Wolontariat pracowniczy to coraz bardziej popularna forma zaangażowania społecznego, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.  

Jakie są korzyści z wdrożenia wolontariatu pracowniczego? Jakie są rodzaje i w jakiej formie można wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie. Jakie korzyści daje organizacjom zaangażowanie pracowników w działania wolontaryjne. Czy wolontariat pracowniczy można uwzględnić w raportowaniu ESG? Zapraszamy do lektury! 

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to forma zaangażowania społecznego, w której wolontariusze, będący jednocześnie pracownikami danej firmy, angażują się w różne działania na rzecz społeczności lokalnej lub organizacji non-profit. W przeciwieństwie do tradycyjnego wolontariatu, wolontariusze pracowniczy działają z inicjatywy swojego pracodawcy, który często wspiera ich działania poprzez udostępnienie zasobów, czasu pracy czy wsparcie finansowe. 

Definicja i interpretacja wolontariatu pracowniczego

Interpretacja wolontariatu pracowniczego może się różnić w zależności od kontekstu i celów danej organizacji. Wolontariat pracowniczy można zdefiniować jako dobrowolne, nieodpłatne zaangażowanie pracowników w działania społeczne, ekologiczne lub kulturalne, które są związane z wartościami i celami firmy, a jednocześnie przynoszą korzyści społecznościom lokalnym lub wybranym organizacjom non-profit. 

Różnice między wolontariatem pracowniczym, społecznym i kompetencyjnym

Wolontariat społeczny to najbardziej znana forma wolontariatu, w której osoby indywidualne angażują się w działania na rzecz innych, np. pomagając w domach dziecka, hospicjach czy organizacjach charytatywnych. Wolontariat kompetencyjny natomiast polega na wykorzystaniu specjalistycznych umiejętności i wiedzy wolontariusza w celu wsparcia danej organizacji, np. poprzez doradztwo prawne, marketingowe czy IT. W przypadku wolontariatu pracowniczego, zaangażowanie pracowników jest związane z wartościami i celami firmy, a pracodawca często wspiera ich działania poprzez różne formy wsparcia. 

Najczęściej występujące formy i rodzaje wolontariatu pracowniczego

Wśród najczęściej występujących formrodzajów wolontariatu pracowniczego można wymienić: 

 • Formy wolontariatu:
  • Projekty krótkoterminowe – np. akcje sprzątania parków, remonty placów zabaw czy organizowanie imprez charytatywnych
  • Projekty długoterminowe – np. współpraca z lokalnymi szkołami, organizacjami pomocowymi, domami dziecka czy hospicjami
  • Wolontariat online – np. tłumaczenie tekstów, tworzenie stron internetowych czy prowadzenie mediów społecznościowych dla organizacji non-profit
 • Rodzaje wolontariatu:
  • Wolontariat indywidualny – pracownik angażuje się samodzielnie w wybrane działania
  • Wolontariat zespołowy – grupa pracowników wspólnie realizuje określony projekt
  • Wolontariat korporacyjny – cała firma angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej organizacji
 • Wybór odpowiedniej formy i rodzaju wolontariatu pracowniczego zależy od celów i możliwości firmy oraz indywidualnych preferencji pracowników. 

  Korzyści i wady wolontariatu pracowniczego

  Wolontariat pracowniczy przynosi wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jednakże, istnieją również potencjalne wady i wyzwania związane z wdrażaniem programów wolontariatu pracowniczego. W niniejszym rozdziale omówimy korzyści kompetencyjnego wolontariatu oraz wady wolontariatu pracowniczego

  Korzyści dla pracownika: rozwój kompetencji i satysfakcja

  Wolontariat pracowniczy przynosi wiele korzyści dla pracownika, w tym rozwój kompetencji, satysfakcję oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych. Pracownicy uczestniczący w wolontariacie mają okazję rozwijać swoje kompetencje wolontariatu pracowniczego, takie jak umiejętności komunikacyjne, zarządzanie zespołem czy rozwiązywanie problemów. Ponadto, uczestnictwo w wolontariacie może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy, poczucia wartości oraz lojalności wobec firmy. 

  Przykłady, jak wolontariat pracowniczy może przyczynić się do rozwoju zawodowego, to np. udział w projektach związanych z edukacją, gdzie pracownik może nauczyć się nowych metod nauczania, czy współpraca z organizacjami non-profit, gdzie można zdobyć doświadczenie w zarządzaniu projektami. 

  Korzyści dla pracodawcy: budowanie wizerunku i zwiększanie zaangażowania pracowników

  Wolontariat pracowniczy przynosi również korzyści dla pracodawcy, takie jak budowanie wizerunku firmy jako społecznie odpowiedzialnej oraz zwiększanie zaangażowania pracowników. Firmy, które wspierają wolontariat pracowniczy, mogą poprawić swój wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnej. Ponadto, zaangażowanie pracowników w wolontariat może przyczynić się do zwiększenia ich motywacji, lojalności oraz poczucia przynależności do firmy. 

  Potencjalne wady i bariery wdrażania programu wolontariatu pracowniczego 

  Wdrażanie programu wolontariatu pracowniczego może napotkać na różne bariery wdrażania programu oraz potencjalne wady. Jednym z wyzwań może być brak zainteresowania ze strony pracowników, co może wynikać z niewystarczającej promocji programu, braku wsparcia ze strony zarządu czy niejasnych korzyści płynących z uczestnictwa w wolontariacie. Inną barierą może być trudność w znalezieniu odpowiednich projektów wolontariackich, które będą zgodne z wartościami firmy oraz kompetencjami pracowników. 

  Wśród potencjalnych wad wolontariatu pracowniczego można wymienić m.in. ryzyko wykorzystania wolontariatu jako narzędzia marketingowego kosztem rzeczywistego zaangażowania w działania społeczne, czy też obciążenie pracowników dodatkowymi obowiązkami, co może prowadzić do przeciążenia i spadku efektywności pracy. 

  W celu minimalizacji tych wad i barier, firmy powinny opracować jasne cele i strategie wdrażania programów wolontariatu pracowniczego, zapewnić odpowiednie wsparcie ze strony zarządu oraz monitorować efektywność i wpływ realizowanych projektów. 

  Wolontariat pracowniczy
  ze Szlachetną Paczką

  Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w firmach. Sprawdź jak wolontariat pracowniczy z Paczką może dodać coś dobrego również w Twojej organizacji.

  Realizacja programu wolontariatu pracowniczego

  Wdrażanie i realizacja programu wolontariatu pracowniczego może być kluczowym elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firmy. W niniejszym rozdziale omówimy, jak pracodawca umożliwia wolontariat pracowniczy, jakie regulacje wewnętrzne mogą być stosowane oraz jakie dobre praktyki warto zastosować w realizacji programu. 

  Jak pracodawca umożliwia wykonanie wolontariatu pracowniczego?

  Pracodawca może umożliwić wolontariat pracowniczy poprzez różne działania, takie jak: 

  Regulacje wewnętrzne dotyczące wolontariatu pracowniczego

  W celu skutecznej realizacji programu wolontariatu pracowniczego, firmy mogą wprowadzić regulacje wewnętrzne określające zasady uczestnictwa w wolontariacie, takie jak: 

  Dobre praktyki w realizacji programu wolontariatu

  W celu osiągnięcia sukcesu w realizacji programu wolontariatu pracowniczego, warto zastosować dobre praktyki, takie jak:

  Realizacja programu wolontariatu pracowniczego może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i firmy, jednak wymaga odpowiedniego planowania, wsparcia ze strony zarządu oraz zaangażowania pracowników. Stosowanie dobrych praktyk oraz regulacji wewnętrznych może znacznie ułatwić wdrożenie i realizację programu, przyczyniając się do osiągnięcia zamierzonych celów. 

  Przykłady i badania dotyczące wolontariatu pracowniczego

  W celu lepszego zrozumienia badania wolontariatu pracowniczego oraz jego wpływu na pracowników i organizacje, warto przyjrzeć się konkretnym przykładom oraz wynikom badań. W niniejszym rozdziale przedstawimy studium przypadku dotyczące wolontariatu pracownika firmy oraz omówimy badania nad efektywnością i wpływem wolontariatu pracowniczego wysokiej jakości

  Wolontariat pracowniczy w praktyce: studium przypadku

  Przykładem wolontariatu pracowniczego jednorazowego może być akcja organizowana przez dużą firmę, która postanowiła zaangażować swoich pracowników w pomoc lokalnej społeczności. W ramach tej inicjatywy, pracownicy firmy zostali podzieleni na zespoły, które przez jeden dzień wspólnie pracowały nad odnowieniem miejscowego parku. Działania obejmowały m.in. sadzenie drzew, malowanie ławek czy sprzątanie terenu. 

  W wyniku tej akcji, pracownicy mieli okazję do integracji, rozwijania umiejętności pracy w zespole oraz nawiązywania relacji z lokalną społecznością. Firma z kolei zyskała pozytywny wizerunek oraz zwiększyła zaangażowanie swoich pracowników.

  Badania nad efektywnością i wpływem wolontariatu pracowniczego

  W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących wolontariatu pracowniczego świadczony oraz jego wpływu na różne aspekty funkcjonowania organizacji. Wyniki tych badań wskazują, że: 

  Warto zauważyć, że wolontariat pracowniczy wysokiej jakości wymaga odpowiedniego planowania, wsparcia ze strony zarządu oraz zaangażowania pracowników. Dlatego też, firmy zainteresowane wdrożeniem programu wolontariatu pracowniczego powinny zwrócić uwagę na dobre praktyki oraz wyniki badań, aby osiągnąć zamierzone cele i korzyści. 

  Wolontariat pracowniczy przyszłości

  Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz zmieniającymi się oczekiwaniami społeczeństwa, wolontariat pracowniczy przyszłości będzie ewoluować, aby sprostać nowym wyzwaniom. W niniejszym rozdziale omówimy przyszłe trendy i kierunki w obszarze wolontariatu pracowniczego, w tym roli fundacji oraz wpływu technologii na wolontariat. 

  Trendy i przyszłość wolontariatu pracowniczego

  W przyszłości, wolontariatu pracowniczego fundacji będą odgrywać coraz większą rolę w promowaniu i wspieraniu wolontariatu pracowniczego. Fundacje będą nie tylko inicjować i koordynować projekty wolontariackie, ale także współpracować z firmami w celu tworzenia programów wolontariatu dostosowanych do potrzeb pracowników i społeczności lokalnych. 

  Wśród przyszłych trendów w obszarze wolontariatu pracowniczego można wymienić: 

  Jak technologia wpływa na wolontariat pracowniczy? Przykład wolontariatu online 

  Technologia odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu przyszłości wolontariatu pracowniczego. Przykładem tego trendu jest wolontariat online, który umożliwia pracownikom zaangażowanie się w działania społeczne bez konieczności opuszczania miejsca pracy czy domu. Wolontariat online może obejmować takie działania jak: 

 • Udzielanie korepetycji czy wsparcia edukacyjnego dla uczniów przez internet 
 • Tworzenie stron internetowych, aplikacji czy materiałów promocyjnych dla organizacji pozarządowych 
 • Udział w badaniach naukowych czy analizie danych na rzecz organizacji społecznych 
 • Wolontariat online zmienia krajobraz wolontariatu pracowniczego, umożliwiając pracownikom zaangażowanie się w działania społeczne niezależnie od lokalizacji czy dostępności czasowej. Technologia pozwala także na lepsze monitorowanie i mierzenie efektów wolontariatu, co może przyczynić się do większej efektywności i skuteczności programów wolontariackich. 

  Budowanie zespołu wokół pomagania

  Jak zaangażować pracowników wokół wspólnego celu? Przygotowanie Szlachetnej Paczki w ramach wolontariatu pracowniczego daje możliwość poznania się i współpracy, niezależnie od wewnętrznych struktur i hierarchii w organizacji. Wolontariat przekłada się na motywację pracowników oraz zaufanie do pracodawcy. Rozwija umiejętności współpracy, empatii, komunikacji oraz zarządzania projektem (Źródło: III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, 2019). A co najważniejsze, grupowe zaangażowanie w pomoc daje radość, poczucie wspólnotowości i realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość (Źródło: Raport z ewaluacji projektu Wolontariat Pracowniczy; Stowarzyszenie WIOSNA, 2019).

  Wolontariat pracowniczy BNP Paribas

  Wolontariat pracowniczy w Banku BNP Paribas

  Wolontariat pracowniczy w praktyce

  Wolontariat Pracowniczy w Szlachetnej Paczce umożliwia zaangażowanie pracowników (także z różnych lokalizacji firmy) w pomaganie potrzebującym. Pracownicy, przy wsparciu pracodawcy, pomagają konkretnym Rodzinom poprzez przygotowanie dla nich Paczek. Każda Paczka zawiera artykuły dopasowane do potrzeb danej rodziny – zindywidualizowana pomoc to podstawa działania Szlachetnej Paczki. Pracownicy firmy integrują się wokół szlachetnego celu i zostają Darczyńcami.

  Eksperci Stowarzyszenia WIOSNA (organizatora Szlachetnej Paczki), w ramach dostosowanego do potrzeb danej firmy programu wolontariatu, doradzają i szkolą pracowników firmy. Dzięki temu, pracownicy mogą się ze sobą bardziej zintegrować, stworzyć zespoły, w których wspólnie będą wybierać Rodziny w potrzebie i przygotowywać dla nich mądre wsparcie.

  Wolontariat pracowniczy w Allegro

  Wolontariat pracowniczy w Allegro

  Etapy Wolontariatu Pracowniczego w Szlachetnej Paczce

  Program Wolontariatu Pracowniczego w Szlachetnej Paczce dzieli się na kilka etapów realizacji – każdy z nich został przemyślany tak, by wspierać pracodawcę w budowaniu zaangażowania pracowników chcących pomagać ze Szlachetną Paczką.

  etapy wolontariatu pracowniczego

  Program Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy o współpracy. Jednym z jej elementów jest przekazanie wsparcia finansowego na rzecz Szlachetnej Paczki. Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom możemy działać i realizować kolejne edycje programu – oraz pomagać najbardziej potrzebującym. W zależności od potrzeb firmy, staramy się stworzyć elastyczną ofertę, która jest odpowiedzią na oczekiwania danego pracodawcy.

  Pomysł na silny zespół w firmie

  O sile organizacji stanowią ludzie, którzy w niej pracują. Nasz program wolontariatu pracowniczego jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzą się firmy w zakresie:

  • angażowania pracowników
  • wyłaniania talentów menadżerskich
  • podnoszenia jakości komunikacji wewnętrznej
  • autentycznego wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding)

  Program wolontariatu realizowany jest w ramach indywidualnie uzgodnionej umowy współpracy. W zależności od budżetu CSR, jakim dysponuje firma, proponujemy jeden z trzech pakietów wolontariatu pracowniczego. Różnią się one zarówno wielkością oferowanego wsparcia finansowego, jak i benefitami dostarczanymi ze strony Stowarzyszenia.

  Korzyści z realizacji Wolontariatu Pracowniczego ze Szlachetną Paczką

  W trakcie trwania programu pracownicy wszystkich szczebli stają się jedną drużyną, która niesie pomoc potrzebującym. To właśnie jest wartość dodana wolontariatu pracowniczego. Działanie ramię w ramię, niezależnie od sprawowanego w firmie stanowiska – integruje.

  Wolontariusze mówią o większym poczuciu sprawczości, wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Przy wielu akcjach występują w charakterze lidera – inicjatora wolontariatu – przewodzącego grupą wolontariuszy, co pozwala im rozwinąć, a często zupełnie odkryć zdolności przywódcze, które wykorzystują w pracy. Zwracają też uwagę na lepszą atmosferę w pracy – dzięki wolontariatowi zespołowemu mogą jeszcze lepiej się poznać i zintegrować.

  – podkreśla Joanna Gajda-Wróblewska, Dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego, Prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas.

  Wspólne działanie w imię pomocy osobom w potrzebie, to najlepszy prezent jaki możemy zrobić na święta również sobie. To, co zauważyliśmy w ostatnich latach, to także rozwój kompetencji wśród osób, które decydują się zarządzać PACZKĄ dla wybranej rodziny. Poprowadzenie takiego projektu uczy skutecznej komunikacji, planowania, zarządzania budżetem, integrowania zespołu wokół wspólnego celu. To bardzo istotne umiejętności, które są wspaniałym „efektem ubocznym” angażowania się w Szlachetną Paczkę.

  – mówi Agata Lipiec, Senior Manager z Fundacji Deloitte Polska

  Czas angażowania się w wolontariat pracowniczy na rzecz Szlachetnej Paczki, to stała i ważna data w Allegro. To czas wyjątkowy i magiczny. Nasi pracownicy i pracowniczki z ogromnym zaangażowaniem wybierają rodziny w potrzebie. Z pietyzmem kompletują listę niezbędnych produktów, aby spełnić marzenia każdej potrzebującej osoby.

  – mówi Karolina Kanar-Kossobudzka, Manager, Group CSR Allegro

  Dzięki włączeniu się w program, pracownicy mają także możliwość rozwoju kompetencji, które są przydatne w ich codziennej pracy (zdolności przywódcze, zarządzanie projektem, umiejętność podejmowania decyzji).

  Bycie wolontariuszem daje poczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, a powierzanie pracownikom ambitnych i społecznie ważnych zadań – w towarzystwie współpracowników i bliskich – sprawia, że wzrasta ich motywacja do pracy.

  Wewnętrzna rekrutacja Liderów Wolontariatu to okazja do wyłonienia talentów na szczeble menadżerskie. W trakcie kilku tygodni trwania programu liderzy dają się poznać od swojej dobrej strony w zakresie przywództwa, komunikacji, zarządzania czasem, delegowania zadań, itp. W praktyce jest to wyjątkowy projekt typu Assessment Center dostarczany w pakiecie wraz z całym programem.

  Współpraca w programie daje pracownikom poczucie jedności i dumy, nierzadko łącząc ludzi z różnych zespołów, na co dzień nie współpracujących ze sobą. Takie doświadczenie dostarcza niezapomnianych przeżyć, daje ładunek pozytywnej energii na kolejne miesiące.

  Podsumowanie

  W artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po wolontariacie pracowniczym, omawiając jego definicję, różnice między poszczególnymi formami wolontariatu oraz najczęściej występujące rodzaje. Przedyskutowaliśmy korzyści i wady wynikające z wdrażania programów wolontariatu pracowniczego, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Omówiliśmy również proces realizacji programu wolontariatu pracowniczego, w tym regulacje wewnętrzne oraz dobre praktyki.

   

  W dalszej części artykułu przedstawiliśmy przykłady i badania dotyczące efektywności oraz wpływu wolontariatu pracowniczego na organizacje i społeczności lokalne. Na koniec, omówiliśmy trendy i przyszłość wolontariatu pracowniczego, w tym rosnącą rolę technologii oraz wpływ wolontariatu online na kształtowanie przyszłości tego obszaru.

   

  Podsumowując, wolontariat pracowniczy stanowi istotny element współczesnego rynku pracy, przynosząc korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wdrażanie programów wolontariatu pracowniczego może przyczynić się do rozwoju kompetencji pracowników, zwiększenia zaangażowania oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. W przyszłości, wolontariat pracowniczy będzie ewoluować, aby sprostać nowym wyzwaniom i oczekiwaniom społeczeństwa, a technologia będzie odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu tego obszaru.

  Wolontariat pracowniczy
  ze Szlachetną Paczką

  Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w firmach. Sprawdź jak wolontariat pracowniczy z Paczką może dodać coś dobrego również w Twojej organizacji.

  Wolontariat pracowniczy przykłady

  Zobacz jak firmy angażują się w Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką

  Zapytaj o program wolontariatu pracowniczego dla Twojej firmy: [email protected]
  Szukasz innych form zaangażowania? Dołącz jako firma do Szlachetnej Paczki!

  Dowiedz się więcej o CSR oraz o ESG realizowanych ze Szlachetną Paczką.

  Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

  Joanna Mazur
  Specjalistka ds. Współpracy z Partnerami
  785 894 437
  [email protected]