Rozliczenie emerytury z zagranicy w Polsce

Czy bank pobiera podatek od emerytury z zagranicy?

Po przekazaniu z zagranicznego systemu emerytalnego do wypłaty na rachunek polskiego banku, bank ten dokonuje sprawdzenia świadczenia i pobiera w trakcie roku zaliczkę na podatek dochodowy według właściwej stawki podatkowej, co może spowodować:

  1. Bank pobierze 12% podatku gdy zgodnie z umową z krajem wypłaty  świadczenie opodatkowane jest w kraju wypłaty.
  2. Bank zastosuję stopę procentową wynikającą z umowy zawartej przez Polskę z krajem z którego pochodzi wypłata.
  3. Bank nie pobierze zaliczki na podatek, gdy z umowy zawartej przez Polskę z innym krajem wynika, że emerytura nie jest w Polsce opodatkowana.

Jak rozliczyć podatek od emerytury z zagranicy?

Do końca lutego, następującego po roku dokonywanych wypłat bank wystawia formularz PIT-11, na którym m.in.zebrana jest suma pobranych zaliczek na podatek od wypłacanej emerytury z zagranicy.  

Na tej podstawie po zakończonym roku podatkowym należy wykazać dochody z emerytury zagranicznej w Urzędzie Skarbowym w swoim zeznaniu rocznym. W tym przypadku stosuje się PIT-36, na tym formularzu wykazując emeryturę z zagranicy uzupełniamy część E, jako sumę przyznanej w konkretnym roku podatkowym emerytury. Należy w tym miejscu również wykazać zaliczki pobierane na podatek w ciągu roku. 

Kwoty, które znajdują się w części E formularza PIT-11, należy przepisać do formularza PIT-36. 

Do takiego zeznania dołącza się również  formularz PIT/ZG, gdzie w części C.1 wskazuje się sumę przyznanej emerytury na dany rok podatkowy, w tym załączniku nie wykazujemy zaliczek pobranych na podatek dochodowy. 

Jak opodatkowane są emerytury z zagranicy?

Emerytury z zagranicy opodatkowane w Polsce są na podstawie skali podatkowej, czyli od wpłat do wartości 120 tys zapłacimy 12% podatku, natomiast powyżej 120 tys zapłacimy 32% podatku. 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a emerytury z zagranicy

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisywane między Polską, a różnymi krajami przewidują różne sposoby rozliczania emerytur z zagranicy, w zależności od tego czy Polska ma podpisane takie umowy czy nie, emeryt może płacić podatek tylko w Polsce, tylko za granicą lub zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Zagraniczne dochody zwolnione z podatku

  1. Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego.
  2. Kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin.
  3. Renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945. 

Rozliczenie emerytury z USA

Umowa  Polski z USA nie zawiera odrębnych przepisów odnoszących się do opodatkowania emerytur I rent, w takim przypadku stosuje się metodę proporcionalną, co oznacza, że emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce i w USA. W tym celu należy: 

  1. Obliczyć dochód całkowity (DC), sumując dochody ze źródeł w Polsce i za granicą (DZ).
  2. Od dochodu całkowitego trzeba obliczyć podatek według skali podatkowej (P).
  3. Obliczyć limit odliczenia podatku zapłacownego za granicą zgodnie ze wzorem: L=Px(DZ/DC).
  4. Od podatku odliczonego od dochodu całkowitego (P) należy odjąć podatek zapłacony za granicą (PZ), jednak tylko do wysokości odliczonego wcześniej limitu; takim sposobem wyliczymy podatek do zapłaty w Polsce(PN): PN=P-(PZ<L).

Rozliczenie emerytury z Włoch

Emerytura otrzymywana z Włoch przez osobę mieszkającą obecnie w Polsce będzie opodatkowana tylko w kraju zamieszkania podatnika, tj. W Polsce. Zgodnie z podpisaną między Polską, a Włochami umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Rozliczenie emerytury z Norwegii

Emeryt mieszkający w Polsce, a otrzymujący emeryturę z Norwegii rozlicza się w Polsce. Podatnik składa PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w Urzędzie Skarbowym. W tym przypadku emerytura jest opodatkowana zarówno w Polsce jak i w Norwegii. W tym przypadku w zeznaniu rocznym stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.