Koszty uzyskania przychodów w roku 2023/2024

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodu to suma wydatków, jakie ponosi pracownik, by osiągnąć dochód. Pracownik ma możliwość ich odliczenia, co wpływa na ostateczną wysokość dochodów, ponieważ kwota od której musi rozliczyć podatek PIT jest niższa.

Koszty uzyskania przychodów, mogą to być np. wydatki, jakie pracownik w danym roku przeznaczył na dojazd do pracy. Kwota jaką pracownik może odliczyć jako koszt uzyskania przychodów, zależna jest od tego, czy pracownik do pracy dojeżdża z miejscowości innej niż miejscowość stanowiąca jego miejsce stałego zamieszkania oraz od tego dla ilu pracodawców pracuje.

Jeśli pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje, jego miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu 2023 wynoszą 250 zł miesięcznie, czyli do 3000 zł rocznie. Jeśli natomiast pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości, zastosowanie mają podwyższone koszty uzyskania przychodów. To znaczy, że pracownik odliczyć może aż 300 zł miesięcznie jako koszty uzyskania przychodów 2023, czyli 3600 zł rocznie.

Koszt uzyskania przychodu za 2023 rok wynieść może nawet 5400 zł, jeśli wykazywane są koszty uzyskania przychodu z dwóch stosunków pracy 2023 lub większej ich ilości. Jednakże, jeśli pracownik dostaje dodatek za rozłąkę, nie można zastosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Skorzystaj z PITax, który pomoże Ci odliczyć wszystkie ulgi:

Umowy z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, to umowa, którą stosuje się w przypadku, gdy zleceniodawca chce mieć prawa autorskie do wykonanego przez wykonawcę dzieła. Koszty uzyskania przychodu dla takiej umowy wynoszą 50%.

Koszty uzyskania przychodu jak obliczyć w przypadku umowy o dzieło?

Jak wyliczyć kwotę wypłaty należnej wykonawcy dzieła z przeniesieniem praw autorskich pomniejszoną o podatek do Urzędu Skarbowego za 2023 rok, tłumaczy następujące równanie (uwaga: ten schemat dotyczy wyłącznie przychodów do 120 000 złotych rocznie): Należy od kwoty brutto odliczyć 50% koszt uzyskania przychodu 2023 roku i wynik ten odjąć od kwoty brutto. Wyliczony w ten sposób dochód należy zaokrąglić do pełnych złotych. Od tak wyliczonego dochodu obliczamy podatek, który odprowadzić należy do US (kwotę podatku również zaokrąglamy do pełnych złotych). O tą kwotę obniżone powinno zostać wynagrodzenie brutto wykonawcy dzieła.
Z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów można korzystać przy umowach o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Ich zastosowanie jest możliwe wyłącznie do przychodu rocznego wykonawcy nieprzekraczającego kwoty 120 000 zł (przychód nie może przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej).

W przypadku umów bez przeniesienia praw autorskich, koszt uzyskania przychodu wynosi 20%.

Koszty uzyskania przychodu – umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie, rozliczenie może nastąpić na podstawie dwóch rodzajów zryczałtowania uzyskania przychodu:

W przypadku umowy zlecenie koszty uzyskania przychodu wyliczyć można według wzoru. Należy odjąć od wynagrodzenia brutto sumę składek na ubezpieczenie społeczne, pokrywanych z części zleceniobiorcy. Następnie należy różnicę pomnożyć przez zastosowane stawki kosztów uzyskania przychodów. Są to odpowiednio 20% lub 50%.

Koszty uzyskania przychodu – umowa o pracę

Co w przypadku umowy o pracę? Koszty uzyskania przychodu 2023 umowa o pracę: koszty te są uwzględnione w PIT-11, który pracownik otrzyma od pracodawcy. Jeśli jednak pracownik udowodni, iż poniósł wyższe koszty, może on wpisać kwotę faktycznie poniesioną. Warunkiem jest jednak udokumentowanie tych kosztów imiennymi biletami okresowymi.

Przekaż 1,5% podatku Szlachetnej Paczce, wspomóż najbardziej potrzebujących:

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Odlicz wszystkie przysługujące Ci ulgi w PITax: