Dzierżawa ziemi – dochód, podatki – jak rozliczyć

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i jesteś właścicielem ziemi, którą przekazałeś w dzierżawę to ten artykuł pomoże Ci poznać obowiązki podatkowe z nią związane. 

Forma zawarcia umowy dzierżawy oraz jej elementy

Umowa dzierżawy jest regulowana przez kodeks cywilny. Powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej, ponieważ w razie wezwania przez urząd skarbowy w celu weryfikacji pozwoli na prawidłowe określenie wysokości podatku. 

Umowa dzierżawy powinna obejmować:

Czy umowę dzierżawy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Zawarcia umowy dzierżawy nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego. Posiadanie umowy dzierżawy gruntu jest potrzebne w momencie wezwania przez urząd do weryfikacji oraz prawidłowego określenia wysokości podatku lub skorzystania ze zwolnienia.  

Podatek od dzierżawy gruntu

Wysokość podatku zależy od tego czy ziemia stanowiąca Twoją własność lub współwłasność spełnia definicję gospodarstwa rolnego oraz na jakie cele została wydzierżawiona. W dalszej części artykułu zostaną omówione poszczególne rodzaje takiej umowy. 

Podatek od dzierżawy gruntu 2022 i obecnie

Dzierżawa gruntu do końca 2022 roku była opodatkowana według zasad ogólnych w oparciu o skalę podatkową. Z kolei od 2023 roku dzierżawa gruntu jest opodatkowana tak samo jak najem prywatny czyli w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Kto płaci podatek od dzierżawy gruntu

Podatek od dzierżawy gruntu płaci osoba otrzymująca dochody czyli dzierżawca. 

Podatek od dzierżawy gruntu rolnego przekazane na cele rolnicze

Jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego (w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym: czyli grunty rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy i są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako grunty orne i łąki trwałe) oraz podpisałeś umowę dzierżawy ziemi z rolnikiem chcącym uprawiać tę ziemię w tradycyjny  sposób (np. uprawa zbóż) to takiej umowy nie zgłaszasz do urzędu skarbowego oraz przychody z niej uzyskane nie podlegają opodatkowaniu i rozliczeniu z urzędem skarbowym. 

Warto, abyś posiadał taką umowę, z której jasno będzie wynikało, że ziemia została oddana w dzierżawę na cele rolnicze. Zdarzają się sytuację, że urząd skarbowy może Cię wezwać np. na wskutek doniesienia osób trzecich do potwierdzenia, że zwolnienie z zawartej umowy dzierżawy gruntu Ci przysługuje. Zwolnienie jest ujęte  w art.10 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Potwierdzają to załączone poniżej interpretacje indywidualne z 2023 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Podatek od dzierżawy ziemi niespełniającej definicji gospodarstwa rolnego przekazanej na cele rolnicze

Jeżeli jesteś właścicielem ziemi, ale łączna jej powierzchnia nie przekracza 1ha lub 1ha przeliczeniowego (nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego) to pomimo przekazania jej w formie umowy dzierżawy gruntu rolnikowi na cele rolnicze, będziesz musiał dochody z niej uzyskane opodatkować.  

Po otrzymaniu od dzierżawcy pierwszej kwoty wynikającej z umowy zobowiązany jesteś do obliczenia podatku. Otrzymaną kwotę mnożysz przez stawkę podatku 8,5%, a jeśli kwota przychodu z dzierżawy przekroczy w ciągu roku podatkowego 100 000,00 zł to według stawki 12,5 %. Tak obliczony podatek płacisz od otrzymanej kwoty z tytułu najmu do 20 dnia kolejnego m-ca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony) do urzędu skarbowego na przypisany dla Ciebie mikrorachunek podatkowy.  

Numer twojego mikrorachunku możesz uzyskać w urzędzie skarbowym lub wygenerować  przez internet: na stronie www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub po zalogowaniu na konto w serwisie e-Urząd Skarbowy. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami. 

Przychody uzyskane z dzierżawy gruntu rozliczasz na formularzu PIT-28 od 15.02.2024 do 30.04.2024, w którym informujesz również o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu, (jeżeli spełniłeś warunki na to pozwalające). Uzyskany przychód możesz pomniejszyć o przysługujące odliczenia np.: dokonane darowizny, wydatki rehabilitacyjne, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej. W PIT-28 wykazujesz zapłacone zaliczki na podatek, wyliczony po odliczenia podatek oraz kwotę do zwrotu lub zapłaty.  

Nie musisz takiej umowy zgłaszać do urzędu skarbowego w momencie zawarcia.  

Podatek od dzierżawy ziemi przekazanej na podstawie umowy na cele działalności gospodarczejprzykład

Jeżeli jesteś właścicielem gruntów bez względu na to, czy spełniają one definicję gospodarstwa rolnego czy też nie, ale zostały przekazane na podstawie umowy dzierżawy np. pod zamontowanie paneli fotowoltaicznych lub prowadzenia inne cele nierolnicze, to przychody z takiej umowy musisz opodatkować. 

Każdorazowo po otrzymaniu wpłaty, obliczasz od niej podatek w wysokości 8,5% (jeśli przychód nie przekracza 100 000,00 w ciągu roku) i odprowadzasz podatek do 20 kolejnego m-ca (lub do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony po spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego na przypisany dla Ciebie mikrorachunek podatkowy.  

Zeznanie podatkowe PIT-28 składasz analogicznie jak w przypadku opisanym wyżej. 

Przykład: 

Jan Kowalski podpisał umowę dzierżawy ziemi z firmą ABC na 20 lat. Zgodnie z umową Firma ABC zamontuje na gruncie panele fotowoltaiczne i do 25.03. każdego roku będzie wpłacać jednorazowo 10 000,00 czynszu za cały rok.  

Jan Kowalski po otrzymaniu wpłaty w marcu 2023 roku jest zobowiązany zapłacić od niej podatek: 

10 000,00 x 8,5% = 850,00 zł 

Kwotę 850,00 zł wpłaca do urzędu skarbowego do 20.04.2023 r. 

W terminie od 15.02.2024 do 30.04.2024 sporządza i przekazuje do urzędu skarbowego PIT-28, w którym wykazuje przychód w wysokości 10 000,00 zł oraz obliczony podatek w kwocie 850 zł. 

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem PIT, jeśli chcesz przekazać 1,5% podatku.  

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).  

W Polsce prawie 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu im pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).