Brand

Ulga rehabilitacyjna. Komu przysługuje?

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od uzyskanych dochodów kwot, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne, a także inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością.

Sprawdź, komu przysługuje oraz na co można ją przeznaczyć. Przeczytaj, jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania ulgi.

 

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych, na których utrzymaniu pozostawali.

 

Przekaż 1%

 

Opiekun osoby niepełnosprawnej a ulga

Podatnik będący opiekunem osoby niepełnosprawnej — współmałżonek, dziecko, dziecko przysposobione, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, synowa bądź zięć — także mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Warunkiem jest nieprzekroczenie przez osobę niepełnosprawną dochodów w kwocie 10 080 zł. Dowody poniesienia kosztów mogą wówczas dotyczyć opiekuna (np. faktury za określone wydatki mogą być wystawiane na jego dane).

 

Na co można przeznaczyć ulgę?

Ulgę rehabilitacyjną przeznaczyć można na:

 

 zakup oraz naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia ułatwiającego czynności życiowe,

 przystosowanie oraz wyposażenie mieszkania, wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 przystosowanie pojazdów mechanicznych,

 pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, w uzdrowiskach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 zabiegi rehabilitacyjne,

 potrzebne materiały i wydawnictwa szkoleniowe,

 opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu (kwota nie może przekraczać kwoty 2280 zł w roku podatkowym),

 utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą (kwota nie może przekraczać 2280 zł w roku podatkowym),

 opiekę pielęgniarską w domu,

 tłumacza języka migowego,

 obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25 roku życia,

 leki,

 przewozy na zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze,

 przejazdy środkami transportu publicznego (związane z pobytem na wyjazdach rehabilitacyjnych, w zakładach rehabilitacyjnych, na obozach czy koloniach dla dzieci, młodzieży, a także dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia).

 

Grupa inwalidztwa

Osoba należąca do I grupy inwalidztwa to osoba, wobec której orzeczono:

 całkowitą niezdolność do pracy,

 niezdolność do samodzielnej egzystencji lub

 znaczny stopień niepełnosprawności.

 

Osoba należąca do II grupy inwalidztwa to osoba, wobec której orzeczono:

 całkowitą niezdolność do pracy lub

 umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Ulga rehabilitacyjna - niezbędne dokumenty

Podatnik, który spełnia określone warunki oraz chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi wykazać odpowiednie dokumenty.

Wydatki, jakie osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun chce odliczyć, należy wykazać na dokumentach potwierdzających ich poniesienie. Należą do nich: rachunki, paragony (łącznie z oświadczeniem podatnika o poniesionych kosztach), faktury.

Wyjątkiem jest:

 opłacenie przewodników osób niewidomych bądź z niepełnosprawnością narządu ruchu,

 użytkowanie samochodu osobowego (własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna), służącego do potrzeb związanych z przewozem na konieczne zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze,

 utrzymanie przez osobę niewidomą psa przewodnika.

W powyższych przypadkach osoba niepełnosprawna lub jej opiekun zobowiązany jest do wykazania również:

 imienia i nazwiska osoby spełniającej funkcję przewodnika,

 certyfikatu psa przewodnika,

 dokumentów potwierdzających korzystanie z określonych zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych.

 

Przekaż 1%

 

Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych a ulga

Działalność funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych polega na gromadzeniu oraz dystrybuowaniu środków na społeczną rehabilitację osób z niepełnosprawnością oraz ich aktywizację zawodową. Jest więc narzędziem finansowania systemu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

Wydatki osób niepełnosprawnych podlegają odliczeniu w ramach ulgi pod warunkiem, że nie zostały w całości sfinansowane przez zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź ze środków NFZ. Ulga nie obejmuje także osób, którym koszty zostały zwrócone w inny sposób.

W wypadku częściowego finansowania określonych wydatków odliczeniu podlega różnica między wydatkami a kwotą dofinansowaną z funduszy.

 

<<< Powrót do listy artykułów