Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet i tradycyjnie

Jak wypełnić PIT-28 online? Rozliczenie przez internet lub tradycyjne. Sprawdź wzór formularza i przeczytaj nasz przewodnik podatkowy.

Deklarację PIT-28 można rozliczyć zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny.

Nie jesteś pewien, jak wypełnić taką deklarację? Zapraszamy do naszego poradnika.

Możesz również skorzystać z prostego kreatora w programie PITax.pl jeśli będziesz mieć wątpliwości czy dobrze wybierasz odpowiedni formularz:

PIT-28 ryczałt ewidencjonowany

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników, którzy rozliczają się z przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Mogą pochodzić one z:

 pozarolniczej działalności gospodarczej,

 dzierżawy,

 poddzierżawy,

 umowy najmu,

 podnajmu,

 innej umowy rozliczanej poza działalnością gospodarczą.

Deklaracja PIT-28 – dla kogo?

Z deklaracji PIT-28 mogą skorzystać osoby:

 prowadzące samodzielną pozarolniczą działalność,

 wspólnicy spółek cywilnych i jawnych,

 podatnicy rozliczający przychody z najmów, podnajmów, dzierżaw, poddzierżaw oraz innych umów na podobnych zasadach.

Formy przychodów a ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystać mogą z niego zarówno podatnicy, którzy prowadzą działalność indywidualnie, jak i spółki osobowe.

Istnieją jednak podmioty, w przypadku których rozliczanie się ryczałtem ewidencjonowanym nie jest dozwolone. Należą do nich:

 działalności prowadzące handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 działalności reklamowe, detektywistyczne, ochroniarskie, fotograficzne, pośrednictwa finansowego,

 apteki,

 lombardy,

 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 działalność w zakresie wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie innych przepisów (wyjątkiem jest energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii).

PIT-28 a łączone opodatkowanie z małżonkiem

W przypadku deklaracji PIT-28 niemożliwe jest wspólne rozliczenie małżonków. Osoby rozliczające przychody ze wspólnej własności, posiadania bądź użytkowania rzeczy muszą złożyć dwa odrębne druki PIT-28.

Opodatkowanie PIT-28 uniemożliwia rozliczanie się z małżonkiem i dzieckiem. Wyjątkowym przypadkiem jest jednak rozliczanie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.

Załączniki PIT-28a i PIT-28b

PIT-28a

Załącznik PIT-28a podatnik wypełnia w wypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz najmu rozliczanego ryczałtowo.

Służy on do wyszczególnienia kwot według odpowiednich stawek ryczałtu. Do wypełnienia go podatnik będzie potrzebował danych z ewidencji prowadzonych w 2020 roku oraz ich podsumowań.

Co ważne, druk jest nieodłączną częścią deklaracji PIT-28. Podatnik musi złożyć go, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, najem bądź dzierżawę.

Wyjątek stanowią wszelkie spółki cywilne oraz jawne, rozliczające się ryczałtowo (PIT-28b).

PIT-28b

PIT-28b dotyczy natomiast podatników stosujących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonych w formie spółek osób fizycznych, cywilnych lub jawnych.

Druku nie wypełniają osoby, które ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają, nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych.

Formularz PIT-28b może być składany jedynie jako załącznik do zeznania PIT-28.

PIT-28 – jak wypełnić formularz? Wzór deklaracji

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla podatników rozliczających przychody działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych i jawnych oraz osób rozliczających najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę.

Wypełnij deklarację za pomocą prostego kreatora w programie PITax:

Jak należy go wypełnić? PIT-28 instrukcja:

 W polu numer 1 należy wpisać identyfikator podatkowy. Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej posłuży się tu numerem PESEL. Natomiast osoba spełniająca warunki rozliczenia na formularzu PIT-28 wpisuje swój numer NIP.

 Pole numer 4 to miejsce na wpisanie roku, za który deklaracja jest składana. Wypełniający formularz PIT-28 powinni złożyć go najpóźniej do 28 lutego 2022 roku.

 Pole numer 5 przeznaczone jest do wpisania danych urzędu skarbowego, w którym składa się deklarację. Należy wpisać jego adres oraz nazwę miejscowości.

 W polu 6 podatnik wpisuje cel składania deklaracji. Formularz składany pierwszy raz zawsze będzie deklaracją rozliczeniową. W przypadku błędnego wypełnienia formularza — w momencie składania ponownej deklaracji — w miejscu „cel” należy wpisać „korekta”.

 Pole numer 7 to miejsce na wpisanie nazwiska podatnika, pole numer 8 — na jego imię.

 W polu 9 osoba rozliczająca się wpisuje swoją datę urodzenia.

 Pole 10 to miejsce na wpisanie swojego miejsca zamieszkania. W tym przypadku trzeba jednak odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania. Pierwsze wynika z pobytu podatnika w danym miejscu i może różnić się od miejsca stałego meldunku.

 Pole 11 to miejsce na wpisanie zamieszkiwanego województwa. Tu sytuacja wygląda podobnie jak w punkcie 10.

 W polu 12 należy wpisać powiat, w 13 — gminę.

 W polu 14 ulicę, na której mieszka podatnik. W 15 numer domu, w 16 numer lokalu.

 W polu 17 podatnik wpisuje miejscowość zamieszkania, natomiast pole 18 przeznaczone jest na adres pocztowy osoby rozliczającej się.

 W polach 19 i 26 wpisuje się łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 3,0%. W polu 19 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje swoje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 3,0% w polu 26.

 Pola 20 i 27 to miejsca na wpisanie łącznej wartości przychodów opodatkowanych według skali 5,5%. W polu 20 wpisuje się przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej oraz jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku, zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 5,5% w polu 27.

 W polach 21, 28 i 33 wpisać należy łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 8,5%. Pole 21 podatnik uzupełnia o przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku, zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 8,5% w polu 28. Przychody z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy opodatkowane według stawki 8,5% w polu 33.

 W polach 22 i 29 wpisać należy łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 10%. W polu 22 uzupełnić trzeba przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 10% w polu 29.

 W polach 23 i 30 podatnik wpisuje łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 17%. W polu 23 uzupełnić należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W wypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole. Wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 17% w polu 30.

 W polach 24 i 31 wpisuje się łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 20%. W pole 24 uzupełnić należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 20% w polu 31.

 Pola 25 i 32 to miejsca na wartości przychodów u podatników rozliczanych według różnych stawek. Pole 25 przeznaczone jest na sumowanie wiersza nr 1 części C, pole 32 – wiersza nr 2 części C. Wpisać należy sumę wszystkich pozycji w danym wierszu, nie zaokrąglając ich do pełnych złotych. Jeżeli podatnik osiągnął w danym roku wyłącznie kwoty opodatkowane według jednej stawki – w pola te przepisuje wartość wykazaną wcześniej w polach 20-25 w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej, polach 27-32 – w przypadku wspólnika spółki cywilnej lub jawnej.

 Pole 33 przeznaczone jest na wykazanie prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu bądź poddzierżawy.

  Pole 34 – służy wykazaniu z prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. Stosuje się tu te same zasady, co w polu 33 z tym że podawana jest tu kwota, która stanowi nadwyżkę ponad 100.000 zł. Zatem zawsze pole to będzie wypełnione łącznie z polem 33, gdzie w polu 33 będzie kwota 100.000 zł, a w polu 34 – nadwyżka ponad tę kwotę z tytułu przychodów z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy.

  Pole 35 służy zsumowaniu danych z pola 33 i 34. Nie należy zliczać w nim narastająco kwot z poz. 25 i 32. Wpływa na kwotę z poz. 46. Zarówno w pole 33, 34 jak i 35 wpisać należy całość przychodów z najmu (wszystkie posiadane umowy, wszystkie posiadane nieruchomości łącznie).  

 Pole 36 służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

 Pola 38-46 przeznaczone są na sumowanie kwot przychodów w podziale na poszczególne stawki.

 Pola 47-55 — tu podatnik wykazuje przychody określone przez organ podatkowy.

 Pola 56-71 są po to, by ustalić procentowy udział przychodu, który jest opodatkowany według stawek w łącznej wartości przychodu. .

 Pole 72 przeznaczone jest na wykazanie, celem odliczenia od podatku ryczałtowego straty wykazanej w ramach tego samego źródła, przychodów w czasie opodatkowania go według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym.

 Pola 73-74 przeznaczone są na wykazanie składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika na własne ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczonych od dochodu w jakikolwiek sposób.

W polu 74- wpisać należy składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących

 Pole 75 – należy uzupełnić łączną wartością ulg i odliczeń, która wynika z PIT/O. Pod warunkiem jednak, że nie zostały one odliczone od dochodu na podst. ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym dla osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

 Pole 76 ma stanowić różnicę między wykazanymi przychodami a wartością ulg odliczanych od przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i strat z lat poprzednich. Kwota ta nie może być mniejsza od zera, nie należy jej również zaokrąglać do pełnych złotówek.

 Pole 77 wypełnia się kwotą z części B.1 druku PIT-D. Pole wypełniają jedynie podatnicy, którzy na zasadach praw nabytych mają możliwość odliczania od dochodu (podatku) odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

 Pole 78 stanowi różnicę pól 76-77. Nie może być ono mniejsze od 0.

 Pole 79 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych.

 Należy pamiętać, że pole 80 nie powinno być zaokrąglane do pełnych złotówek. Suma ta dotyczy bowiem kwot odliczeń, które wykazywane są za dany rok. Podatnik ma więc sumować pola 72, 73, 75, 77 oraz 79, wpisując kwoty, które wcześniej ograniczał już do wysokości wykazywanego przychodu. Pole 80 nie posiada zatem wartości wyższej niż kwota przychodu wskazanego wcześniej w deklaracji.

 Pola 81-89 są podstawą do ustalenia kwotowego podziału ulg podatkowych z podziałem na przychód, do którego stosuje się różne stawki podatku.

 Pola 90-98 to rachunkowe ujęcie wartości przychodu z podziałem na poszczególne stawki podatku – po odjęciu ulg podatkowych (podstawa opodatkowania).

 Pole 99 jest sumą pól 90-98, przy czym wartość ta nie musi być dodatkowo zaokrąglana do pełnych złotych, gdyż pola 90-98 zostały już wcześniej zaokrąglone.

Pole 100 wierzyciel lub dłużnik obniżający przychód wypełniają dobrowolnie

 Pola 101 – 114 służą podziałowi kwoty wierzytelności zmniejszającej przychód na poszczególne stawki. Pola te wypełnia się zgodnie z udziałem u danego podatnika kwoty ogólnego jego przychodu według poszczególnych stawek.

 Pole 107 i 115 są polami podsumowującymi kwoty zmniejszeń związanych z ulgą na złe długi. Wpisuje się w nie sumy zmniejszeń.

 Pole 108stanowi kwotę wierzytelności nieuregulowanych podatnikowi, który wypełnia PIT-28 przez jego dłużników, których ze względu na zbyt niską wartość przychodu nie można odliczyć od przychodu.

 Pole 116 stanowi podsumowanie zwiększeń przychodu podatnika sporządzającego PIT-28 z dwóch operacji: wykazywanej w polu 20 załącznika PIT-WZR kwoty długu, którego podatnik przygotowujący PIT-28 nie uregulował lub nie zbył (nie sprzedał) oraz dług ten wynikał z transakcji z kontrahentem będącym przedsiębiorcą, przy czym w 2021 r. minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana (dodatkowo termin zapłaty ustalony w umowie lub na fakturze musiał być zgodny z zasadami ustalania maksymlanych terminów zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami) i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta przez skłądającego PIT-28,  oraz wykazywanego w polu 29 załącznika PIT-WZR zwiększenia przychodu (tzw. operacji przeciwnej) – wynikającego z rozliczeń z lat poprzednich zmniejszenia przychodu tzn. gdy doszło do takiej sytuacji, gdy po stronie wierzyciela sporządzającego PIT-28 dług został ostatecznie uregulowany, a zatem gdy pierwotnie w latach wcześniejszych wierzyciel mniejszył przychód wypełniając pole 100 PIT-28 (bo nie otrzymwał płatności), a obecnie w 2021 r. doszłoby do jego uregulowania.

 Pole 106 służy do odliczenia kwoty podatku naliczonego za granicą od wartości ryczałtu. Kwota ta, zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania, musi podlegać odliczeniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Pole 107 – kwota w nim wykazana nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

 Pola 108 i 109 służą wykazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych przez podatnika w roku podatkowym, podlegających odliczeniu od podatku. Podatnik odliczać może wyłącznie 7,75% podstawy obliczenia składki, opłaca natomiast 9% tej podstawy, stąd odliczenie nie będzie równe całej kwocie zapłaconej przez podatnika.

 Pole 110 służy wskazaniu odliczeń od ryczałtu.

 Pola od 111 do 113 wypełnia podatnik, który korzysta z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych (na podstawie art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

 Pole 114 podlega zaokrągleniu zgodnie z zasadą, że wartości od 1 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę.

 Pola 115 i 116 wypełniają wyłącznie podatnicy korzystający w poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego.

Pola 117 – 130 służą podziałowi kwoty długu zwiększającej przychód na poszczególne stawki. Pola te wypełnia się zgodnie z udziałem u danego podatnika kwoty ogólnego jego przychodu według poszczególnych stawek.

 W polach 131-136 sumowane są zwiększenia i zmniejszenia przypadające na poszczególne stawki. Obliczając tę kwotę najpierw wskazuje się wartość przychodu z danego roku przypadającego na konkretną stawkę, a następnie dodaje do tej kwoty zwiększenia i odejmuje zwiększenia, które zostały w poprzednich polach części G ustalone na tę właśnie stawkę. Kwota nie może być niższa od zera. 

Pola 137-144 służą wykazaniu wartości podatku do zapłaty z podziałem na poszczególne stawki podatku. Podatek oblicza się mnożąc podstawy opodatkowania z pól 90-98 przez odpowiednią dla danego pola stawkę podatku. 

 Pole 145 służy wskazaniu podatku od przychodu określonego przez organ podatkowy. Podatek ten stanowi pięciokrotność stawek ryczałtu, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu. 

 Pole 146 stanowi łączną wartość podatku. W przypadku, gdy pole 109 pozostaje wypełnione kwotą 0 zł, podatnik przepisuje wartość z pól 100-107. Kwoty nie należy zaokrąglać. 

Pole 147 służy wskazaniu doliczeń wcześniej odliczonych od ryczałtu. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.  

Pole 148 pozwala na odliczenie od wartości ryczałtu kwoty podatku naliczonej za granicą, która zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania podlega odliczeniu w Rzeczypospolitej. Prawo odliczenia dotyczy wyłącznie krajów z którymi stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia.

Pole 149 – kwota w nim wykazana nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Jest to pole wskazujące łączną wartość ryczałtu po odliczeniach tzw. ulg odliczanych od przychodu, a przed odliczeniami od podatku. 

Pola 150 i 151 służą wykazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych przez podatnika w roku podatkowym, podlegających odliczeniu od podatku. Podatnik odliczać może wyłącznie 7,75% podstawy obliczenia składki, opłaca natomiast 9% tej podstawy.

Pole 152 służy wskazaniu odliczeń od ryczałtu. Pole wypełnia się na podstawie dołączonego do PIT-28 załącznika PIT/O. 

Pole 153 jest podsumowaniem dotychczasowych rozliczeń łącznie z ulgami wykazanymi w poprzednich wierszach.

Pole 154 podlega uzupełnieniu kwotą wydatków mieszkaniowych.

Pole 155 podlega zaokrągleniu zgodnie z zasadą, że wartości od 01 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę. W polu wskazywana jest ostateczna wartość ryczałtu do zapłaty w danym roku – chodzi przy tym o kwotę należną, niezależnie od tego, czy została faktycznie zapłacona przez podatnika. Kwotę wylicza się poprzez odjęcie od ryczałtu brutto ulg odliczanych na początku od przychodu, a następnie od podatku. 

Pola 155 i 157 wypełniają wyłącznie podatnicy korzystający w poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego. W ich przypadku, po skorzystaniu z prawa do nieopłacania podatku przez rok, w którym korzystają z preferencji, istnieje obowiązek opłacania tego podatku przez 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku preferencyjnym, w wartości 20% rocznie kwoty uprzednio wykazanego podatku. W polu 156 podatnik podaje rok, w którym korzystał ze zwolnienia, w 157 – kwotę 20% podatku, doliczaną do podatku za dany rok, za który jest składana deklaracja. Podatnik w roku korzystania z kredytu podatkowego nie wypełnia tych pól, rozpoczyna je wypełniać dopiero w kolejnych latach, w których dolicza wartość kredytowanego podatku do ryczałtu.  

Pole 158 wypełnia podatnik w roku, w którym korzysta z tzw. kredytu podatkowego.

Pole 159 służy do oznaczenia łącznej wartości ryczałtu  

Pole 160 i 161 służy wskazaniu wartości podatku do zapłaty lub nadpłaty. 

Pola 162-172 wypełnia podatnik zgodnie z prowadzoną ewidencją ryczałtu.

W przypadku rozliczających się kwartalnie wypełnieniu podlegają wyłącznie pola 164, 177 i 170. 

Pole 173 służy podsumowaniu kwot ryczałtu należnych za wcześniej wykazane (w polach 162-172) miesiące (kwartały) roku podatkowego. 

Pole 174 służy wskazaniu wartości podatku ryczałtowego do zapłaty za miesiąc grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego. 

Pola 175-179 służą do wprowadzenia danych dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

W polach 180-187 zaznaczamy informację dotyczące załączników.

Pole 185 służy wykazaniu, który z małżonków, niezależnie od wspólnego czy też samodzielnego rozliczenia, złożył PIT/D. 

Pole 186 służy podatnikom, którzy oprócz PIT-28 składają inne deklaracje podatkowe.

Pole 187  podać należy dane małżonka, jeśli to on składał wspólny PIT/D. 

Pole 188 pozwala na szybszy zwrot podatku dla podatników posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Pole 189 -190 pokazuje jaką formę wpłacania ryczałtu w trakcie roku wybrał podatnik. 

Pole 190 – 193 służy przekazaniu numeru rachunku podatkowego do zwrot nadpłaconego podatku. 

Pole194  zawiera podpis odręczny podatnika.  

Pole 195 wypełnia pełnomocnik składający deklarację działając w imieniu i na rzecz podatnika. Do deklaracji należy w takim przypadku dołączyć pełnomocnictwo z opłaconą opłatą skarbową. 

Bezpłatny i intuicyjny program do rozliczeń PIT, pomoże Ci wybrać odpowiedni formularz i przeprowadzi Cię przez proces jego wypełniania:

PIT-28 przez internet

Wypełnianie formularza PIT-28 przez internet to prosty i bezkosztowy sposób rozliczenia podatkowego. Podobnie jak w przypadku innych deklaracji, PIT-28 możesz złożyć online.

Zachęcamy do skorzystania z naszego programu, który krok po kroku pokaże Ci, jak wypełnić PIT-28 interaktywnie.

PIT-28 – do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnik rozliczający się formularzem PIT-28 zobligowany jest do złożenia swojej deklaracji (za rok poprzedni) do 28 lutego 2022 roku. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku PIT-28 druk, jak i PIT-28 online.

Przekaż 1% podatku Szlachetnej Paczce

Szlachetna Paczka posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Przekazując jej 1% podatku, wspierasz najbardziej potrzebujących.

Skorzystaj z bezpłatnego programu PITax i rozlicz odpowiedni formularz PIT za pomocą programu, który uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi: