JAK WYPEŁNIĆ PIT-28 ONLINE? ROZLICZENIE PRZEZ INTERNET I TRADYCYJNIE

Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet lub tradycyjne. Sprawdź wzór formularza i przeczytaj nasz przewodnik podatkowy.

Deklarację PIT-28 można rozliczyć zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny.

Nie jesteś pewien, jak wypełnić taką deklarację? Zapraszamy do naszego poradnika.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora w programie PITax.pl jeśli będziesz mieć wątpliwości czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz:

PIT-28 ryczałt ewidencjonowany

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają się z przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Mogą pochodzić one z:

 pozarolniczej działalności gospodarczej,

 dzierżawy,

 poddzierżawy,

 umowy najmu,

 podnajmu,

 innej umowy rozliczanej poza działalnością gospodarczą.

Deklaracja PIT-28 – dla kogo?

Z deklaracji PIT-28 mogą skorzystać osoby:

 prowadzące samodzielną pozarolniczą działalność,

 wspólnicy spółek cywilnych i jawnych,

 podatnicy rozliczający przychody z najmów, podnajmów, dzierżaw, poddzierżaw oraz innych umów na podobnych zasadach.

Formy przychodów a ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystać mogą z niego zarówno podatnicy, którzy prowadzą działalność indywidualnie, jak i spółki osobowe.

Istnieją jednak podmioty, w przypadku których rozliczanie się ryczałtem ewidencjonowanym nie jest dozwolone. Należą do nich:

 działalności prowadzące handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 działalności reklamowe, detektywistyczne, ochroniarskie, fotograficzne, pośrednictwa finansowego,

 apteki,

 lombardy,

 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 działalność w zakresie wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie innych przepisów (wyjątkiem jest energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii).

PIT-28 a łączone opodatkowanie z małżonkiem

W przypadku deklaracji PIT-28 niemożliwe jest wspólne rozliczenie małżonków. Osoby rozliczające przychody ze wspólnej własności, posiadania bądź użytkowania rzeczy muszą złożyć dwa odrębne druki PIT-28.

Opodatkowanie PIT-28 uniemożliwia rozliczanie się z małżonkiem i dzieckiem. Wyjątkowym przypadkiem jest jednak rozliczanie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.

Załączniki PIT-28a i PIT-28b

PIT-28a

Załącznik PIT-28a podatnik wypełnia w wypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz najmu rozliczanego ryczałtowo.

Służy on do wyszczególnienia kwot według odpowiednich stawek ryczałtu. Do wypełnienia go podatnik będzie potrzebował danych z ewidencji prowadzonych w 2020 roku oraz ich podsumowań.

Co ważne, druk jest nieodłączną częścią deklaracji PIT-28. Podatnik musi złożyć go, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, najem bądź dzierżawę.

Wyjątek stanowią wszelkie spółki cywilne oraz jawne, rozliczające się ryczałtowo (PIT-28b).

PIT-28b

PIT-28b dotyczy natomiast podatników stosujących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonych w formie spółek osób fizycznych, cywilnych lub jawnych.

Druku nie wypełniają osoby, które ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają, nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych.

Formularz PIT-28b może być składany jedynie jako załącznik do zeznania PIT-28.

PIT-28 – jak wypełnić formularz? Wzór deklaracji

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla podatników rozliczających przychody działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych i jawnych oraz osób rozliczających najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę.

Jak należy go wypełnić? PIT-28 instrukcja:

 W polu numer 1 należy wpisać identyfikator podatkowy. Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej posłuży się tu numerem PESEL. Natomiast osoba spełniająca warunki rozliczenia na formularzu PIT-28 wpisuje swój numer NIP.

 Pole numer 4 to miejsce na wpisanie roku, za który deklaracja jest składana. Wypełniający formularz PIT-28 powinni złożyć go najpóźniej do 2 marca 2021 roku.

 Pole numer 5 przeznaczone jest do wpisania danych urzędu skarbowego, w którym składa się deklarację. Należy wpisać jego adres oraz nazwę miejscowości.

 W polu 6 podatnik wpisuje cel składania deklaracji. Formularz składany pierwszy raz zawsze będzie deklaracją rozliczeniową. W przypadku błędnego wypełnienia formularza — w momencie składania ponownej deklaracji — w miejscu „cel” należy wpisać „korekta”.

 Pole numer 7 to miejsce na wpisanie nazwiska podatnika, pole numer 8 — na jego imię.

 W polu 9 osoba rozliczająca się wpisuje swoją datę urodzenia.

 Pole 10 to miejsce na wpisanie swojego miejsca zamieszkania. W tym przypadku trzeba jednak odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania. Pierwsze wynika z pobytu podatnika w danym miejscu i może różnić się od miejsca stałego meldunku.

 Pole 11 to miejsce na wpisanie zamieszkiwanego województwa. Tu sytuacja wygląda podobnie jak w punkcie 10.

 W polu 12 należy wpisać powiat, w 13 — gminę.

 W polu 14 ulicę, na której mieszka podatnik. W 15 numer domu, w 16 numer lokalu.

 W polu 17 podatnik wpisuje miejscowość zamieszkania, natomiast pola 18 oraz 19 przeznaczone są na adres pocztowy osoby rozliczającej się.

 W polach 20 i 27 wpisuje się łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 3,0%. W polu 20 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje swoje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 3,0% w polu 27.

 Pola 21 i 28 to miejsca na wpisanie łącznej wartości przychodów opodatkowanych według skali 5,5%. W polu 21 wpisuje się przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej oraz jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku, zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 5,5% w polu 28.

 W polach 22 i 29 wpisać należy łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 8,5%. Pole 22 podatnik uzupełnia o przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku, zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 8,5% w polu 29.

 W polach 23 i 30 wpisać należy łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 10%. W polu 21 uzupełnić trzeba przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 10% w polu 28.

 W polach 24 i 31 podatnik wpisuje łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 17%. W polu 24 uzupełnić należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole. Wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 17% w polu 31.

 W polach 25 i 32 wpisuje się łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 20%. W pole 25 uzupełnić należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 20% w polu 32.

 Pola 26 i 33 to miejsca na wartości przychodów u podatników rozliczanych według różnych stawek. Pole 26 przeznaczone jest na sumowanie wiersza nr 1 części C, pole 33 – wiersza nr 2 części C. Wpisać należy sumę wszystkich pozycji w danym wierszu, nie zaokrąglając ich do pełnych złotych. Jeżeli podatnik osiągnął w danym roku wyłącznie kwoty opodatkowane według jednej stawki – w pola te przepisuje wartość wykazaną wcześniej w polach 20-25 w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej, polach 27-32 – w przypadku wspólnika spółki cywilnej lub jawnej.

 Pole 34 przeznaczone jest na wykazanie prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu bądź poddzierżawy.

 Pole 36 służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

 Pola 38-45 przeznaczone są na sumowanie kwot przychodów w podziale na poszczególne stawki.

 Pola 46-53 — tu podatnik wykazuje przychody określone przez organ podatkowy.

 Pola 54-67 są po to, by ustalić procentowy udział przychodu, który jest opodatkowany według stawek w łącznej wartości przychodu. .

 Pole 68 przeznaczone jest na wykazanie, celem odliczenia od podatku ryczałtowego straty wykazanej w ramach tego samego źródła, przychodów w czasie opodatkowania go według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym.

 Pola 69 i 70 przeznaczone są na wykazanie składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika na własne ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczonych od dochodu w jakikolwiek sposób.

 Pole 71 – należy uzupełnić łączną wartością ulg i odliczeń, która wynika z PIT/O. Pod warunkiem jednak, że nie zostały one odliczone od dochodu na podst. ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym dla osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

 Pole 72 ma stanowić różnicę między wykazanymi przychodami a wartością ulg odliczanych od przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i strat z lat poprzednich. Kwota ta nie może być mniejsza od zera, nie należy jej również zaokrąglać do pełnych złotówek.

 Pole 73 wypełnia się kwotą z części B.1 druku PIT-D. Pole wypełniają jedynie podatnicy, którzy na zasadach praw nabytych mają możliwość odliczania od dochodu (podatku) odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

 Pole 74 stanowi różnicę pól 72-73. Nie może być ono mniejsze od 0.

 Pola 75-77 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych.

 Należy pamiętać, że pole 78 nie powinno być zaokrąglane do pełnych złotówek. Suma ta dotyczy bowiem kwot odliczeń, które wykazywane są za dany rok. Podatnik ma więc sumować pola 68, 69, 71,73 oraz 76, wpisując kwoty, które wcześniej ograniczał już do wysokości wykazywanego przychodu. Pole 78 nie posiada zatem wartości wyższej niż kwota przychodu wskazanego wyżej jako suma pól 45 oraz 53.

 Pola 79-86 są podstawą do ustalenia kwotowego podziału ulg podatkowych z podziałem na przychód, do którego stosuje się różne stawki podatku.

 Pola 87-94 to rachunkowe ujęcie wartości przychodu z podziałem na poszczególne stawki podatku – po odjęciu ulg podatkowych (podstawa opodatkowania).

 Pole 95 jest sumą pól 87-94, przy czym wartość ta nie musi być dodatkowo zaokrąglana do pełnych złotych, gdyż pola 87-94 zostały już wcześniej zaokrąglone.

 Pola 96-102 służą do wpisania wartości podatku do zapłaty z podziałem na poszczególne stawki podatku.

 Pole 103 służy wskazaniu podatku od przychodu określonego przez organ podatkowy.

 Pole 104 stanowi łączną wartość wyliczonego podatku.

 Pole 105 służy wskazaniu doliczeń wcześniej odliczonych od ryczałtu.

 Pole 106 służy do odliczenia kwoty podatku naliczonego za granicą od wartości ryczałtu. Kwota ta, zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania, musi podlegać odliczeniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Pole 107 – kwota w nim wykazana nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 Pola 108 i 109 służą wykazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych przez podatnika w roku podatkowym, podlegających odliczeniu od podatku. Podatnik odliczać może wyłącznie 7,75% podstawy obliczenia składki, opłaca natomiast 9% tej podstawy, stąd odliczenie nie będzie równe całej kwocie zapłaconej przez podatnika.

 Pole 110 służy wskazaniu odliczeń od ryczałtu.

 Pola od 111 do 113 wypełnia podatnik, który korzysta z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych (na podstawie art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

 Pole 114 podlega zaokrągleniu zgodnie z zasadą, że wartości od 1 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę.

 Pola 115 i 116 wypełniają wyłącznie podatnicy korzystający w poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego.

 Podatnik wypełnia pole 117 w tym roku, w którym korzysta z tzw. kredytu podatkowego. Zaznacza przy tym opcję: „tak, od całości przychodów” w polu numer 1 lub „tak od części przychodów” w polu numer 2. Podatnik, który nie korzysta z kredytu, musi za każdym razem oznaczyć pole numer 3 jako „nie”.

 Pole 118 służy do oznaczenia łącznej wartości ryczałtu wpłaconego za 11 miesięcy rozliczanego roku – od stycznia do listopada, a w przypadku wyboru formy kwartalnej – za pierwsze trzy kwartały roku.

 Pole 119 i 120 służy wskazaniu wartości podatku do zapłaty lub nadpłaty, która będzie zwrócona podatnikowi.

 Pola 121-131 wypełnia podatnik zgodnie z prowadzoną ewidencją ryczałtu.

 Pole 133 służy wskazaniu wartości podatku ryczałtowego do zapłaty za grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego.

 Pola od 134 do 138 mają służyć podatnikowi do przekazania wykazanej w polu 133 kwoty, na rzecz wybranej przez podatnika z wykazu (jest o tym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego.

 Pola 139-143 służą wskazaniu załączników:

PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28a, PIT-28b

 Pole 144 służy wykazaniu, który z małżonków, niezależnie od wspólnego czy też samodzielnego rozliczenia, złożył PIT/D.

 Pole 145 służy podatnikom, którzy oprócz PIT-28 składają inne deklaracje podatkowe.

 Pole 146 służy do ustalenia danych w PIT/D, który dołączony jest do zeznania małżonka rozliczającego się w innym organie podatkowym niż podatnik.

 Pole 147 służy wskazaniu załącznika stanowiącego sprawozdanie z realizacji uznanej przez organ podatkowy zasady ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

 Pole 148 zawiera podpis odręczny podatnika. Podatnik nie musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, podpis powinien go jednak identyfikować i być zgodny z podpisem stosowanym przez niego na innych formularzach.

 Pole 149 wypełnia pełnomocnik składający deklarację, działając w imieniu i na rzecz podatnika. Do deklaracji należy w takim przypadku dołączyć pełnomocnictwo z opłaconą opłatą skarbową (17 zł od pełnomocnictwa).

PIT-28 przez internet

Wypełnianie formularza PIT-28 przez internet to prosty i bezkosztowy sposób rozliczenia podatkowego. Podobnie jak w przypadku innych deklaracji, PIT-28 możesz złożyć online.

Zachęcamy do skorzystania z naszego programu, który krok po kroku pokaże Ci, jak wypełnić PIT-28 interaktywnie.

PIT-28 – do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnik rozliczający się formularzem PIT-28 zobligowany jest do złożenia swojej deklaracji (za rok poprzedni) do 1 marca 2021 roku. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku PIT-28 druk, jak i PIT-28 online.