Wprowadzenie do ESG – Szlachetna Paczka

Zadbaj o ESG dzięki współpracy ze Szlachetną Paczką i Akademią Przyszłości – programami Stowarzyszenia WIOSNA

Aspekty związane ze strategią ESG stają się powoli nową rzeczywistością, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, a nowe regulacje motywują do realizowania ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie finansowe, które wspiera realizację celów społecznych Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości, a może wolontariat pracowniczy – zwiększ pozytywne, społeczne oddziaływanie Twojej firmy we współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

ESG to skrót od Environmental, Social and Governance. To podejście, które pozwala firmom ocenić swoje praktyki biznesowe pod kątem wpływu na środowisko, społeczeństwo i jakość zarządzania. Termin ten odnosi się do trzech kluczowych obszarów, na które przedsiębiorstwa zwracają uwagę w celu prowadzenia odpowiedzialnej działalności. W ostatnich latach tematyka ESG zyskuje coraz większą uwagę ze strony inwestorów, konsumentów oraz przedsiębiorstw. W artykule przedstawimy najważniejsze aspekty związane z ESG, takie jak wpływ na firmę, wdrożenie standardów, raportowanie, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność, ochrona środowiska, ład korporacyjny oraz aktualności i regulacje dotyczące ESG.

Co to jest ESG?

Dlaczego ESG jest ważne?

ESG jest ważne, ponieważ wpływa na długoterminowe wyniki finansowe przedsiębiorstw, a także na ich reputację i relacje z interesariuszami. Znaczenie ESG dla biznesu i społeczeństwa wynika z rosnącej świadomości konsumentów, inwestorów i regulatorów, którzy coraz częściej oczekują, że firmy będą prowadzić działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Korzyści wynikające z uwzględnienia ESG w strategii firmy obejmują m.in. przyciąganie inwestorów, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę relacji z klientami oraz ograniczenie ryzyka regulacyjnego.

Wpływ ESG na firmę

ESG wpływa na firmę na różnych płaszczyznach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wpływ czynników ESG na firmę może obejmować m.in. zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, poprawę warunków pracy, zwiększenie różnorodności w zarządzie czy wzmocnienie systemów kontroli wewnętrznej. Znaczenie ESG dla reputacji firmy jest również istotne, ponieważ przedsiębiorstwa, które wdrażają praktyki ESG, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i atrakcyjne dla inwestorów, klientów i pracowników.

Wdrożenie standardów ESG w firmie

Wdrożenie standardów ESG w firmie to proces, który obejmuje analizę obecnych praktyk, identyfikację obszarów do poprawy oraz wdrażanie działań mających na celu zwiększenie zrównoważenia i odpowiedzialności. Jak wprowadzić ESG w firmie? Przykłady udanego wdrożenia ESG obejmują m.in. opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego, wprowadzenie polityki równości płci czy wzmocnienie mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Raportowanie ESG

Znaczenie raportowania ESG polega na transparentnym przedstawianiu informacji na temat działań firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Jak prawidłowo raportować działania ESG? Firmy powinny stosować się do międzynarodowych standardów, takich jak GRI (Global Reporting Initiative) czy SASB (Sustainability Accounting Standards Board), które określają wymagania dotyczące raportowania niefinansowego. Obowiązki firm w zakresie raportowania ESG mogą również wynikać z przepisów prawa, takich jak dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w Unii Europejskiej.

Zrównoważony rozwój i ESG

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który nie zagraża zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich potrzeb. ESG przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ponieważ promuje praktyki biznesowe, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Przykłady działań zrównoważonego rozwoju wspieranych przez ESG obejmują m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, promowanie równości płci czy wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem.

Społeczna odpowiedzialność i ESG

Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która zakłada, że przedsiębiorstwa mają obowiązek dbać o dobro społeczne i środowiskowe, a nie tylko dążyć do zysku. W kontekście ESG, społeczna odpowiedzialność firmy obejmuje m.in. dbałość o prawa pracowników, wspieranie lokalnych społeczności czy promowanie równości płci. Przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu wspieranej przez ESG obejmują m.in. wdrożenie polityki równości płci, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy inwestowanie w projekty społeczne.

Ochrona środowiska i ESG

Ochrona środowiska to jeden z kluczowych obszarów ESG, który obejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Jak ESG przyczynia się do ochrony środowiska? Przykłady działań na rzecz ochrony środowiska wspieranych przez ESG obejmują m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, ograniczenie zużycia wody czy promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ład korporacyjny i ESG

Ład korporacyjny to zbiór zasad i praktyk, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym m.in. dbałość o prawa akcjonariuszy, transparentność informacyjną czy odpowiedzialność zarządu. W kontekście ESG, ład korporacyjny obejmuje m.in. wzmocnienie systemów kontroli wewnętrznej, promowanie różnorodności w zarządzie czy dbałość o etykę biznesową. Przykłady dobrego ładu korporacyjnego wspieranego przez ESG obejmują m.in. wdrożenie kodeksu etyki, wprowadzenie polityki antykorupcyjnej czy zwiększenie różnorodności w zarządzie.

Regulacje dotyczące ESG

Regulacje dotyczące ESG to przepisy prawne, które mają na celu promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Przegląd kluczowych regulacji dotyczących ESG obejmuje m.in. rozporządzenie „taksonomia UE”, które określa kryteria dla inwestycji zrównoważonych, dyrektywę CSRD, która wprowadza wymagania dotyczące raportowania niefinansowego, czy regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak RODO. Firmy mogą dostosować się do regulacji ESG poprzez wdrożenie odpowiednich polityk, systemów zarządzania czy szkoleń dla pracowników.

Trendy w zakresie ESG zyskują na popularności

Odmieniany obecnie przez przypadki skrót „ESG” pochodzi od angielskich słów: Environmental, Social and Corporate Governance i oznacza dosłownie: środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Termin ESG pojawił się po raz pierwszy w 2005 r., ale szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Włączenie wartości ESG do strategii czy procesów biznesowych w kierunku, który wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju, staje się dla wielu firm ważnym aspektem działalności i reorganizacji. ESG to już nie tylko trend, ale ambitne zobowiązanie dla przedsiębiorstw w ramach społecznej odpowiedzialności. Strategia firmy w zakresie ESG obejmuje zatem te aspekty i wartości związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, które firmy uwzględniają i realizują w ramach swojej działalności biznesowej, niezależnie od jej rozmiaru czy branży.

 

W obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i wyzwań globalnych w zakresie zmian klimatycznych, nowych problemów społecznych czy trendów w zakresie rynku pracy, na przestrzeni ostatnich kilku lat ewaluowały również wytyczne i prawo w zakresie informowania o oddziaływaniu firmy na otoczenie. Raportowanie firmy w zakresie ESG ma na celu przede wszystkie zapewnienie przejrzystości informacji na temat tego, jak firmy wpływają na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Formalnie wymóg raportowania w zakresie ESG został wprowadzony w listopadzie 2022 r. dyrektywą CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zacznie obowiązywać od 2024 r. i obejmie w pierwszej kolejności duże firmy, zatrudniające powyżej 500 osób. W następnych latach raportować będą musiały kolejne grupy firm*.

 

Jednak poza obowiązkami formalnymi, wartości i cele, które przedsiębiorstwa realizują ramach strategii ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów, konsumentów i otoczenia, w którym działają firmy. Aspekty związane ze strategią ESG stają się powoli nową rzeczywistością, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. W związku z tym coraz więcej firm i organizacji mierząc się z nowymi regulacjami, decyduje się na realizację ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Strategia ESG ze Stowarzyszeniem WIOSNA

Firmy definiując swoje cele w zakresie strategii ESG, potrzebują obecnie – obok wsparcia doradczego – partnerów, aby trafnie odpowiedzieć na wyznaczone cele. Współpracując ze Stowarzyszeniem WIOSNA, firmy mogą realizować w praktyce różne aspekty swojej strategii społecznego oddziaływania. To współpraca dająca obopólne korzyści. Zaangażowanie finansowe firm w Szlachetną Paczkę czy Akademię Przyszłości pozwala nam realizować i rozwijać misję społeczną, firmy natomiast zyskują argumenty i przykłady działań do raportowania swojej działalności (w obszarze „społecznej odpowiedzialności”). Współpraca z nami to również doskonały przykład wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jeśli firmie bliskie są cele ONZ takie jak: koniec z ubóstwem (cel 1) czy lepsza jakość edukacji (cel 4), może współpracując z nami przyczynić się do ich realizacji.

Zapraszamy do kontaktu na [email protected].

Zaangażowanie w Szlachetną Paczkę to też realna odpowiedź biznesu na społeczne problemy, do rozwiązania których firma może przyczynić się poprzez wsparcie naszej działalności darowizną czy nawiązanie współpracy.

Wolontariat pracowniczy jako odpowiedź na społeczną odpowiedzialność firmy

Możliwość zaangażowania pracowników w kilkutygodniowy program aktywności społecznej  i charytatywnej, jaką jest wolontariat pracowniczy, to tylko jedna z opcji współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

Zaangażowanie firmy w Szlachetną Paczkę to przede wszystkim możliwość oddziaływania na otoczenie społeczne w którym działa biznes. Podejmując współpracę, pracownicy naszych partnerów przygotowują „mądrą pomoc” dla konkretnych rodzin z lokalnych społeczności, w których działa firma. Dzięki temu firma zwiększa swoje pozytywne społeczne oddziaływanie na otoczenie, w którym funkcjonuje. Ten rodzaj współpracy i zaangażowania to konkretna liczba osób w potrzebie, których życie zmienia się dzięki pomocy przygotowanej przez firmy w ramach wolontariatu pracowniczego.

  

Decydując się na realizację wolontariatu pracowniczego, firma zyskuje ze strony zespołu Stowarzyszenia WIOSNA kompleksowe wsparcie i doradztwo we wdrożeniu programu i efektywnym zaangażowaniu pracowników.

  

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką to również rozwój zasobów zaangażowanych osób. Pracownicy, którzy angażują się w Szlachetną Paczkę w swojej firmie, zyskują lub rozwijają swoje umiejętności w zakresie: zarządzania zespołami, delegowania zadań, empatii w komunikacji, czy wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wolontariat w Szlachetnej Paczce to też konkretne godziny pracy zaangażowania pracowników, którymi warto się pochwalić.

 

Wolontariat pracowniczy
ze Szlachetną Paczką

Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w firmach. Sprawdź jak wolontariat pracowniczy z Paczką może dodać coś dobrego również w Twojej organizacji.

Przykłady naszych współprac w ramach wolontariatu pracowniczego z: Bankiem BNP Paribas, Allegro, Kompanią Piwowarską, Fundacją Deloitte czy Kuehne+Nagel pokazują, jak fantastycznie można połączyć cele strategii ESG ze zmianą świata na dobre.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: [email protected].

Strategia ESG jako fundament sukcesu biznesowego

Skuteczna strategia ESG wymaga wypracowania konkretnych działań, które odzwierciedlają wartości firmy i potrzeby społeczności, w której działa. Kluczowym elementem jest identyfikacja obszarów, w których firma może najbardziej wpłynąć na poprawę środowiska, społeczeństwa i zarządzania. To może obejmować inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, promowanie różnorodności i równości w miejscu pracy oraz wdrażanie transparentnych zasad korporacyjnego zarządzania. Wdrażanie strategii ESG musi być elastyczne i adaptacyjne, aby odzwierciedlać zmieniające się potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz dynamiczne otoczenie biznesowe.

Raportowanie ESG jako narzędzie transparentności i odpowiedzialności

Regularne i transparentne raportowanie ESG jest kluczowym elementem budowania zaufania interesariuszy oraz oceny postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W raportach ESG firma powinna prezentować swoje cele, postępy, osiągnięcia oraz wyzwania związane z poszczególnymi obszarami ESG. Ważne jest również uwzględnienie informacji o strategii, zarządzaniu ryzykiem, zaangażowaniu interesariuszy oraz efektach działań podejmowanych w ramach strategii ESG. Transparentne raportowanie ESG może wzmacniać reputację firmy, budować zaufanie społeczne oraz stanowić podstawę do podejmowania informowanych decyzji przez inwestorów, klientów i inne zainteresowane strony.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z ESG, takie jak wpływ na firmę, wdrożenie standardów, raportowanie, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność, ochrona środowiska, ład korporacyjny oraz aktualności i regulacje dotyczące ESG. ESG to podejście, które pozwala firmom prowadzić działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw oraz dobrostanu społeczeństwa i środowiska.

Dowiedz się więcej o CSR oraz o Wolontariacie pracowniczym realizowanym ze Szlachetną Paczką.