Odliczenia podatkowe wpłaty na emeryturę na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Społecznego – IKZE

Czym jest IKZE? 

IKZE to skrót od Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W praktyce jest to jeden z produktów emerytalnych, dzięki któremu można samodzielnie gromadzić dodatkowe oszczędności na emeryturę. Ich wysokość zależy od trzech czynników: ilości pieniędzy, które wpłaci właściciel konta, efektywności inwestowania pieniędzy przez wybrany bank, w którym jest konto oraz czas funkcjonowania konta. Zakładając IKZE można odczuć podwójne korzyści: oszczędzać na emeryturę i równocześnie korzystać z bieżących ulg podatkowych (poniżej opisujemy: ulga IKZE 2023).

IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Wyłącznie jeden oszczędzający może gromadzić oszczędności na IKZE. To oznacza, że ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. z małżonkiem.

Warto sprawdzić dla kogo jest dostępna ulga IKZE podatkowa.

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania i odliczać mogą wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się:

Podatnik nie odliczy natomiast wydatków na IKZE, jeśli:

Nie jest istotne z jakich źródeł finansowania konta dokonuje się odliczenia. Można odliczyć składki zarówno z zarobków z działalności gospodarczej, jak i z przychodów z umowy o dzieło, zlecenie, pracę, itp.

Na IKZE mogą wpłacać również osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat – ale tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej ich dochodów.

Miej pewność poprawnego odliczenia wszystkich przysługujących Ci ulg i skorzystaj z bezpłatnego programu PITax:

Jak odliczyć wpłaty na IKZE od podatku?

Krok pierwszy: żeby obliczyć należny podatek, trzeba najpierw wyliczyć własny roczny dochód. To od jego wysokości zależy, ile trzeba będzie oddać na rzecz Skarbu Państwa.

W drugim kroku: warto zapoznać się z „ulgami podatkowymi”, z których podatnik może skorzystać, jedną z nich jest właśnie IKZE 2023.

W trzecim kroku: warto od obliczonego dochodu do opodatkowania odjąć wpłaty, dokonane na IKZE i dopiero później obliczyć podatek.

Przykład: Podatnik Jan Kowalski z różnych źródeł (umowy o pracę, dochód za wynajmu mieszkania) w ciągu roku zarobił 80 000,00 zł brutto. Kowalski przelał na swoje konto IKZE 6000 zł (limit w 2023 roku wynosi 8 322,00zł). Dlatego jego podstawa opodatkowania wyniesie 74 tys. zł. Od podstawy opodatkowania odliczy kwotę 6 000 zł i od takiej podstawy obliczy 12-proc. podatek dochodowy. Urząd skarbowy zwróci mu z tytułu ulgi na IKZE kwotę 720 zł. Gdyby Jan Kowalski prowadził działalność gospodarczą to mógłby od podstawy opodatkowania odliczyć kwotę 12 483 zł. Urząd skarbowy zwróciłby mu z tyt. ulgi na IKZE kwotę 1 498 zł.

Jak odliczyć IKZE w pit 37 a IKE odliczenie od podatku ?

IKZEIKE różnią się zasadniczo w regulacjach dotyczących opodatkowania. Ulgę podatkową 2023 w IKZE zauważymy od razu w rocznej deklaracji PIT. I taką ulgę podatkową zyskujemy co roku. Natomiast IKE odliczenie od podatku 2023 nie daje takich możliwości jak IKZE, ponieważ w IKE dopiero na końcu oszczędzania właściciel konta zobaczy korzyść – dopiero podczas wypłacania środków, oszczędzający zostanie zwolniony od dochodów kapitałowych.

IKZE odliczenie od podatku 2023

Nie trzeba liczyć ulgi na emeryturę IKZE 2023 w PIT ręcznie. Można sprawdzić odliczenie IKZE 2023 i zwrot podatku kompleksowego z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT w bezpłatnych programach, dostępnych w internecie na zaufanych stronach.

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie stanowił wpłatę na rzecz osoby oszczędzającej. Wypłaty z IKZE należy uznać za przychód podatkowy zarówno przez oszczędzającego, jak i spadkobiercę lub uposażonego.
Środki z IKZE nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn – w przypadku dziedziczenia.

Czy IKE można odliczyć o podatku?

Zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych jest fundusz gromadzony na IKE. Trzeba jednak pamiętać o tym, że muszą zostać spełnione ustawowe kryteria pozwalające na wypłatę środków: właściciel IKE musi mieć ukończony 60. rok życia lub nabyć uprawnienia emerytalne i jest po 55. roku życia. Należy zwrócić uwagę także na częstotliwość wpłat na IKE, co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty.

 Jeśli oszczędzający dostosuje się do powyższych kryteriów, może korzystać z ulg podatkowych IKE tzn. może wypłacić wszystkie zgromadzone środki z konta bez pomniejszenia ich o podatek.

Ile można odliczyć?

Po pierwsze: ulga IKZE ma swoje ograniczenia, jednym z nich jest wysokość przychodów oszczędzającego tzn., że oszczędzający nie może odliczyć więcej, niż zarobił w ostatnim roku.

Po drugie: ulga IKZE 2023 ograniczona jest maksymalną wysokością składek, jakie rocznie oszczędzający może odłożyć na IKZE. A to oznacza, że w ciągu roku kalendarzowego wpłaty na IKZE limit nie mogą być wyższe od kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego przewidywanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie o: prowizorium budżetowym lub ustawie budżetowej albo w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. IKZE limit 2023 wynosi 8 322,00 zł.

Ograniczenie to wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorców. Limit IKZE 2023 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność odpowiada 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego i w roku 2023 to 12 483,00 zł. Kim jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą? Odpowiedź możesz znaleźć w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odliczając 1,5% podatku dochodowego przekaż 1,5% Szlachetnej Paczce i wesprzyj najbardziej potrzebujących.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

W wypełnieniu PIT za 2022 rok pomoże Ci darmowy program do rozliczeń PITax, który uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi: