Umowa o wolontariat – jak powinna wyglądać?

Większość z nas posiada doświadczenie w zakresie wolontariatu. Praca na rzecz lokalnej społeczności  czy organizacji pozarządowych to możliwość zrobienia czegoś pożytecznego oraz okazja do nabycia cennego doświadczenia. Mimo, iż wolontariat jest pracą dobrowolną i nieodpłatną, musi być uregulowany umową wolontariacką. Z tego artykułu dowiesz się, jak powinna wyglądać i co powinna zawierać umowa o wolontariat.

UMOWA WOLONTARIACKA – JAK POWINNA WYGLĄDAĆ?

Obowiązek zawarcia umowy z Wolontariuszem

Kwestię wykonywania świadczeń na zasadzie wolontariatu regulują w Polsce konkretne przepisy prawa. Z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika m.in. obowiązek zawarcia umowy z wolontariuszem. W zależności od czasu współpracy, ustawa o wolontariacie dopuszcza różne formy umowy o wolontariat.

W przypadku, gdy okres pracy wolontariackiej wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych, umowa z wolontariuszem może być zawarta w formie ustnej. Jako wolontariusze możemy jednak zawsze poprosić o pisemne potwierdzenie zawieranego porozumienia.

Natomiast każdy trwający ponad 30 dni wolontariat, zobowiązuje do zawarcia z wolontariuszem już pisemnej umowy (porozumienia). Jest ona sporządzana pomiędzy nami a podmiotem – stowarzyszeniem, fundacją lub inną organizacją – zwanym zleceniodawcą albo korzystającym. Umowa o wolontariat podpisywana jest na czas określony – na wykonanie konkretnego zadania lub nieokreślony w przypadku dłuższej i systematycznej współpracy. Powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla obu stron umowy o wolontariat. Jeśli dany podmiot zawiera umowę z osobą niepełnoletnią, zobowiązany jest w tym przypadku uzyskać zgodę na wolontariat od jej rodziców bądź opiekunów prawnych.

Istnieją przypadki, kiedy jedna ze stron zmuszona jest wypowiedzieć umowę o wolontariat. Dlatego też dobrze, żeby umowa zawierała ewentualne postanowienia dotyczące możliwości jej rozwiązania.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Umowa o wolontariat – prawa i obowiązki

Pomimo tego, że zawarcie umowy o wolontariat jest prawnym obowiązkiem, to również z praktycznego punktu widzenia jest ona ważnym elementem. To umowa precyzuje wzajemnie uzgodnione zasady wolontariatu – prawa i obowiązki wolontariusza, warunki pracy oraz jej zakres.

Wolontariusz powinien starannie wykonywać obowiązki, a w przypadku gdy został mu powierzony majątek instytucji, powinien dbać o niego i być gotowym w każdej chwili się rozliczyć.

Zleceniodawca natomiast, powinien poinformować wolontariusza o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ewentualnych niebezpieczeństwach, które mogłyby zagrozić jego życiu lub zdrowiu. W ramach odpowiedzialności organizacji, na rzecz której świadczony jest wolontariat, leży także zapewnienie środków ochrony osobistej, jeśli np. wolontariat odbywa się w szpitalu. Podobnie, jeśli jako wolontariusze jesteśmy oddelegowani w podróż służbową w celu np. szkolenia – koszty wyjazdu i wyżywienia pokrywa organizacja, która korzysta z naszej pracy.

Jeżeli chodzi o koszty samego szkolenia wolontariuszy, organizacja nie ma obowiązku ich pokrycia. Często jednak chcąc przygotować wolontariusza do swojej pracy, organizacja decyduje się na to lub przeprowadza – podobnie jak w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości – wdrożenia po prostu we własnym zakresie. Zapewnienie lub sfinansowanie szkolenia dla wolontariuszy stanowi jeden z potencjalnych benefitów wolontariatu i jest inwestycją w rozwój.

Wolontariat w Szlachetnej Paczce lub Akademii Przyszłości to możliwość zdobycia cenionych na rynku kompetencji. Do roli wolontariusza przygotujemy Cię kompleksowo poprzez nasze szkolenia, wdrożenia oraz e-learningi.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Warto wspomnieć jeszcze, że jako wolontariusz mamy prawo uzyskać na własne życzenie od zleceniodawcy, zaświadczenie potwierdzające odbycie wolontariatu. Jest to cenne poparcie naszego doświadczenia w przypadku rozmów np. z potencjalnymi pracodawcami!

Przeczytaj więcej w artykule „Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza” >>>

Ubezpieczenie dla wolontariusza w umowie o wolontariat

W umowie o wolontariat często pojawia się kwestia ubezpieczenia wolontariusza. Zleceniodawca każdorazowo musi zapewnić nam ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Organizacja może również wykupić ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), jednak nie jest to jej obowiązkiem. W wielu przypadkach jest to jednak forma zabezpieczania się przed szkodą, powstałą w wyniku działania wolontariuszy. Przykładem sytuacji, na okoliczność której powinniśmy się zabezpieczyć, mogą być działania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez wolontariuszy.

W niektórych organizacjach praca wolontariacka przewiduje dostęp wolontariusza do różnego rodzaju danych. W takim umowa o wolontariat powinna zawierać informacje o tym, do jakich danych jako wolontariusz mamy dostęp, w jakim celu i w jaki sposób powinniśmy je przetwarzać oraz jak powinniśmy je chronić.

Często spotykanym elementem umowy wolontariackiej może być także zgoda na przetwarzanie naszego wizerunku w ramach np. zdjęć wykonanych podczas trwania wolontariatu.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości
i pomagaj Rodzinom oraz Dzieciom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to 14 tys. zaangażowanych wolontariuszy, którzy nie tylko pomagają, ale jednocześnie rozwijają się i mają wpływ na lokalną rzeczywistość. Zobacz, dlaczego warto zostać wolontariuszem w Paczce lub Akademii >>>