja dotyczy i nie sprzeciwi się temu adwokat lub radca prawny.

Pomoc prawna
§3
 1. Pomoc prawna w ramach projektu „PACZKA Prawników” odbywa się wyłącznie w ramach przepisów obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zasad wykonywania zawodów adwokata lub radcy prawnego.
 2. Usługodawca nie ingeruje w zakres i sposób świadczenia pomocy prawnej w ramach projektu „PACZKA Prawników”.
 3. Przy świadczeniu pomocy prawnej adwokat i radca prawny zobowiązani są do zachowania zasad i wartości projektu SZLACHETNEJ PACZKI oraz wytycznych projektu „PACZKA Prawników” przekazanych im w materiałach informacyjnych.
 4. Zasady, o których mowa w ust. 3 dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ogólnymi zasadami pomocy w ramach projektu SZLACHETNEJ PACZKI oraz z ideami i wartościami, jakie uczestnicy tego projektu powinni zachowywać.
 5. Adwokat i radca prawny samodzielnie i niezależnie od Usługodawcy podejmują wszelkie decyzje co do zakresu i treści udzielanej pomocy prawnej.
 6. Adwokat i radca prawny mogą odmówić udzielenia pomocy prawnej w sytuacji, gdyby pomoc ta była niemożliwa lub niecelowa.
 7. Adwokat i radca prawny biorą pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.

Informowanie o przebiegu świadczenia pomocy prawnej
§4
 1. Usługodawca ma prawo do uzyskiwania od osoby potrzebującej, której świadczy adwokat lub radca prawny, informacji o okolicznościach i ocenie tej pomocy przez osobę potrzebującą.
 2. Adwokat i radca prawny zobowiązani są do udzielenia Usługodawcy informacji:
  1. czy możliwe było udzielenie pomocy prawnej wybranej przez tego adwokata lub radcę prawnego,
  2. czy pomoc ta została udzielona,
  3. czy świadczenie pomocy prawnej zostało zakończone lub jest w toku,
  4. ocenie projektu „PACZKA Prawników" przez adwokata lub radcę prawnego.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą naruszać obowiązujących przepisów dotyczących świadczenia pomocy prawnej, a szczególności tajemnicy adwokackiej i tajemnicy radcy prawnego.
 4. Informacje uzyskane w wykonywaniu postanowienia ust. 1-3 nie są udostępniane przez Usługodawcę publicznie i służą wyłącznie ocenie merytorycznej przebiegu projektu, a także wewnętrznej ocenie adwokata i radcy prawnego dokonywanej przez Usługodawcę celem zapewnienia najwyższej jakości prawnej w ramach projektu, w tym także zgodnie z zasadami i wartościami SZLACHETNEJ PACZKI.

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
„SZLACHETNA PACZKA" ZASADY POMOCY W RAMACH PROJEKTU „PACZKA Lekarzy"

Zakres zobowiązań
§1

Użytkownik, który zadeklarował świadczenie pomocy medycznej w ramach projektu „PACZKA Lekarzy", zobowiązuje się do wyboru osoby potrzebującej i udzielenia jej pomocy medycznej.


Zasady projektu „PACZKA Lekarzy"
§2
 1. Projekt „PACZKA Lekarzy " jest częścią projektu SZLACHETNA PACZKA.
 2. Beneficjentami pomocy medycznej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI są osoby potrzebujące włączone w danym roku kalendarzowym do pomocy w ramach projektu SZLACHETNEJ PACZKA.
 3. Udzielać pomocy medycznej w ramach projektu „PACZKA Lekarzy" mogą wyłącznie czynni zawodowo lekarze, asystenci medyczni, opiekunowie medyczni, rehabilitanci lub psycholodzy. Jeden lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny lub rehabilitant może zobowiązać się wobec Usługodawcy do pomocy osobie potrzebującej lub osobom wymienionym w opisie problemu medycznego tej osoby, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zasad wykonywania zawodów lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego lub rehabilitanta.
 4. Użytkownik zarejestrowany będący lekarzem, asystentem medycznym, opiekunem medycznym lub rehabilitantem wybiera osobę potrzebującą z bazy danych projektu „PACZKA Lekarzy" dostępnej w Serwisie.
 5. Wybór osoby potrzebującej przez lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego lub rehabilitanta zobowiązuje go do podjęcia próby udzielenia pomocy medycznej w zakresie problemu wskazanego w opisie problemu medycznego wybranej przez niego osoby potrzebującej.
 6. Wolontariusz przypisany do osoby potrzebującej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI wspiera lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego lub rehabilitanta, który wybrał tę osobę i przekazuje mu informacje umożliwiające nawiązanie kontaktu z tą osobą.
 7. Jeżeli osoba potrzebująca nie wskaże inaczej, lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny lub rehabilitant jest zobowiązany do odbycia pierwszej konsultacji medycznej z wybraną osobą potrzebującą w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.
 8. Wizyta, o której mowa w ust. 7 odbywa się z pomocą i w asyście wolontariusza SZLACHETNEJ PACZKI przypisanego do tej osoby.
 9. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 8 może być obecny przy konsultacji medycznej lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego lub rehabilitanta, chyba, że zażyczy sobie tego wyraźnie osoba potrzebująca, której konsultacja dotyczy i nie sprzeciwi się temu lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny lub rehabilitant.

Pomoc medyczna
§3
 1. Pomoc medyczna w ramach projektu „PACZKA Lekarzy” odbywa się wyłącznie w ramach przepisów obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zasad wykonywania zawodów lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego lub rehabilitanta.
 2. Harmonogram akcji „Paczka Lekarzy” dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.szlachetnapaczka.pl/paczka-lekarzy.
 3. Usługodawca nie ingeruje w zakres i sposób świadczenia pomocy medycznej w ramach projektu „PACZKA Lekarzy”.
 4. Przy świadczeniu pomocy medycznej lekarze, asystenci medyczni, opiekunowie medyczni lub rehabilitanci zobowiązani są do zachowania zasad i wartości projektu SZLACHETNA PACZKA oraz wytycznych projektu „PACZKA Lekarzy” przekazanych im w materiałach informacyjnych.
 5. Zasady, o których mowa w ust. 3 dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ogólnymi zasadami pomocy w ramach projektu SZLACHETNEJ PACZKI oraz z ideami i wartościami, jakie uczestnicy tego projektu powinni zachowywać.
 6. Lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny, rehabilitant samodzielnie i niezależnie od Usługodawcy podejmuje wszelkie decyzje co do zakresu i treści udzielanej pomocy medycznej.
 7. Lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny oraz rehabilitant mogą odmówić udzielenia pomocy medycznej w sytuacji, gdyby pomoc ta była niemożliwa lub niecelowa.
 8. Lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny oraz rehabilitant biorą pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.

Informowanie o przebiegu świadczenia pomocy medycznej
§4
 1. Usługodawca ma prawo do uzyskiwania od osoby potrzebującej, której świadczy lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny lub rehabilitant, informacji o okolicznościach i ocenie tej pomocy przez osobę potrzebującą.
 2. Lekarz, asystent medyczny, opiekun medyczny oraz rehabilitant zobowiązani są do udzielenia Usługodawcy informacji:
  1. czy możliwe było udzielenie pomocy medycznej wybranej przez tego lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego, rehabilitanta
  2. czy pomoc ta została udzielona,
  3. czy świadczenie pomocy medycznej zostało zakończone lub jest w toku,
  4. o ocenie projektu „PACZKA Lekarzy" przez lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego, rehabilitanta.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą naruszać obowiązujących przepisów dotyczących świadczenia pomocy medycznej, a szczególności tajemnicy lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego i tajemnicy rehabilitanta.
 4. Informacje uzyskane w wykonywaniu postanowienia ust. 1-3 nie są udostępniane przez Usługodawcę publicznie i służą wyłącznie ocenie merytorycznej przebiegu projektu, a także wewnętrznej ocenie lekarza, asystenta medycznego, opiekuna medycznego, rehabilitanta przez Usługodawcę celem zapewnienia najwyższej jakości medycznej w ramach projektu, w tym także zgodnie z zasadami i wartościami SZLACHETNEJ PACZKI.

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
„SZLACHETNA PACZKA" ZASADY POMOCY W RAMACH PROJEKTU „PACZKA Seniorów"

Zakres zobowiązań
§1

Użytkownik, który zadeklarował świadczenie pomocy w ramach projektu „PACZKA Seniorów", zobowiązuje się do wyboru osoby potrzebującej i udzielenia jej wsparcia.


Zasady projektu „PACZKA Seniorów"
§2
 1. Projekt „PACZKA Seniorów " jest częścią projektu SZLACHETNA PACZKA
 2. Beneficjentami pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI są osoby potrzebujące włączone w danym roku kalendarzowym do pomocy w ramach projektu SZLACHETNEJ PACZKA.
 3. Udzielać pomocy w ramach projektu „PACZKA Seniorów" mogą wyłącznie Wolontariusze „PACZKI Seniorów”. Jeden Wolontariusz może zobowiązać się wobec Usługodawcy do pomocy osobie potrzebującej o ile nie jest to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami SZLACHETNEJ PACZKI.
 4. Użytkownik zarejestrowany będący Wolontariuszem „PACZKI Seniorów” wybiera osobę potrzebującą z bazy danych projektu „PACZKA Seniorów" dostępnej w Serwisie.
 5. Wybór osoby potrzebującej przez Wolontariusza „PACZKI Seniorów” zobowiązuje go do podjęcia próby udzielenia pomocy Seniorowi w zakresie przełamywania barier prowadzących do wykluczenia społecznego wskazanego w opisie problemu.
 6. Jeżeli osoba potrzebująca nie wskaże inaczej Wolontariusz “PACZKI Seniorów” jest zobowiązany do odbycia pierwszych odwiedzin z wybraną osobą potrzebującą w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

Pomoc w ramach “PACZKI Seniorów”
§3
 1. Pomoc w ramach projektu „PACZKA Seniorów” odbywa się wyłącznie w ramach przepisów obowiązującego prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami SZLACHETNEJ PACZKI.
 2. Harmonogram akcji „PACZKA Seniorów” dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.szlachetnapaczka.pl/paczka-seniorow.
 3. Przy świadczeniu pomocy dla Seniora Wolontariusze „PACZKI Seniorów” zobowiązani są do zachowania zasad i wartości projektu SZLACHETNEJ PACZKI oraz wytycznych projektu „PACZKA Seniorów” przekazanych im w materiałach informacyjnych.
 4. Zasady, o których mowa w ust. 3 dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ogólnymi zasadami pomocy w ramach projektu SZLACHETNA PACZKA oraz z ideami i wartościami, jakie uczestnicy tego projektu powinni zachowywać.
 5. Wolontariusz „PACZKI Seniorów” może odmówić udzielenia pomocy Seniorowi w sytuacji, gdyby pomoc ta była niemożliwa lub niecelowa.
 6. Wolontariusz „PACZKI Seniorów” bierze pełną odpowiedzialność za jakość przekazanej pomocy.

Informowanie o przebiegu świadczenia pomocy dla Seniora
§4
 1. Usługodawca ma prawo do uzyskiwania od osoby potrzebującej, której świadczy Wolontariusz „PACZKI Seniorów”, informacji o okolicznościach i ocenie tej pomocy przez osobę potrzebującą.
 2. Wolontariusz „PACZKI Seniorów” zobowiązany jest do udzielenia Usługodawcy informacji:
  1. czy możliwe było udzielenie pomocy Seniorowi wybranemu przez tego Wolontariusza „PACZKI Seniorów
  2. czy pomoc ta została udzielona,
  3. czy świadczenie pomocy Seniorowi zostało zakończone lub jest w toku,
  4. o ocenie projektu „PACZKA Seniorów” przez Wolontariusza „PACZKI Seniorów”.
 3. Informacje uzyskane w wykonywaniu postanowienia ust. 1-2 nie są udostępniane przez Usługodawcę publicznie i służą wyłącznie ocenie merytorycznej przebiegu projektu, a także wewnętrznej ocenie Wolontariusza „PACZKI Seniorów” przez Usługodawcę celem zapewnienia najwyższej jakości w ramach projektu, w tym także zgodnie z zasadami i wartościami SZLACHETNEJ PACZKI.