Dochody zagraniczne w PIT/ZG

Rozliczenie dochodów z zagranicy w PIT-36 ZG

Czym jest załącznik PIT/ZG? 

Załącznik PIT-ZG to załącznik, który dołączyć należy do zeznania PIT 36, PIT 36L, PIT 36S, , PIT 36 LS, PIT 38 lub PIT 39, jeśli w roku podatkowym, za który składane jest rozliczenie, podatnik uzyskał dochody za granicą. Załącznik taki podatnik powinien złożyć osobno dla dochodów uzyskanych w różnych krajach. Jeśli więc podatnik dochody uzyskiwał za granicą w dwóch krajach, powinien złożyć PIT ZG w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego z krajów. Dla każdego z kraju, niezależnie od źródeł dochodów składa się wyłącznie jeden taki załącznik. Należy go złożyć odrębnie, nawet jeśli podatnik rozlicza się z małżonkiem. 

Rozlicz się z bezpłatnym programem PITax, który w intuicyjny i prosty sposób pomoże Ci rozliczyć PIT:

Do kiedy należy złożyć załącznik PIT 36ZG?

Załącznik PIT ZG należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku za który składane jest zeznanie podatkowe. Jeśli data ta przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesunięty jest na najbliższy dzień roboczy. W 2024 roku, zeznanie podatkowe za 2023 rok z załącznikiem PIT 36ZG złożyć należy do 30 kwietnia 2024 r. 

Kto powinien złożyć załącznik PIT36 ZG?

Załącznik PIT 36/ZG złożyć powinny osoby, które w roku podatkowym za który się rozliczają, dochody uzyskały w Polsce oraz za granicą. Jeśli dochody zostały uzyskane tylko za granicą, wówczas złożenie PIT-36 ZG nie jest konieczne. Tyczy się to sytuacji, kiedy podatnik nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu. 

Podatek od dochodów uzyskanych za granicą – metoda zwolnienia / metoda wyłączenia z progresją

Jeśli w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe, podatnik uzyskał dochody również w Polsce, stosuje się metodę zwolnienia z progresją. Dochody wykazane w ten sposób, opodatkowane są według skali podatkowej i należy pamiętać o złożeniu załącznika PIT/ZG. 

Rozliczenie dochodów z zagranicy – metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda ta polega na łączeniu dochodów osiągniętych za granicą z dochodami uzyskanymi w Polsce. W tym sposobie rozliczenia, formularz PIT ZG składa się również wówczas, jeśli w Polsce podatnik nie osiągnął żadnych dochodów. Rozliczenie następuje według skali podatkowej. Przychody uzyskane za granicą są opodatkowane w Polsce, ale kwotę należnego podatku obniża się o kwotę podatku zapłaconego za granicą. Dochody uzyskane za granicą mają więc wpływ na wysokość podatku od dochodów uzyskanych w Polsce. 

Wypełniając PIT pamiętaj o przekazaniu 1,5% wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazując swój 1,5% Szlachetnej Paczce, działasz realnie i wspierasz najbardziej potrzebujących!

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Jakie dochody wykazuje się w PIT 36 ZG?

Dochody uzyskane za granicą, które wykazuje się w PIT 36/ZG to dochody z pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, najmu, praw autorskich czy kapitałów pieniężnych (np. papierów wartościowych). 

Pit przeliczenie waluty

Aby złożyć do urzędu skarbowego załącznik PIT ZG za osiągnięte dochody za granicą, należy uprzednio przewalutować dochody na złotówki. Kwotę w walucie obcej, należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu obcej waluty, ogłoszonego przez bank NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub zapłaty podatku. 

Skorzystaj z pomocy programu PITax.pl i wypełnij swoje zeznanie bezbłędnie, uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi: