11 listopada 2018

KOMU POMAGAMY?

Szlachetna Paczka dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany. 

SZLACHETNA PACZKA - KOMU POMAGAMY?

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, która krzyczy i domaga się pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

Zwracamy szczególną uwagę na:

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup:


1. Dziecko chore lub z niepełnosprawnością w rodzinie

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy. Często przestaje wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby.

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Jeśli jednego z członków dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność – znacząco wpływa to na obniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan.Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego opiekunów

3. Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.W tym roku, ze względu na program „500+” chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się. Być może nowym obszarem do pracy będzie tutaj edukacja finansowa, uczenie rodzin przedsiębiorczości.


4. Starość i samotność

Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku. Bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny.Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część dochodów.

5. Nieszczęście

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny) są w stanie diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.


6. Samodzielny rodzic

To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem. 

7. Start w samodzielność

Chcemy wesprzeć osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka. Jak również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na wsparcie bliskich).Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.


8. Inne

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki.To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Masz wpływ na to, do ilu Rodzin w potrzebie dotrzemy z pomocą
– dołącz do nas i pomagaj ze Szlachetną Paczką