Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy – co to jest?

Jesteś obowiązana / obowiązany do zapłaty podatku PIT, CIT lub VAT i zastanawiasz się na jaki rachunek bankowy powinnaś / powinieneś dokonać przelewu? Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy i płatnicy są zobligowani do regulowania swoich zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego. Z artykułu, który właśnie czytasz, dowiesz się więcej na temat tego, co to jest mikrorachunek podatkowy, jak uzyskać numer mikrorachunku podatkowego i jak wpłacać na mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy – co to jest?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, na który płaci się podatki na rzecz urzędu skarbowego. Aby lepiej zrozumieć, co to jest mikrorachunek podatkowy, warto odnieść się do art. 61b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Paragraf 1 niniejszego artykułu głosi, że wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Co więcej, paragraf 4 niniejszego artykułu mówi, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku. Aktualnie to, jakie podatki należy płacić przy użyciu mikrorachunku podatkowego, reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Ten akt wykonawczy do wspomnianej Ustawy wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Numer mikrorachunku podatkowego – jak wygląda?

To, jak wygląda numer mikrorachunku podatkowego, reguluje paragraf 2 art. 61b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Mianowicie, struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

Liczbę kontrolną stanowią 2 pierwsze cyfry. Tak jak w przypadku zwykłego rachunku bankowego, jest to w specjalny sposób wyznaczona suma, która pozwala sprawdzić, czy numer rachunku bankowego jest poprawny. Kolejne 11 cyfr to numer NBP – jest to stały element każdego mikrorachunku. Są to następujące cyfry: 1010 0071 222. Kolejną, czternastą cyfrą jest 1, jeżeli numer rachunku podatkowego został wygenerowany z użyciem PESEL, albo 2, jeżeli numer rachunku podatkowego został wygenerowany z użyciem NIP. Ostatnie 12 cyfr (mikrorachunek podatkowy, podobnie jak każdy inny rachunek podatkowy, ma 26 cyfr) stanowi PESEL lub NIP podatnika, z tym, że pozostałe miejsca (PESEL ma 11 cyfr, a NIP – 10) wypełnia się zerami.

Numer rachunku podatkowego – jak wygenerować? 

Informacja o mikrorachunku podatkowym jest bardzo łatwa do wygenerowania. Według paragrafu 3 art. 61b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa numer mikrorachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym lub w urzędzie skarbowym. Aby sprawdzić indywidualny numer rachunku podatkowego, warto użyć generatora mikrorachunku podatkowego, dostępnego na stronie Generator mikrorachunku podatkowego (podatki.gov.pl) Wystarczy, że w wyznaczone tam miejsce wpiszesz swój PESEL lub NIP. PESEL podajesz wówczas, jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub jeżeli nie jesteś płatnikiem VAT. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś płatnikiem VAT albo jeżeli jesteś płatnikiem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to w wyznaczonym miejscu wpisujesz numer NIP. Jeżeli nie posiadasz ani PESEL, ani NIP, przelewu podatkowego powinieneś dokonać nie z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego, ale dokonując wpłaty na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, podając jednak przy tym określony identyfikator, np. numer paszportu.

Jak wypełnić przelew na mikrorachunek?

Zastanawiasz się, jak wpłacać na mikrorachunek podatkowy? Po pierwsze, pamiętaj o tym, że możliwe jest dokonanie wpłaty gotówkowej. Tę opcję zapewne wybiorą te osoby, które nie posiadają rachunku bankowego i mają w zwyczaju płacić pieniędzmi papierowymi i bilonem. Są również inne opcje – możesz dokonać polecenia przelewu lub wykorzystać inny, podobny instrument płatniczy. Przy dokonywaniu polecenia przelewu należy pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby wpłaty dokonać na odpowiedni rachunek bankowy, czyli mikrorachunek podatkowy, o którym jest mowa w niniejszym artykule. Oprócz tego obowiązany jesteś podać kwotę podatku do zapłaty, okres, którego dotyczy płacony podatek (odpowiednio miesiąc, kwartał lub rok), a także symbol formularza płatności, np. PIT-37. W przypadku niektórych płatności do urzędu skarbowego wymagana jest także identyfikacja zobowiązania. To czym jest identyfikacja zobowiązania, dowiesz się z innego naszego artykułu: Identyfikacja zobowiązania – czym jest, kiedy wypełniamy – Szlachetna Paczka Szlachetna Paczka 

Przekaż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego

Pamiętaj, że wypełniając zeznania PIT masz prawo oddać 1,5% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jako, że to 1,5% stanowi część podatku, który i tak obowiązany jesteś uiścić, nic Cię to nie kosztuje, a możesz tym sposobem pomóc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy, abyś swoje 1,5% oddał na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA – podmiotu, który organizuje Szlachetną Paczkę – akcję charytatywną, która w 2023 roku pomogła ponad 17000 rodzinom. Aby to zrobić, wypełniając odpowiedni formularz, wpisz w wyznaczone miejsce KRS 0000050905. Z góry dziękujemy!