Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet i tradycyjnie

Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet lub tradycyjne. Sprawdź wzór formularza i przeczytaj nasz przewodnik podatkowy.

Deklarację PIT-28 można rozliczyć zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny.

Nie jesteś pewien, jak wypełnić taką deklarację? Zapraszamy do naszego poradnika.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora w programie PITax.pl jeśli będziesz mieć wątpliwości czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

PIT-28 ryczałt ewidencjonowany

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają się z przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Mogą pochodzić one z:

 pozarolniczej działalności gospodarczej,

 dzierżawy,

 poddzierżawy,

 umowy najmu (od 2023 najem prywatny poza działalnością gospodarczą będzie obowiązkowo podlegał pod zryczałtowany podatek dochodowy)

 podnajmu,

 innej umowy rozliczanej poza działalnością gospodarczą.

Deklaracja PIT-28 – dla kogo?

Z deklaracji PIT-28 mogą skorzystać osoby, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro:

 prowadzące samodzielną pozarolniczą działalność,

 wspólnicy spółek cywilnych i jawnych,

 podatnicy rozliczający przychody z najmów, podnajmów, dzierżaw, poddzierżaw oraz innych umów na podobnych zasadach.

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Pobierz PIT-28

Pobierz formularz PIT 28:

Formularz PIT 28 pdf

Formy przychodów a ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystać mogą z niego zarówno podatnicy, którzy prowadzą działalność indywidualnie, jak i spółki osobowe.

Istnieją jednak podmioty, w przypadku których rozliczanie się ryczałtem ewidencjonowanym nie jest dozwolone. Należą do nich:

 działalności prowadzące handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 działalności reklamowe, detektywistyczne, ochroniarskie, fotograficzne, pośrednictwa finansowego,

 apteki,

 lombardy,

 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 działalność w zakresie wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie innych przepisów (wyjątkiem jest energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii).

 wykluczone są też osoby, które opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej lub korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

PIT-28 a łączone opodatkowanie z małżonkiem

W przypadku deklaracji PIT-28 niemożliwe jest wspólne rozliczenie małżonków. Osoby rozliczające przychody ze wspólnej własności, posiadania bądź użytkowania rzeczy muszą złożyć dwa odrębne druki PIT-28. Wspólne rozliczenie małżonków możliwe jest jedynie w przypadku, gdy składany jest zerowy PIT-28. Ma to miejsce jeśli przez cały rok podatkowy 2022 przede wszystkim nie osiągnięto przychodów i nie poniesiono kosztów z działalności oraz zostaną spełnione pozostałe warunki aby rozliczenie z małżonkiem było możliwe np. brak rozdzielności majątkowej.

Opodatkowanie PIT-28 uniemożliwia rozliczanie się z małżonkiem i dzieckiem. Wyjątkowym przypadkiem jest jednak rozliczanie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.

Polski Ład 2.0 wyjątkowo wprowadził możliwość rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w trakcie roku podatkowego 2022, jeśli taka forma rozliczenia okazała się dla podatnika niekorzystna. Aktualnie istnieje jedna możliwość zmiany formy opodatkowania za cały 2022 rok, poprzez złożenie PIT-36 do 02.05.2023. Dla Urzędu Skarbowego będzie to informacja, że chcemy cały 2022 rok rozliczyć na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Załączniki PIT-28a i PIT-28b

PIT-28a

W 2022 roku nie ma obowiązku dołączania załącznika PIT-28a. Wszystkie potrzebne informacje zawarte w PIT-28a są pobierane z rejestru CEiDG i zawarte w deklaracji PIT-28.

Dotychczas załącznik PIT-28a podatnik wypełniał w wypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz najmu rozliczanego ryczałtowo.

Służył on do wyszczególnienia kwot według odpowiednich stawek ryczałtu. Do wypełnienia go podatnik potrzebował danych z ewidencji prowadzonych w 2020 roku oraz ich podsumowań.

Co ważne, druk był nieodłączną częścią deklaracji PIT-28. Podatnik musiał złożyć go, jeśli prowadził działalność gospodarczą, najem bądź dzierżawę.

Wyjątek stanowią wszelkie spółki cywilne oraz jawne, rozliczające się ryczałtowo (PIT-28b).

PIT-28b

PIT-28b dotyczy natomiast podatników stosujących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonych w formie spółek osób fizycznych, cywilnych lub jawnych.

Druku nie wypełniają osoby, które ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają, nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych.

Formularz PIT-28b może być składany jedynie jako załącznik do zeznania PIT-28.

PIT-28 – jak wypełnić formularz? Wzór deklaracji

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla podatników rozliczających przychody działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych i jawnych oraz osób rozliczających najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę.

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Jak należy go wypełnić? PIT-28 instrukcja:

 W polu numer 1 należy wpisać identyfikator podatkowy. Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej posłuży się tu numerem PESEL. Natomiast osoba spełniająca warunki rozliczenia na formularzu PIT-28 wpisuje swój numer NIP.

 Pole numer 4 to miejsce na wpisanie roku, za który deklaracja jest składana. Wypełniający formularz PIT-28 powinni złożyć go najpóźniej do 2 maja 2022 roku.

 Pole numer 5 przeznaczone jest do wpisania danych urzędu skarbowego, w którym składa się deklarację. Należy wpisać jego adres oraz nazwę miejscowości.

 W polu 6 podatnik wpisuje cel składania deklaracji. Formularz składany pierwszy raz zawsze będzie deklaracją rozliczeniową. W przypadku błędnego wypełnienia formularza — w momencie składania ponownej deklaracji — w miejscu „cel” należy wpisać „korekta”.

 Pole numer 7 to miejsce na wpisanie nazwiska podatnika, pole numer 8 — na jego imię.

 W polu 9 osoba rozliczająca się wpisuje swoją datę urodzenia.

 Pole 10 to miejsce na wpisanie swojego miejsca zamieszkania. W tym przypadku trzeba jednak odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania. Pierwsze wynika z pobytu podatnika w danym miejscu i może różnić się od miejsca stałego meldunku.

 Pole 11 to miejsce na wpisanie zamieszkiwanego województwa. Tu sytuacja wygląda podobnie jak w punkcie 10.

 W polu 12 należy wpisać powiat, w 13 — gminę.

 W polu 14 ulicę, na której mieszka podatnik. W 15 numer domu, w 16 numer lokalu.

 W polu 17 podatnik wpisuje miejscowość zamieszkania, natomiast pole 18 przeznaczone jest na adres pocztowy osoby rozliczającej się.

Pozycje 19 i 20 służą do wskazania ulgi na powrót, są to przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528zł – w czterech latach podatkowych kolejno po sobie występujących. Limit ten dotyczy każdego roku osobno, jednak jest on łączny dla wszystkich przychodów zwolnionych w danym roku podatkowym, nadwyżkę ponad wartość 85 528zł wprowadzamy w kolejnych polach deklaracji. W polu 20 podajemy przychody objęte zwolnieniem w ramach pit-28, natomiast w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł, wtedy wypełnia odpowiedni rodzaj deklaracji i tam wykazuje pozostałe kwoty przychodów zwolnionych. Pole 19 i 20 należy zaznaczyć łącznie, jeśli podatnik korzysta z ulgi w innej deklaracji i skorzysta w niej w pełnym limicie, to nie zaznacza pola 19. 

W polach 21 i 22 wykazujemy ulgę4+, dotyczy podatnika, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował funkcję rodziny zastępczej dla co najmniej czworga dzieci. Limit to 85 528zł rocznie. Pole 21 i 22 należy zaznaczyć łącznie, jeśli podatnik korzysta z ulgi w innej deklaracji i skorzysta w tam z niej w pełnym limicie, nie zaznacza wtedy pola 21. 

Pola 23 i 24 wykazuje się ulgę dla osób w wieku emerytalnym, które nie pobierają świadczenia emerytalnego. Dotyczy kobiet po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia do kwoty 85 528 zł, pod warunkiem, że podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów oraz mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje świadczeń emerytalnych. 

Pola 25 i 35 należy wprowadzić łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 3%. Pole 25 podatnik wprowadza przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Kiedy podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej pomija to pole i wykazuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane stawką 3% w pozycji 35. W przypadku udziałów w większej liczbie spółek pole 35 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych stawką 3%. 

Pola 26 i 36 służą do wykazania łącznej wartości przychodów opodatkowanych stawką 5,5%. W pole 26 podatnik wprowadza przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, w sytuacji gdy podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej pomija to pole i wykazuje należne przychody opodatkowane stawką 5,5% w polu 36. Pole 36 stanowi sumę wszystkich przychodów z udziałów w wielu spółkach opodatkowanych według stawki 5,5%. 

W polach 27 i 37 podatnik wykazuje wartość przychodów opodatkowanych według stawki 8,5%. W polu 27 podatnik wpisuje przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wspólnik spółki cywilnej i jawnej pomija to pole i należne przychody z tego tytułu opodatkowane według stawki 8,5% wykazuje w polu 37. W przypadku większej ilości udziałów w spółkach pole 37 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według stawki 8,5%. 

Pola 28 i 38 służą do wykazania przychodów opodatkowanych według stawki 10%. W pole 28 podatnik wpisuje przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej działalności. W sytuacji, gdy podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej i jawnej pomija to pole i wykazuje należne przychody z tego tytułu opodatkowane według stawki 10% w pozycji 38. W przypadku wielu udziałów pole 38 stanowi sumę przychodów opodatkowanych według stawki 10%. 

W polach 30 i 40 wykazuje się wartość przychodów opodatkowanych według stawki 12,5%. Pole dotyczy grupy przychodów, które przekroczyły 100 000zł i nadwyżka nie podlega już stawce 8,5%.  

Podatnik nie wykazuje tu całości przychodów, tylko nadwyżkę ponad 100 000zł. W przypadku gdy prowadzi różne rodzaje działalności, deklaracji podlega suma przychodów powyżej 100 000zł. 

Pole 31 i 41 wprowadza się wartość przychodów opodatkowanych według stawki 14%. W polu 31 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w polu 41 wynikające z udziału w spółce cywilnej lub jawnej, według stawki 14%. 

W polach 32 i 42 wykazujemy przychody podatkowane według stawki 15%. W polu 32 przychody z indywidualnej działalności, w polu 42 z tytułu udziałów w spółce cywilnej lub jawnej według stawki 15%. 

Pola 33 i 43 służą do wykazania przychodów opodatkowanych według stawki 17%. W polu 33 wykazywane są przychody z działalności gospodarczej, natomiast w polu 43 wprowadzane są przychody przez wspólników spółek cywilnych lub jawnych opodatkowanych według stawki 17%. 

Pola 34 i 44 służą do wykazania łącznej wartości przychodów u podatników rozliczanych według różnych stawek. W polu 34 sumuje się wiersz nr 1 części D, pole 44 sumowaniu wiersza nr 2 części D. 

Jeżeli podatnik uzyskał w danym roku wyłącznie kwoty opodatkowane według jednej stawki, przepisuje wartość wskazaną wcześniej w polach 25-33 – w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej, natomiast w przypadku wspólnika w polach 35-43. 

Pole 45 podatnik wprowadza przychody uzyskiwane prywatnie z umów najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. W przypadku wielu umów najmu, podatnik sumuje przychody i podaje łączną wartość. 

Pole 46 wykazuję się również przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy. Wpisywana jest tu kwota, która stanowi nadwyżkę ponad 100 000zł. Pole to będzie wypełniane łącznie z polem 45, z tym że w polu 45 będzie kwota 100 000zł, a w polu 46 nadwyżka ponad tę kwotę. 

Pole 47 Sumuje pola 45 i 46. W pola 45, 46 i 47 należy wpisać całość przychodów z najmu, natomiast w przypadku najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej, podatnik wypełnia pola 27 i 37 oraz 30 i 40dla nadwyżki ponad 100 000 zł. 

Pole 48 służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli, chowu, z wyjątkiem przetworzenia w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. 

Pola 50-61 sumują kwoty przychodów z podziałem na poszczególne stawki. 

Pole 62 to łączne podsumowanie kwoty przychodów podatnika ze wszystkich źródeł opodatkowanych ryczałtem. 

W polach 63-73 podatnik wykazuje przychody określone przez organ podatkowy. 

Pola 74-95 służą procentowemu ustaleniu udziału przychodu opodatkowanego według określonych stawek w całej wartości przychodu. 

W polu 96 podatnik wykazuje stratę w ramach tego samego źródła przychodów w czasie opodatkowania go według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym.  O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych pięciu występujących po sobie latach podatkowych. 

Pole 97 służy wykazaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika na własne ubezpieczenie społeczne lub osób z nim współpracujących, nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczonych od dochodu w jakikolwiek sposób. 

Pole 98 wypełnia się łączną wartością ulg i odliczeń wynikającą z PIT/O. Pod warunkiem jednak, że nie zostały one odliczone od dochodu na podst. ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym dla osób fizycznych.

W polu 99 podaje się różnicę między przychodami, a wartością ulg odliczanych od przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i strat z lat poprzednich. Kwota ta nie może być mniejsza od zera, nie należy jej również zaokrąglać do pełnych złotówek. 

Pole 100 wypełniają podatnicy, którzy na zasadach praw nabytych mają możliwość odliczania od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. 

Pole 101 to różnica pól 99-100 (nie może ona być mniejsza od zera). W sytuacji, gdy podatnik nie korzysta z ulgi odsetkowej, w pole to przepisać należy kwotę z pola 99. 

Pole 102 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych. 

Pole 103 suma pól 96, 97 ,98, 100, 102. 

Pole 104 służy wykazaniu odliczanych od przychodu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeń dokonuje się wyłącznie od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody mogą być pomniejszane o maksymalnie 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w danym roku podatkowym. 

Pole 105 wykazuje się odliczania z tytułu nabycia terminala płatniczego. 

Pola 107-119 stanowią podstawę do kwotowego ustalenia podziału ulg podatkowych z podziałem na przychód, do którego stosuje się różne stawki podatku. 

Pola 120-129 służą do rozliczenia i odliczenia na ulgi na nabycie terminala płatniczego i wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego oraz odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Pola 130-142 to ujęcie wartości przychodu z podziałem na poszczególne stawki podatku po odjęciu ulg podatkowych. Odjąć należy pola 107-119 oraz 120-129. 

Pole 143 to suma pól 130-142. 

Pole 144 stanowi sumę zwiększeń przychodów z tytułów: niezrealizowanych do dnia złożenia deklaracji PIT-28 przez dłużnika płatności wynikających z transakcji handlowych za 2022, płatności ujmowanych w załączniku PIT/WZR w polu 18 – czyli kwot, gdy dłużnik składający PIT-28 nie dokonał w 2022 r. płatności za towar lub usługę na rzecz swojego kontrahenta, będącego przedsiębiorcą, przy czym w 2022 r. minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta, płatności ujmowanych w załączniku PIT/WZR w polu 42 – kwot, gdy dłużnik składający PIT-28 z tytułu sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, nie zapłacił za wierzytelność, przy czym w 2022 r. minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana, wykazuje się sumę długów pochodzących z działalności gospodarczej z poz. 24, które wcześniej były niezapłacone w związku z tym wierzytelność zmniejszyła przychody podatnika, a następnie została ona uregulowana przez tego dłużnika lub przez niego zbyta – wówczas poz. 144 wypełnia wierzyciel, wykazuje się sumę długów pochodzących ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, wykazywanych z poz. 48 PIT/WZR, które były wcześniej niezapłacone i w związku z tym wierzytelność zmniejszyła przychody podatnika, a następnie została ona uregulowana przez tego dłużnika lub przez niego zbyta – wtedy poz.144. 

Pola 145-155 to podział kwoty zwiększającej przychód według określonych stawek. 

Pole 157 to podsumowanie zmniejszeń przychodu podatnika z czterech operacji, jego wypełnienie jest dobrowolne. Pole można wypełnić jako wierzyciel lub jako dłużnik. W przypadku, gdy wartość zmniejszenia przychodów jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów odbywają się w kolejnych latach podatkowych. 

Pola 158-170 to podział kwot zmniejszenia w stosunku do kwot przychodów. Zmniejszenia wykazywane są proporcjonalnie do przychodu według konkretnej stawki do kwoty zmniejszenia. 

Pole 182 to podsumowanie przychodów po rozliczeniu zwiększeń i zmniejszeń w danym roku podatkowym. 

Pole 183 pokazuje zmniejszenia z poprzednich lat, które powinny być ujęte w danym roku i pomniejszają przychód o ich wartość. 

Pola 184-194 dzielą nieodliczoną kwotę nieuregulowanych wierzytelności z poprzednich lat w ramach przychodów z roku obecnego. Podział dokonywany jest proporcjonalnie do przychodów wykazanych w obecnym roku podatkowym. 

Pola 195-207 pokazują podstawę obliczenia podatku według stawek. Podatnik wykazuje tutaj przychód po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach w bieżącym roku podatkowym oraz odejmuje wierzytelności zmniejszające przychody, nie wykazane w poprzednich latach. 

Pole 208 wykazywane są tutaj przychody z prywatnego najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów uzyskiwane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Kwoty te wykazane są już wcześniej jako przychody według odpowiednich stawek. 

Pole 209 służy wykazaniu wszystkich przychodów z zagranicy przez polskiego rezydenta podatkowego. Tej kwoty również nie wykazuje się dodatkowo, przychód został pokazany we wcześniejszych polach. 

Pola 210-221 wyrażają wartość podatku do zapłaty z podziałem na określone stawki podatku. Oblicza się go mnożąc podstawy opodatkowania z pól 195-206 przez poszczególne stawki podatku. 

Pole 222 to ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy. 

Pole 223 to suma wartości podatku. Kiedy pole 222 wynosi 0, należy wpisać tutaj sumę pól 210-221. 

Pole 224 pokazuje doliczenia, które wcześniej zostały odliczone od ryczałtu. W sytuacji, kiedy podatnik odliczył podatek należny oraz dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a potem dostał zwrot tych kwot to w rozliczeniu składanym za rok podatkowy, w którym zwrot ten otrzymał, powinien doliczyć kwoty poprzednio odliczone. 

Pole 225 to podatek doliczony do ryczałtu ze względu na stosowanie w stosunku do działalności podatnika za granicą zasady zwolnienia z progresją. 

Pole 226 umożliwia odliczenie od wartości ryczałtu kwoty podatku naliczonej za granicą. Prawo to jest stosowane do krajów, z którymi stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia. W takim przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w innym kraju. 

Pole 227 ukazuje łączną wartość ryczałtu po odliczeniach wszystkich przysługujących ulg, a przed odliczeniami podatku. 

Pole 228 pokazuje odliczenia od ryczałtu. Podatnik wypełnia je zgodnie z załącznikiem PIT/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz. 227. 

Pole 229 podsumowuje dotychczasowe rozliczenia uwzględniając wykazane ulgi. 

Pole 230 dotyczy ulgi na prawach nabytych w związku z kredytem mieszkaniowym, odliczają ją podatnicy, którzy nabyli do niej prawo. 

Pole 231 to miejsce na ostateczną wartość ryczałtu do zapłaty. Oblicza się ją przez odjęcie od ryczałtu brutto ulg odliczanych na początku od przychodu, a potem od podatku. 

Pole 232 i 233 jest wypełniane jedynie przez podatników korzystających w ubiegłych latach z kredytu podatkowego. Po skorzystaniu z prawa do nieopłacania podatku przez rok, w którym korzystają z preferencji, mają obowiązek opłacić ten podatek w ciągu 5 kolejnych lat, w wysokości 20% rocznie kwoty wcześniej wykazanego podatku. 

Pole 235 podatnik pokazuje tu łączną wartość ryczałtu zapłaconego za 11 miesięcy, czyli od stycznia do listopada lub w przypadku formy kwartalnej za pierwsze trzy kwartały roku. 

Pole 236 i 237 wykazana jest tutaj wartość podatku do zapłaty lub nadpłata, która zostanie zwrócona podatnikowi. Podatnicy za każdy miesiąc obliczają i wpłacają ryczałt na mikrorachunek podatkowy. 

Pole 238-249 podatnik wpisuje w pola kwoty wykazane w ewidencji, należne za poszczególne okresy roku podatkowego. 

Pole 250 to miejsce na wykazanie przychodów, które uzyskane zostały w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. Podlegają doliczeniu do reszty przychodów danego roku, a zawieszenie miało miejsce w danym roku i przychody muszą być rozliczone. 

Pola 251-255 pozwalają na przekazanie 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 

Pola 256-263 służą wskazaniu załączników, należy również podać ich ilość. 

Pole 261 podatnik wypełnia, który z małżonków, niezależnie od wspólnego czy samodzielnego rozliczenia złożył PIT/D. Podatnik, który nie pozostaje w związku małżeńskim pole zostawia puste. 

Pole 262 jest dla podatników, którzy składają również inne deklaracje podatkowe. Podatnik składa w tym przypadku jeden PIT/D i wskazuje w PIT-28/PIT-36 lub PIT-37.

Pola 263 nie wypełnia podatnik, jeśli PIT/D nie jest składany wcale lub jeśli składa go samodzielnie w imieniu obu małżonków. 

Pole 264 umożliwia szybszy zwrot dla podatników posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Pole 265-266 ma za zadanie pokazać jaką formę wpłacania ryczałtu w ciągu roku wybrał podatnik. 

Pole 267-270 to miejsce na podanie rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku. 

Pole 271 to miejsce na odręczny podpis podatnika. 

Pole 272 wypełniane, jeśli deklarację w imieniu płatnika składa jego pełnomocnik. 

Bezpłatny i intuicyjny program do rozliczeń PIT, pomoże Ci wybrać odpowiedni formularz i przeprowadzi Cię przez proces jego wypełniania:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

PIT-28 przez internet

Wypełnianie formularza PIT-28 przez internet to prosty i bezkosztowy sposób rozliczenia podatkowego. Podobnie jak w przypadku innych deklaracji, PIT-28 możesz złożyć online.

Zachęcamy do skorzystania z naszego programu, który krok po kroku pokaże Ci, jak wypełnić PIT-28 interaktywnie.

PIT-28 – do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnik rozliczający się formularzem PIT-28 zobligowany jest do złożenia swojej deklaracji (za rok poprzedni) do 2 maja 2023 roku. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku PIT-28 druk, jak i PIT-28 online. Począwszy od rozliczenia za 2022 r. ustawodawca wprowadził zmianę i wydłużył czas na złożenie PIT-28, zrównując termin z pozostałymi najpopularniejszymi deklaracjami tj. PIT-36 czy PIT-37.

Przekaż 1,5% podatku Szlachetnej Paczce

Szlachetna Paczka posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując jej 1,5% podatku, wspierasz najbardziej potrzebujących.

Skorzystaj z bezpłatnego programu PITax i rozlicz odpowiedni formularz PIT za pomocą programu, który uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS