Czy Urząd Skarbowy wie o zagranicznych zarobkach

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody z zagranicy

Polski obywatel, który pracuje w innym kraju, zobowiązany jest do rozliczenia swoich dochodów w Polsce, a urząd skarbowy ma prawo kontrolować te dochody.

Polski urząd skarbowy posiada dostęp do informacji odnośnie dochodów uzyskiwanych przez obywateli za granicą dzięki współpracy międzynarodowej. W ramach takiego współdziałania Polska wymienia informacje podatkowe z innymi krajami na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz standardu CRS – jest to automatyczny system przekazywania informacji bankowych pomiędzy krajami.

Ważną informacją dla urzędu skarbowego jest rachunek bankowy. Jeżeli został założony za granicą jest to sygnał, że prawdopodobnie zostało tam podjęte zatrudnienie i wpłynie na ten rachunek należne wynagrodzenie.

Urząd skarbowy może również przeprowadzić kontrolę, która obejmuje dochody także z zagranicy. Takie kontrole mogą dotyczyć zgodności z deklaracjami podatkowymi, prawidłowością prowadzenia ksiąg oraz prawidłowością opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

W czasie czynności sprawdzających urząd porównuje też wysokość wydatków, jakie zostały poniesione przez podatnika z wartością zwolnionego i opodatkowanego majątku jaki w danym czasie został zgromadzony.

Kary za brak rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą

Jeśli urząd skarbowy odkryje i ustali wysokość dochodu, który nie został opodatkowany, trzeba będzie zapłacić należny podatek, zapłacić karę grzywny, która wynosi do 720 stawek dziennych oraz naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 200% stopy oprocentowania ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polski.

Powrót z zagranicy a urząd skarbowy

Osoby, które powracają do Polski po pracy za granicą, mają obowiązek zgłoszenia swojego powrotu do odpowiednich organów podatkowych. Jest to ważne, gdyż po powrocie do kraju taka osoba podlega polskiemu systemowi podatkowemu. W takim przypadku konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej oraz ujawnienie wszystkich uzyskanych dochodów krajowych i zagranicznych.