Autorskie koszty uzyskania przychodu

W 2023 roku osiągnąłeś przychody z praw autorskich? Sprawdź, czy możesz zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Ich zastosowanie pomoże znacznie zmniejszyć Twój podatek za 2023 rok, ale aby móc je zastosować, musisz spełnić określone warunki. Ponadto z tego artykułu dowiesz się, ile wynosi limit kosztów autorskich 2023. 

Autorskie koszty uzyskania przychodu – dla kogo?

Przede wszystkim, abyś mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, musisz upewnić się, że uzyskujesz przychody z tytułu określonych w ustawie praw majątkowych. Jak stanowi art. 18 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. 

50% koszty uzyskania przychodu 2023 – które koszty pod nie podlegają?

Co istotne, 50% koszty uzyskania przychodu można zastosować tylko do tych kosztów, które zostały wskazane we wspomnianej Ustawie. Katalog kosztów, wobec których mogą zostać zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu w 2023 roku obejmuje następujące kategorie: 

Ostatnia z wymienionych kategorii dotyczy m.in przychodów z następujących tytułów: 

Jeżeli wpisujesz się w wyżej wymienione, określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ramy, możesz zastosować 50% koszty uzyskania przychodu 2023. Taka jest generalna zasada, ale należy dodatkowo pamiętać o pewnych odstępstwach i o limicie, o czym opowiemy w dalszej części tego artykułu. 

Limit kosztów autorskich

Omawiane 50% koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć określonego w ustawie limitu. Został on zdefiniowany jako górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej. Limit kosztów autorskich 2023 wynosi więc 120 000 złotych. Dodatkowo należy pamiętać jednak o tym, że ustawodawca przewiduję pewną furtkę dla osób, które tak naprawdę dla uzyskania określonego przychodu ponoszą koszty wyższe niż 50%. Ustawa o podatku dochodowym określa, że jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej (tu 50% KUP), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Dowodem poniesionych kosztów mogą być na przykład rachunki i faktury, które stanowią dowód na to, że poniosłeś określone wydatki. Jeżeli rzeczywiście poniosłeś koszty uzyskania przychodu wyższe niż 50%, będziesz mógł wpisać do swojego rocznego zeznania podatkowego podwyższone koszty uzyskania przychodu. 

Limit kosztów autorskich 2023 – dodatkowe ograniczenia

Chcesz zastosować 50% koszty uzyskania przychodu i równocześnie korzystasz z zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin wielodzietnych lub ulgi dla pracujących seniorów? Po pierwsze, musisz pamiętać o tym, że na mocy wszystkich tych ulg możesz nie płacić podatku tylko od przychodów do kwoty 85 528 złotych (jeżeli masz prawo do więcej niż jednej z wymienionych ulg, i tak nie uzyskasz zwolnienia wyższego niż ta kwota). W kontekście 50% kosztów uzyskania przychodów należy pamiętać o tym, że suma zwolnionych na mocy wymienionych ulg przychodów oraz zastosowanych przez siebie 50% kosztów autorskich nie może przekroczyć 120 000 złotych, więc limit kosztów autorskich dla osób, które wykorzystały limit zwolnionych przychodów wynoszący 85 528 złotych, wyniesie 34 472 złotych. 

Przekaż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego

Pamiętaj, że wypełniając zeznania PIT, zazwyczaj masz prawo oddać 1,5% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jako, że to 1,5% stanowi część podatku, który i tak obowiązany jesteś uiścić, nic Cię to nie kosztuje, a możesz tym sposobem pomóc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy, abyś swoje 1,5% oddał na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA – podmiotu, który organizuje Szlachetną Paczkę – akcję charytatywną, która w 2023 roku pomogła ponad 17000 rodzinom. Aby to zrobić, wypełniając odpowiedni formularz, wpisz w wyznaczone miejsce KRS 0000050905. Z góry dziękujemy!