Korekta zeznania podatkowego – podstawowe informacje

Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy, czasem dotyczą one złożonych zeznań podatkowych. Wielu z nas obawia się wówczas złożenia korekty, bo często wiąże się ona z tłumaczeniem przed Urzędem Skarbowym oraz konsekwencjami finansowymi. Niewielu z nas posiada również wiedzę jakie dokumenty wystarczy złożyć, aby uporać się z tym problemem. W artykule postaramy się odpowiedzieć kiedy (w jakim terminie) i jak złożyć korektę.

Do kiedy możemy złożyć korektę zeznania podatkowego

Korektę PIT-u zawsze możemy złożyć w ciągu pięciu lat od końca roku w którym złożyliśmy PIT (czyli za 2022 rok do końca 2028 roku), jeśli nie toczy się wobec nas postępowanie lub kontrola podatkowa prowadzona przez organy podatkowe. Z kolei jeśli toczy się postępowanie musimy poczekać do jego zakończenia i dopiero wówczas złożyć korektę.

Złóż korektę PIT i bezbłędnie wypełnij odpowiedni formularz PIT za pomocą bezpłatnego programu:

Powody składania korekt PIT

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli nie złożyliśmy w terminie zeznania podatkowego lub w złożonym zeznaniu popełniliśmy błędy formalne

Wymienione powyżej nieprawidłowości nie wpływają na wysokość naszego rozliczenia z urzędem skarbowym i w tej sytuacji wystarczy ponownie wypełnić prawidłowy druk PIT, wpisać poprawne dane i kwoty oraz zaznaczyć, że to korekta w kwadracie oznaczonym „2. Korekta zeznania”. Tak wypełniony formularz wysłać ponownie do Urzędu Skarbowego.

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli popełniliśmy błędy kwotowe

Wymienione powyżej nieprawidłowości wpływają już na wysokość rozliczenia z Urzędem Skarbowym i często mogą skutkować karą za popełnienie przestępstwa skarbowego szczególnie jeśli doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego. W tej sytuacji należy jak najszybciej złożyć korektę zeznania poprzez ponowne wypełnienie zeznania, odnotowanie korekta danych oraz wpisanie poprawnych kwot i wysokości zobowiązania podatkowego. Jeśli doszło do zaniżenia podatku należy go uregulować wraz z obliczonymi odsetkami podatkowymi. Jeśli korektę przekażesz do sześciu miesięcy od dnia złożenia PIT zapłacisz obniżone odsetki w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych (obecnie 4%).Korektę warto złożyć jak najszybciej, ponieważ jeśli obliczone odsetki nie przekroczą kwoty 8,70 zł. to nie trzeba ich płacić. Obniżone odsetki nie wystąpią w przypadku korekty złożonej po dokonanych czynnościach sprawdzających przez organy podatkowe.

Korektę PIT powinniśmy złożyć, jeśli się nam to opłaca

Nie odliczyliśmy ulg do których mieliśmy prawo i posiadamy wymagane dokumenty np.:

W takiej sytuacji musisz pamiętać, aby posiadać dokumenty umożliwiające skorzystanie z tych ulg. Musisz dołączyć do korekty PIT druk PIT O w którym wykażesz prawidłowo obliczoną wysokość ulgi. Po dokonaniu takich odliczeń zmieni się także wysokość obliczonego podatku w PIT37 lub PIT36 lub PIT28. Odliczone kwoty muszą być też odpowiednio ujęte w powyższych drukach.

Korektę PIT o 1% na organizację OPP możesz dokonać w ciągu jednego miesiąca od złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem jest uregulowanie zobowiązania podatkowego wynikającego z rozliczenia PIT.

Wypełnij korektę PIT za pomocą programu, który uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi. Przekaż 1% podatku Szlachetnej Paczce:

Czym jest czynny żal i kiedy można go wykorzystać?

Do korekty zeznania podatkowego zawsze warto dołączyć pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego tzw. „czynny żal”, który jest zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego. Opisuje się nim wszystkie istotne okoliczności dotyczące składanej korekty. Pozwala na unikniecie kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Najczęściej składający powołują się w „czynnym żalu” na trudną sytuację rodzinną, problemy ze zdrowiem, ciężką sytuację finansową, charakter incydentalny. Ma to miejsce, gdy spóźnienie lub błąd zdarzył się po raz pierwszy.

Aby nie ponieść konsekwencji korekty zeznania należy przed wysłaniem czynnego żalu lub w dniu wysłania uregulować całą zaległość podatkową wynikającą z korekty. Warto zaznaczyć, że czynny żal zawsze składa osoba fizyczna, która dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal powinien zawierać:

Od 31 marca 2020 czynny żal można przesłać elektronicznie podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie będzie możliwe? 

Istotne, aby „czynny żal” był skuteczny musi być złożony zanim organ skarbowy będzie miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa. Z czynnego żalu nie może także skorzystać sprawca który:

Wyjątkiem jest sytuacja gdy wszyscy członkowie grupy złożyli „czynny żal”.

Korektę PIT nie musimy składać jeśli:

Błędy w zeznaniu podatkowym zostały odnalezione przez urząd skarbowy w trakcie czynności sprawdzających. Jeżeli wartość korekty nie przekracza 5 000,00 zł urząd sam może nanieść poprawki i zmienić wysokość zobowiązania podatkowego. Następnie przesłać Ci do wglądu skorygowane zeznanie, oczekując jednocześnie przez 14 dni na ewentualny twój sprzeciw. Brak sprzeciwu powoduje dokonanie zmian w zeznaniu w dacie naniesienie zmian przez urząd.

Pamiętaj:
korektę PIT zawsze dokonuje się na druku aktualnym w roku jej sporządzenia.

Złóż korektę w programie:

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce: