Korekta zeznania podatkowego – podstawowe informacje

Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy, czasem dotyczą one złożonych zeznań podatkowych. Wielu z nas obawia się wówczas złożenia korekty, bo często wiąże się ona z koniecznością tłumaczenia się przed Urzędem Skarbowym oraz konsekwencjami finansowymi. Niewielu z nas posiada również wiedzę, jakie dokumenty wystarczy złożyć, aby uporać się z tym problemem. W artykule postaramy się odpowiedzieć kiedy (w jakim terminie) i jak złożyć korektę.

Czym jest korekta PIT?

Korekta PIT to inaczej poprawa złożonej już wcześniej deklaracji podatkowej. Wszyscy podatnicy mają prawo złożyć korektę podatku, jeśli zauważą, że w swojej deklaracji popełnili błąd. Błąd może dotyczyć obliczeń, błędu we wpisanych danych. Korekta PIT polega na wypełnieniu takiego samego zeznania podatkowego, na takim samym formularzu, na jakim został złożony właściwy PIT, którego korekty dokonujemy. Należy oznaczyć, iż jest to deklaracja korygująca.

Jedyną sytuacją, kiedy podatnik nie może złożyć korekty zeznania PIT jest sytuacja, kiedy toczy się kontrola podatkowa lub postępowanie prowadzone przez Urząd Skarbowy wobec podatnika. Wówczas podatnik może złożyć korektę dopiero po zakończeniu postępowania.

Do kiedy możemy złożyć korektę zeznania podatkowego

Korektę PIT-u zawsze możemy złożyć w ciągu pięciu lat od końca roku w którym złożyliśmy PIT (czyli za 2023 rok do końca 2029 roku), jeśli nie toczy się wobec nas postępowanie lub kontrola podatkowa prowadzona przez organy podatkowe. Z kolei jeśli toczy się postępowanie musimy poczekać do jego zakończenia i dopiero wówczas złożyć korektę.

Złóż korektę PIT i bezbłędnie wypełnij odpowiedni formularz PIT za pomocą bezpłatnego programu:

Przyczyny składania korekty zeznania podatkowego

Korektę zeznania podatkowego powinniśmy złożyć, jeśli w zeznaniu podatkowym popełniliśmy błędy. Jako błąd uznaje się błędy formalne lub błędy kwotowe. Tylko złożenie korekty z własnej woli i doręczenie jej do Urzędu Skarbowego pozwoli podatnikowi uchronić się od poniesienia kary. W przypadku jakich błędów należy złożyć korektę zeznania podatkowego?

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli nie złożyliśmy w terminie zeznania podatkowego lub w złożonym zeznaniu popełniliśmy błędy formalne:

Wymienione powyżej nieprawidłowości nie wpływają na wysokość naszego rozliczenia z urzędem skarbowym i w tej sytuacji wystarczy ponownie wypełnić prawidłowy druk PIT, wpisać poprawne dane i kwoty oraz zaznaczyć, że to korekta w kwadracie oznaczonym jako „korekta zeznania”. Tak wypełniony formularz należy wysłać ponownie do Urzędu Skarbowego.

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli popełniliśmy błędy kwotowe

Katalog możliwych do popełnienia błędów kwotowych obejmuje między innymi następujące sytuacje:

Wymienione powyżej nieprawidłowości wpływają już na wysokość rozliczenia z Urzędem Skarbowym i często mogą skutkować karą za popełnienie przestępstwa skarbowego szczególnie jeśli doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego. W tej sytuacji należy jak najszybciej złożyć korektę zeznania poprzez ponowne wypełnienie zeznania, odnotowanie korekta danych oraz wpisanie poprawnych kwot i wysokości zobowiązania podatkowego. Jeśli doszło do zaniżenia podatku należy go uregulować wraz z obliczonymi odsetkami podatkowymi. Jeśli korektę przekażesz do sześciu miesięcy od dnia złożenia PIT, zapłacisz obniżone odsetki w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych (obecnie 7,25%).Korektę warto złożyć jak najszybciej, ponieważ jeśli obliczone odsetki nie przekroczą kwoty 8,70 zł, to nie trzeba ich płacić. Obniżone odsetki nie wystąpią w przypadku korekty złożonej po dokonanych czynnościach sprawdzających przez organy podatkowe.

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli się nam to opłaca

Korektę PIT warto złożyć wówczas, jeżeli nie odliczyliśmy ulg do których mieliśmy prawo i posiadamy dokumenty niezbędne do rozliczenia danej ulgi. Dotyczy to takich ulg, jak:

Chcąc skorzystać z określonej ulgi, musisz jednak pamiętać o tym, aby dołączyć do korekty PIT druk PIT/O w którym wykażesz prawidłowo obliczoną wysokość ulgi. Po dokonaniu takich odliczeń zmieni się także wysokość obliczonego podatku w formularzu, który chcesz skorygować (np. PIT-28, PIT-36 czy PIT-37). Odliczone kwoty muszą być też odpowiednio ujęte w powyższych drukach.

Korektę PIT w celu przekazania 1,5% na organizację pożytku publicznego możesz dokonać w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. Warunkiem jest uregulowanie zobowiązania podatkowego wynikającego z rozliczenia PIT.

Wypełnij korektę PIT za pomocą programu, który uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi. Przekaż 1,5% podatku Szlachetnej Paczce:

Korekta PIT – ulga termomodernizacyjna

Częstym powodem składania korekty PIT jest chęć uwzględnienia w złożonym zeznaniu przysługujących podatnikowi ulg, w tym ulgi termomodernizacyjnej. Na złożenie korekty przysługuje 5 lat, tyle samo lat wstecz można więc uwzględnić ulgę termomodernizacyjną w korekcie PIT.

Czym jest czynny żal i kiedy można go wykorzystać?

Czynny żal dotyczy tych podatników, którzy zapomnieli złożyć odpowiedniego formularza w wymaganym terminie. Jednakże, należy pamiętać o tym, że niektóre formularze w przypadku braku działania z naszej strony, zostaną złożone automatycznie. Czynny żal to instrument, który pozwala na unikniecie kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Najczęściej składający powołują się w „czynnym żalu” na trudną sytuację rodzinną, problemy ze zdrowiem, ciężką sytuację finansową, charakter incydentalny. Ma to miejsce, gdy spóźnienie lub błąd zdarzył się po raz pierwszy.

Aby nie ponieść konsekwencji niezłożenia zeznania należy przed wysłaniem czynnego żalu lub w dniu wysłania uregulować całą zaległość podatkową wynikającą z korekty. Warto zaznaczyć, że czynny żal zawsze składa osoba fizyczna, która dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal powinien zawierać:

Od 31 marca 2020 czynny żal można przesłać elektronicznie podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie będzie możliwe? 

Aby „czynny żal” był skuteczny, musi być złożony zanim organ skarbowy będzie miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa. Z czynnego żalu nie może także skorzystać sprawca który:

Wyjątkiem jest sytuacja gdy wszyscy członkowie grupy złożyli „czynny żal”.

Korekty PIT nie musimy składać jeśli:

Dotyczy to sytuacji, w których błędy w zeznaniu podatkowym zostały odnalezione przez urząd skarbowy w trakcie czynności sprawdzających. Jeżeli wartość korekty nie przekracza 5 000,00 zł urząd sam może nanieść poprawki i zmienić wysokość zobowiązania podatkowego. Następnie przesłać Ci do wglądu skorygowane zeznanie, oczekując jednocześnie przez 14 dni na ewentualny twój sprzeciw. Brak sprzeciwu powoduje dokonanie zmian w zeznaniu w dacie naniesienia zmian przez urząd.

Jak zrobić korektę PIT 2023/2024?

Podatnik, który chce złożyć korektę zeznania podatkowego 2023, na formularzu podatkowym, niezależnie od tego jaki to formularz, powinien oznaczyć kwadrat wskazujący na to, że jest to korekta zeznania. Przykładowo, w formularzu PIT-37 jest to pozycja numer 8 w części A. „Urząd skarbowy oraz cel złożenia zeznania”. Podatnik powinien wypełnić cały formularz, a nie tylko pola w których znajdował się błąd. Od 2016 roku podatnik nie ma obowiązku dołączania do korekty wytłumaczenia powodu składania korekty. Do roku 2016 takie wytłumaczenie składało się na formularzu ORD-ZU.

Korekta PIT musi zostać podpisana, bądź jeśli jest składana w wersji elektronicznej, uwiarygadniana jest Profilem Zaufanym. Korektę deklaracji złożyć należy w Urzędzie Skarbowym, złożyć w wersji elektronicznej lub wysłać pocztą. Dużym ułatwieniem podczas składania zeznania jak i jego korekty jest możliwość skorzystania z programów do rozliczeń PIT, np. PITax. Nie ma obowiązku złożenia korekty za pomocą takiego sposobu, w jaki złożone zostało właściwe zeznanie podatkowe.

Pamiętaj:
Korekta PIT zawsze musi zostać złożona
na druku aktualnym w roku jej sporządzenia. Powinien być to ten sam wzór druku, na którym zostało złożone właściwe zeznanie podatkowe.

Złóż korektę w programie:

Korekta PIT a 1,5% na OPP

Podczas składania korekty PIT, a więc w sytuacji, w której mogła zmienić się kwota należnego podatku, podatnik ma możliwość dokonać korekty przekazania 1,5% podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Może to zrobić w ciągu miesiąca od upłynięcia terminu złożenia właściwej deklaracji podatkowej i tylko w sytuacji, jeśli podatek został w całości opłacony.

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce: