Druk PIT-2. Czym jest, kto powinien go złożyć i kiedy?

Czym jest PIT-2? 

Pit 2 to formularz, którego złożenie jest prawem a nie obowiązkiem pracownika. Dotyczy pracowników, którzy objęci są podatkiem od osób fizycznych, a więc m.in. takich, którzy pracują na umowie o pracę.

Formularz PIT-2 w wersji obowiązującej od 2023 roku obejmuje znacznie szerszy zakres niż wcześniej – jest on narzędziem, za pomocą którego pracownik informuje swojego pracodawcę o różnych czynnikach, które wpływają na odprowadzane w jego imieniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Formularz PIT-2 obejmuje takie części, jak:

Charakter tego formularza uległ rozszerzeniu, ponieważ wcześniej Pit-2 zasadniczo stanowił oświadczenie pracownika, że chce on, aby pracodawca co miesiąc pomniejszał jego zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek (1/12), co przekłada się na wyższe wynagrodzenie pracownika co miesiąc. 

Kiedyś ulgę tę stosowano wówczas, jeżeli dochody pracownika mieściły się w pierwszym progu podatkowym. Obecnie, ulga ta może być stosowana także u pracowników, których dochody przekraczają pierwszy próg podatkowy. 

Pit 2 a kwota wolna od podatku

Kwota zmniejszająca podatek zależy od obowiązującej kwoty dochodu wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 30000 złotych. Po pomnożeniu tej kwoty przez 12%, czyli aktualnie obowiązującą stawkę podatku dochodowego, otrzymujemy kwotę 3600 złotych. W skali miesiąca płatnik ma prawo pomniejszyć kwotę zaliczki na podatek o jedną dwunastą tak wyliczonej kwoty zmniejszającej podatek – czyli o 300 złotych.

Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest przez pracodawcę z wynagrodzenia. Pobierana jest, jeśli pracownik otrzymuje przychody:

Jeśli rozliczasz PIT, skorzystaj z programu PITax, który w intuicyjny sposób pomoże Ci bezbłędnie rozliczyć roczne zeznanie podatkowe:

Ile zaliczki pobiera pracodawca na podatek dochodowy? 

Pracodawca ma obowiązek pobierać 12% dochodu pracownika, który uzyskał w danym miesiącu. Jeśli dochody pracownika od początku roku przekroczyły 120 tys. zł, to pracodawca pobiera 32%. 32% pobiera on jednak dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik przekroczył dochód 120 tysięcy złotych, liczony od początku roku (czyli przekroczył pierwszy próg podatkowy). 

Kiedy pracownik powinien złożyć druk PIT 2? 

Pracownik najczęściej składa PIT-2 przed pierwszą wypłatą lub przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, pracownik ma możliwość złożenia PIT 2 w dowolnym momencie roku. Pracodawca uwzględni jego złożenie podczas wypłaty wynagrodzenia najpóźniej w miesiącu kolejnym po miesiącu złożenia druku. 

Pit-2 nie musi być składany rokrocznie. Raz złożony formularz, obowiązuje aż do odwołania. Jeśli następują jakieś ważne zmiany, pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę, również w kontekście druku PIT-2.

Jeśli rozliczasz PIT za 2023 rok, pamiętaj o przekazaniu 1,5 procenta swojego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekazując 1,5% podatku Szlachetnej Paczce działasz realnie i wspierasz najbardziej potrzebujące osoby.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Skorzystaj z programu PITax, który pomoże Ci uwzględnić wszystkie przysługujące Ci w danym roku podatkowym ulgi: