Dochody zagraniczne w PIT-36 ZG

Rozliczenie dochodów z zagranicy w PIT-36 ZG

Czym jest załącznik PIT/ZG? 

Załącznik PIT-ZG to załącznik, który dołączyć należy do zeznania PIT 36, PIT 36L, PIT 38 lub PIT 39, jeśli w roku podatkowym, za który składane jest rozliczenie, podatnik uzyskał dochody za granicą. Załącznik taki podatnik powinien złożyć osobno dla dochodów uzyskanych w różnych krajach. Jeśli więc podatnik dochody uzyskiwał za granicą w dwóch krajach, powinien złożyć PIT ZG w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego z krajów. Dla każdego z kraju, niezależnie od źródeł dochodów składa się wyłącznie jeden taki załącznik. Należy go złożyć odrębnie, nawet jeśli podatnik rozlicza się z małżonkiem. 

Rozlicz się z bezpłatnym programem PITax, który w intuicyjny i prosty sposób pomoże Ci rozliczyć PIT:

Do kiedy należy złożyć załącznik PIT 36ZG? 

Załącznik PIT ZG należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku za który składane jest zeznanie podatkowe. Jeśli data ta przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesunięty jest na najbliższy dzień roboczy. W 2022 roku, zeznanie podatkowe za 2021 rok z załącznikiem PIT 36ZG złożyć należy do 2 maja 2022 r. 

Kto powinien złożyć załącznik PIT36 ZG? 

Załącznik PIT 36/ZG złożyć powinny osoby, które w roku podatkowym za który się rozliczają, dochody uzyskały w Polsce oraz za granicą. Jeśli dochody zostały uzyskane tylko za granicą, wówczas złożenie PIT-36 ZG nie jest konieczne. Tyczy się to sytuacji, kiedy podatnik nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu. 

Podatek od dochodów uzyskanych za granicą – metoda zwolnienia/wyłączenia z progresją 

Jeśli w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe, podatnik uzyskał dochody również w Polsce, stosuje się metodę zwolnienia z progresją. Dochody wykazane w ten sposób, opodatkowane są według skali podatkowej i należy pamiętać o złożeniu załącznika PIT/ZG. 

Rozliczenie dochodów z zagranicy – metoda proporcjonalnego odliczenia 

Metoda ta polega na łączeniu dochodów osiągniętych za granicą z dochodami uzyskanymi w Polsce. W tym sposobie rozliczenia, formularz PIT ZG składa się również wówczas, jeśli w Polsce podatnik nie osiągnął żadnych dochodów. Rozliczenie następuje według skali podatkowej. Przychody uzyskane za granicą są opodatkowane w Polsce, ale kwotę należnego podatku obniża się o kwotę podatku zapłaconego za granicą. Dochody uzyskane za granicą mają więc wpływ na wysokość podatku od dochodów uzyskanych w Polsce. 

Wypełniając PIT pamiętaj o przekazaniu 1,5% wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazując swój 1% Szlachetnej Paczce, działasz realnie i wspierasz najbardziej potrzebujących!

Jakie dochody wykazuje się w PIT 36 ZG? 

Dochody uzyskane za granicą, które wykazuje się w PIT 36/ZG to dochody z pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, najmu, praw autorskich czy kapitałów pieniężnych (np. papierów wartościowych). 

Skorzystaj z pomocy programu PITax.pl i wypełnij swoje zeznanie bezbłędnie, uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi: