Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza?

Ogromna satysfakcja związana z niesieniem pomocy innym, zdobywanie doświadczenia, poznawanie wartościowych ludzi… Bycie wolontariuszem wiąże się z wieloma korzyściami. Jednak zanim zaangażujesz się w działania wolontariackie, dobrze abyś poznał podstawowe prawa i obowiązki wolontariusza oraz dowiedział się więcej m.in. o umowach wolontariackich.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA SZLACHETNEJ PACZKI

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomagaj Rodzinom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Prawa wolontariusza – o czym pamiętać w ramach wolontariatu?

Wolontariat to działania wykonywane nieodpłatnie. Osoba je wykonująca posiada określone przywileje – prawa i obowiązki wolontariusza są gwarantowane m.in. przez ustawy i akty prawne.

Jednym z podstawowych praw wolontariusza jest określenie warunków współpracy z organizacją, dla której będzie wykonywał świadczenia. 

Wolontariusz musi być świadomy między innymi:

W tym przypadku, konieczne będzie więc zawarcie umowy wolontariackiej. Organizacje oferujące wolontariat, powinny mieć przygotowane już propozycje i wzory umowy z wolontariuszem. Tak jest np. w Stowarzyszeniu WIOSNA, które organizuje wolontariat w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości.

Zaświadczenie o wolontariacie – warto pamiętać o nim pod kątem CV

Wolontariusz ma również prawo do uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego jego zaangażowanie wolontariackie. Jest to bardzo przydatne zaświadczeni potwierdzające wykonywane zadania. Można je później przedstawić swojemu potencjalnemu pracodawcy. Wolontariat to cenny punkt w CV, warto więc skorzystać z takiego prawa. Poproś o zaświadczenie i być może zapytaj także o możliwość otrzymania listu polecającego lub rekomendacji! W Stowarzyszeniu WIOSNA zaświadczenie o wolontariacie otrzymuje każdy Wolontariusz po zakończonej edycji programu.

Przed podjęciem swoich obowiązków, wolontariusz musi zostać poinformowany przez organizację o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywanymi czynnościami. Wolontariusz ma obowiązek znać zasady bezpiecznego i higienicznego postępowania, a jednocześnie ma prawo do wykonywania swoich obowiązków właśnie w takich warunkach.

Prawa wolontariusza

Wolontariusz musi znać procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, a organizator wolontariatu musi go o nich poinformować i przeprowadzić niezbędny instruktaż.

Jeśli już dojdzie do wypadku, ważną sprawą będzie ubezpieczenie wolontariusza. Osoba angażująca się w wolontariat ma prawo do skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenia kosztów leczenia, jeśli wolontariat odbywa się za granicą w niebezpiecznych warunkach (np. w rejonie ogarniętym konfliktem zbrojnym).

Jeśli natomiast wolontariat wiąże się z określonymi zagrożeniami lub uciążliwościami, osoba wykonująca świadczenia wolontariackie ma prawo do skorzystania z adekwatnych do specyfiki pracy środków ochrony indywidualnej (m.in. odzieży ochronnej).

Wolontariusz ma również prawo do ubiegania się o pokrycie przez organizację korzystającą z jego pomocy, kosztów podróży służbowych i diet. Organizacja na zasadach obowiązujących jej pracowników, może zobowiązać się do zwrotu wolontariuszowi kosztów innych koniecznych wydatków poniesionych w ramach wykonywania obowiązków na jej rzecz. Takimi kosztami mogą być rachunki telefoniczne, koszty dojazdu czy transportu, jednak najczęściej koszta te leżą po stronie wolontariusza.

Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki i pomagaj Rodzinom w potrzebie.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Prawa i obowiązki wolontariusza a umowa wolontariacka

Wolontariusz wykonuje swoje obowiązki w oparciu o tzw. umowę wolontariacką, w której powinny być wyszczególnione prawa i obowiązki wolontariusza. Forma umowy pomiędzy wolontariuszem a organizacją zależy od tego, jak długo wolontariusz będzie wykonywał lub wykonuje swoje obowiązki. Podpisanie umowy z wolontariuszem jest wymagane w przypadku, gdy wolontariat trwa dłużej niż 30 dni.

Jeśli współpraca wolontariusza z organizacją nie przekracza 30 dni, ustalenia zasad współpracy mogą być zawarte ustnie, co uważane jest za wystarczającą formę umowy wolontariackiej. Warto jednak pamiętać, że nawet w takiej sytuacji, jako wolontariusz masz prawo do upomnienia się o jej pisemne potwierdzenie i utrwalenie.

Jak dokładnie powinna wyglądać umowa wolontariacka i ubezpieczenie wolontariusza? Przeczytaj >>>

Ubezpieczenie wolontariusza

Osoba zaangażowana w wolontariat ma prawo do skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Obowiązek jego zapewnienia spoczywa na organizacji korzystającej z zaangażowania i pracy wolontariusza lub jest prawem ustawowym w przypadku, gdy wolontariat trwa dłużej niż 30 dni.

Ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) nie są natomiast obowiązkowymi z perspektywy zleceniodawcy. Stowarzyszenia czy fundacje, które najczęściej organizują wolontariat, mogą jednak je zapewniać, ponieważ np. ubezpieczenie OC chroni je przed ewentualnymi kosztami związanymi z roszczeniem np. w przypadku zniszczenia mienia czy innej szkody wyrządzonej przez zleceniobiorcę, czyli wolontariusza.

Ubezpieczenie zdrowotne natomiast, które gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach publicznej służby zdrowia, jest indywidualną decyzją pomiędzy organizacją a wolontariuszem. Zazwyczaj osoby zgłaszające się na wolontariat – uczniowie, studenci czy emeryci – posiadają już ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, więc przy okazji wolontariatu organizacja i tak nie może ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza?

Jakie są obowiązki wolontariusza?

Wolontariusz powinien mieć świadomość nie tylko swoich praw, ale również obowiązków, które na nim spoczywają. Nie ma się jednak czego obawiać! Obowiązki w większości będą już regulowane na poziomie umowy – porozumienia zawartego z organizacją. Do obowiązków wolontariusza więc należeć będzie realizowanie działań opisanych w dokumencie, jakim jest wspomniana wcześniej umowa wolontariacka. Wolontariusz ma obowiązek realizować wskazane obowiązki w zgodzie z zawartą umową i oczywiście z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa.

Wolontariusz Szlachetnej Paczki – czym się zajmuje i jakie są jego obowiązki?

Do obowiązków Wolontariusza Szlachetnej Paczki, należą m.in.:

Wolontariusz Paczki powinien być ponadto osobą empatyczną i otwartą na drugiego człowieka. Tylko z takim podejściem jego pomoc może być skuteczna!

Wolontariusz Akademii Przyszłości – czym się zajmuje i jakie są jego zadania?

Obowiązki Wolontariuszy Akademii Przyszłości – obejmują:

W przypadku wolontariatu w Akademii cenne będzie dobre podejście do Dzieci, cierpliwość, a także kreatywność, która przyda się podczas organizowania zajęć z Dzieckiem, którego Wolontariusz ma pod swoimi skrzydłami.

Pamiętaj też, że osoba kandydująca na Wolontariusza Paczki musi mieć ukończone 16 lat a w Akademii 18 lat.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości

Jakimi zadaniami i obowiązkami charakteryzują się poszczególne role w Szlachetnej Paczce lub w Akademii Przyszłości, które możesz pełnić jako wolontariusz? Przeczytaj >>>

Szkolenia dla Wolontariuszy

Decydując się na wolontariat, kandydat powinien nie tylko znać prawa i obowiązki wolontariusza, ale również mieć kwalifikacje do wykonywania powierzanych mu zadań. Bardzo często jednak zgłaszające się osoby, mogą liczyć ze strony organizacji na szkolenia dla wolontariuszy przygotowujące ich do pełnienia określonych obowiązków.

Wolontariusze, którzy chcą zaangażować się w pomaganie w ramach Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości przechodzą wdrożenie do programu Paczki lub Akademii, dzięki któremu z powodzeniem będą mogli pomagać potrzebującym Rodzinom albo pracować z Dzieckiem. Wolontariuszom oferujemy również specjalny pakiet szkoleń rozwojowych obejmujących m.in. tematykę zarządzania czy komunikacji. 

Zdobyta w ten sposób wiedza jest przydatna nie tylko podczas samego wolontariatu, ale również w życiu zawodowym.

Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają szkolenia i wdrożenia dla wolontariuszy w Paczce lub w Akademii? Napisz do nas na [email protected]

Kodeks i Karta Etyczna Wolontariusza

Wolontariusz niosąc pomoc innym, powinien przestrzegać też określonych zasad i standardów działania. Te zasady definiuje np. nieformalny kodeks dedykowany wolontariuszom. Jest to tzw. Karta Etyczna Wolontariusza. Jej opracowanie jest dziełem zespołu Centrum Wolontariatu z Warszawy.

Kodeks i Karta Etyczna Wolontariusza

Dokument zawiera podstawowe zobowiązania wolontariusza, stanowi drogowskaz dla osób stawiających pierwsze kroki w wolontariacie oraz przypomnienie dla tych, którzy pomagają już od dawna.

Co zawiera Karta Etyczna Wolontariusza?


W codziennych działaniach wolontariusz powinien kierować się ponadto swoim osobistym systemem wartości oraz empatią względem drugiego człowieka.

Jeżeli chcesz zostać Wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, nic prostszego! Wybierz odpowiednią dla siebie rolę, następnie wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie do wybranego programu.

Szlachetna Paczka

Akademia Przyszłości