Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Tylko w ciągu ostatnich 5 lat odwiedziliśmy ponad 160 tys. Rodzin.

Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która domaga się pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Naszym celem jest mądra pomoc,
czyli taka, która daje szansę na zmianę.

Wpłacam, by pomóc

NA CO ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:


HISTORIĘ
rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji


DOCHÓD
przypadający na jednego członka rodziny


POSTAWĘ
przejawiającą się tym, czy rodzina podejmuje kroki, by zmienić swoją sytuację


PRZYNALEŻNOŚĆ
do jednej z grup potrzebujących, które określają sytuację rodziny

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup

Wpłacam, by pomóc

Dziecko chore lub z niepełnosprawnością w rodzinie

Dziecko z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy. Często przestaje wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby.

Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

Uwzględniając wpływ programu „500+”, zwracamy szczególną uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się.

Seniorzy i samotność

Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w programie samotne osoby w podeszłym wieku. Bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część dochodów.

Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Jeśli jednego z członków dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność – znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan. Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego opiekunów.

Nieszczęście

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenia losowe (np. powódź, pożar, wypadek, śmierć jednego z członków rodziny) są w stanie diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.

Samodzielny rodzic

To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Często dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem.

Start w samodzielność

Chcemy wspierać osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka. Mogą to być również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny zmagające się na starcie z trudną sytuacją finansową. Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.

Inne

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z powyższych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane np. brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itp.

Do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy z pomocą?
To zależy również od Ciebie. Ty też możesz pomóc.

Wpłacam, by pomóc