Brand

Ulga podatkowa na dziecko — na jakich zasadach jest przyznawana?

Ulga podatkowa na dzieci to jedna z metod pomocy rodzinom przez państwo. Jest ona podporządkowana określonym zasadom. Ulga nie jest limitowana przez ilość dzieci posiadanych przez podatnika.


Przysługuje więc każdemu dziecku, którego status spełnia określone wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co pozwala rodzinom zaoszczędzić pieniądze.

 

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko?

Ulga podatkowa na dziecko obejmuje dzieci małoletnie, nad którymi władzę rodzicielską wykonuje podatnik. Dotyczy także dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na ich wiek). Obowiązuje dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia.

 

Dotyczy ona łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

 

Ulgi nie można natomiast wykorzystać, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące:

 • opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej,
 • opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego),
 • opodatkowanie podatkiem tonażowym.

 

Przekaż 1%

 

Jakie dokumenty potrzebne są do otrzymania ulgi na dziecko?

Ulgę na dziecko rozlicza się w zeznaniu rocznym. Należy wówczas podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. W wypadku braku tych numerów potrzebne są imiona, nazwiska i daty urodzenia podopiecznych.

W wypadku żądania organów podatkowych lub kontroli skarbowej, obowiązkiem podatnika jest przedstawienie wszelkich oświadczeń, zaświadczeń bądź innych dowodów potrzebnych do ustalenia prawa do ulgi na dziecko. Mogą to być:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

500+ a rozliczenie PIT. Czy świadczenie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym?

Wszystkie przyznawane przez państwo świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku. Dotyczy to również świadczenia 500+ Podatnik nie otrzymuje przy nim wykazu comiesięcznych kwot, nie uwzględnia ich zatem w rozliczeniu.

Świadczenie 500+ nie wyklucza skorzystania z ulgi podatkowej na dzieci. Osobom korzystającym ze świadczeń, przysługuje jednocześnie ulga na dziecko.

 

Karta dużej rodziny a rozliczenie PIT

Posiadacze Karty dużej rodziny mogą korzystać także z ulg w zakresie rozliczeń podatkowych. Termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych, będących posiadaczami Karty, jest skrócony do 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego. Możliwość szybszego zwrotu daje złożenie zeznania drogą elektroniczną.

Zwrot podatku w przypadku rodzin wielodzietnych to kwota, która powiązana jest z rozliczeniem ulgi prorodzinnej.

Komu natomiast przysługuje Karta dużej rodziny? Rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Jest ona wydawana bezpłatnie, dla każdego członka rodziny. Dzieci mogą korzystać z niej do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia nauki lub maksymalnie do 25 roku życia. Niepełnosprawnym przysługuje ona na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice natomiast otrzymują kartę dożywotnio.

Kartę dużej rodziny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek jednego z członków rodziny wielodzietnej.

 

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej na dzieci?

W zeznaniu podatkowym opiekun spełniający wymogi korzystania z ulgi podatkowej na dziecko może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

 

<<< Powrót do listy artykułów