Ulga rehabilitacyjna 2023

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od uzyskanych dochodów kwot, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne, a także inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością.

Ulga rehabilitacyjna

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby otrzymujące rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Podatnicy będący opiekunami osób niepełnosprawnych (współmałżonek, dziecko, dziecko przysposobione, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, synowa bądź zięć) także mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem jest przekroczenie przez osobę niepełnosprawną dochodów w kwocie 16 016,21 zł (renta socjalna w grudniu 2022 wynosi 1 338,44 zł * 12 miesięcy = 16 016,21 zł)

Do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się m.in. świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, tzw. 13. emerytury

Rozlicz ulgę rehabilitacyjną online i szybciej otrzymaj zwrot podatku >

Aby wyliczyć wysokość ulgi możesz również skorzystać z prostego w obsłudze programu PITax.pl:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (osób z niepełnosprawnością) z 2008 r. mówi, że to pojęcie obejmuje osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. 

Stopnie niepełnosprawności odpowiadają I, II i III grupie inwalidzkiej. I grupa inwalidzka to – stopień znaczny niepełnosprawności, II grupa inwalidzka – stopień umiarkowany, III grupa inwalidzka – stopień lekki. 

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W poprzednich akapitach opisaliśmy komu przysługuje ulga rehabilitacyjna, jednak co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023? Ulga przysługuje na realizację celów rehabilitacyjnych, a także ułatwiania wykonywania czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Nie wszystkie wydatki możemy jednak odliczyć!

Ulga rehabilitacyjna co można odliczyć:

Wydatki nielimitowane (odliczyć można całą wydatkowaną kwotę) to m.in.:

 przystosowanie mieszkań, budynków mieszkalnych i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

 opłaty za zabiegi rehabilitacyjne,

 domowa opieka pielęgniarska dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych,

 odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, na koloniach lub obozach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,

odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, 

wydatki na odpłatne przejazdy opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z pobytem na tych turnusach,

 opłacenie tłumacza języka migowego,

zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wydatki limitowane (odliczyć można maksymalnie ustanowioną kwotę) to m.in.:

 opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa lub z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (do 2280 zł),

 utrzymanie psa przewodnika asystującego osobie niepełnosprawnej (do 2280 zł),

 używanie samochodu (własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna) w celach ułatwiania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej, np. przewóz na konieczne zabiegi rehabilitacyjne (do 2280 zł, w tym paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon)

 leki przepisane przez lekarza specjalistę (limit miesięczny to różnica między faktycznymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł; przeczytaj więcej o uldze na leki >

pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne (do 2280 zł).

Pies asystujący a pies przewodnik – różnice 

Prawo wyodrębnia cztery rodzaje psów asystujących: psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej, psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, psa sygnalizującego osoby głuchej i niedosłyszącej oraz psa sygnalizującego nadejście ataku choroby.

Psem przewodnikiem jest zatem pies, który pomaga osobie niewidzącej lub niedowidzącej poruszać się w przestrzeni publicznej tak, by nie natrafiła ona na żadną przeszkodę zagrażającą jej życiu lub zdrowiu.

Psem asystującym jest pies wytresowany do podnoszenia, podawania, otwierania i naciskania różnego rodzaju przedmiotów, co pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Ulga rehabilitacyjna 2023 pozwala odliczyć od podatku wydatki do do 2280 zł, poniesione na utrzymanie psa asystującego.

Czy prywatne wizyty u lekarza można odliczyć od podatku? 

Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje wydatków, które zostały poniesione na prywatne wizyty u lekarza. Nawet jeśli udając się do specjalisty prywatnie posiadaliśmy skierowanie wystawione przez lekarza przyjmującego w ramach NFZ, takiego wydatku nie możemy odliczyć od podatku.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu umożliwiono ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych przez opiekunów osób niepełnosprawnych np. w związku z towarzyszeniem i pomocą osobie niepełnosprawnej w turnusach rehabilitacyjnych lub uzdrowiskach.

Odliczanie pieluch i pieluchomajtek

Odliczenia dokonać może osoba, która utrzymuje osobę niepełnosprawną. Ważnym jest, by koszty poniesione na zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów czy wkładów anatomicznych, zostały poniesione przez osobę odliczającą je od podatku z własnego budżetu. Jeśli zostały sfinansowane przez PFRON lub inną instytucję, nie mogą zostać odliczone. Jeśli zostały sfinansowane w części, odliczyć od podatku można część kosztów poniesioną przez opiekuna osoby niepełnosprawnej z własnego budżetu.

Pamiętać należy, że przychody osoby niepełnosprawnej za rok 2021 przekroczyć nie mogą kwoty 16 016,21 zł, by podatnik posiadający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mógł skorzystać z wyżej wymienionej ulgi.

Kwotę tą (16 016,21 zł) określa art. 26 ust. 7e ustawy o PDOF i jest ona dwunastokrotnością kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Jak dokonać odliczenia i ile może wynieść?

Niemożliwe do odliczenia w poprzednich latach wymienione produkty, w rozliczeniu za rok można odliczyć do kwoty 2280 zł, nawet jeśli wydatki poniesione na ich zakup były wyższe. Nie są więc darmowe pieluchy dla niepełnosprawnych i pieluchomajtki dla dorosłych, ale ich kwota może zostać w znacznym stopniu odliczona od podatku.

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną? 

W sytuacji, w której małżeństwo (każde z małżonków) ponosi wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to wtedy małżonek, nie będący osobą z niepełnosprawnością, może odliczyć ulgę, ale tylko wtedy gdy dochód małżonka z niepełnosprawnością nie przekroczył 16 016,21 zł. 

Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie. 

Ulga rehabilitacyjna – wydatki niepodlegające odliczeniu 

Wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. ZFRON-u itp.) – nie można odliczyć.  Natomiast gdy wydatki zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tylko tę część wydatków, która nie została sfinansowana. 

Ulga rehabilitacyjna – niezbędne dokumenty

Podatnik, który spełnia określone warunki oraz chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi wykazać odpowiednie dokumenty, które świadczą o poniesieniu wydatku. Należą do nich: rachunki, faktury, potwierdzenia przelewu – sam paragon nie wystarczy, gdyż nie jest dowodem poniesienia wydatku konkretnie przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Programy do rozliczeń bardzo pomagają w rozliczeniu ulg:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Dokumenty poświadczające wydatek nie są wymagane w przypadku:

 opłacenia przewodników,

 użytkowania samochodu,

 utrzymanie przez osobę niewidomą psa przewodnika.

W powyższych przypadkach osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może zostać poproszony o wykazanie:

 imienia i nazwiska osoby spełniającej funkcję przewodnika,

 certyfikatu psa przewodnika,

 dokumentów potwierdzających korzystanie z określonych zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych.

Jeśli masz trudności z samodzielnym wyliczeniem wysokości należnej Ci ulgi, skorzystaj z gotowych rozwiązań i prostego kreatora:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Rozliczając PIT, pomóż najbardziej potrzebującym przekazując 1,5% podatku Szlachetnej Paczce: