Ulga rehabilitacyjna 2023/2024

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od uzyskanych dochodów kwot, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne, a także inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością.

Ulga rehabilitacyjna

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby otrzymujące rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Podatnicy będący opiekunami osób niepełnosprawnych zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) także mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem jest przekroczenie przez osobę niepełnosprawną dochodów w kwocie 19061,28 zł ( renta socjalna w grudniu 2023 wynosi 1 588,44 * 12 miesięcy = 19 061,28 zł).

Do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się m.in. świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, tzw. 13. emerytury.

Rozlicz ulgę rehabilitacyjną online i szybciej otrzymaj zwrot podatku >

Aby wyliczyć wysokość ulgi możesz również skorzystać z prostego w obsłudze programu PITax.pl:

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (osób z niepełnosprawnością) z 2008 r. mówi, że to pojęcie obejmuje osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. 

Stopnie niepełnosprawności odpowiadają I, II i III grupie inwalidzkiej. I grupa inwalidzka to – stopień znaczny niepełnosprawności, II grupa inwalidzka – stopień umiarkowany, III grupa inwalidzka – stopień lekki. 

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W poprzednich akapitach opisaliśmy komu przysługuje ulga rehabilitacyjna, jednak co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2024 rozliczając PIT za 2023 rok? Ulga przysługuje na realizację celów rehabilitacyjnych, a także ułatwiania wykonywania czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Nie wszystkie wydatki możemy jednak odliczyć!

Ulga rehabilitacyjna co można odliczyć:

Wydatki nielimitowane (odliczyć można całą wydatkowaną kwotę) to m.in.:

Wydatki limitowane (odliczyć można maksymalnie ustanowioną kwotę) to m.in.:

Pies asystujący a pies przewodnik – różnice 

Prawo wyodrębnia cztery rodzaje psów asystujących: psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej, psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, psa sygnalizującego osoby głuchej i niedosłyszącej oraz psa sygnalizującego nadejście ataku choroby.

Psem przewodnikiem jest zatem pies, który pomaga osobie niewidzącej lub niedowidzącej poruszać się w przestrzeni publicznej tak, by nie natrafiła ona na żadną przeszkodę zagrażającą jej życiu lub zdrowiu.

Psem asystującym jest pies wytresowany do podnoszenia, podawania, otwierania i naciskania różnego rodzaju przedmiotów, co pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Ulga rehabilitacyjna 2024 pozwala odliczyć od podatku wydatki do do 2280 zł, poniesione na utrzymanie psa asystującego.

Czy prywatne wizyty u lekarza można odliczyć od podatku? 

Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje wydatków, które zostały poniesione na prywatne wizyty u lekarza. Nawet jeśli udając się do specjalisty prywatnie posiadaliśmy skierowanie wystawione przez lekarza przyjmującego w ramach NFZ, takiego wydatku nie możemy odliczyć od podatku.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu umożliwiono ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych przez opiekunów osób niepełnosprawnych np. w związku z towarzyszeniem i pomocą osobie niepełnosprawnej w turnusach rehabilitacyjnych lub uzdrowiskach.

Odliczanie pieluch i pieluchomajtek

Odliczenia dokonać może osoba, która utrzymuje osobę niepełnosprawną. Ważnym jest, by koszty poniesione na zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów czy wkładów anatomicznych, zostały poniesione przez osobę odliczającą je od podatku z własnego budżetu. Jeśli zostały sfinansowane przez PFRON lub inną instytucję, nie mogą zostać odliczone. Jeśli zostały sfinansowane w części, odliczyć od podatku można część kosztów poniesioną przez opiekuna osoby niepełnosprawnej z własnego budżetu.

Pamiętać należy, że dochody osoby niepełnosprawnej za rok 2023 przekroczyć nie mogą kwoty 19 061,28 zł, by podatnik posiadający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mógł skorzystać z wyżej wymienionej ulgi.

Kwotę tą (19 061,28 zł) określa art. 26 ust. 7e ustawy o PDOF i jest ona dwunastokrotnością kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Jak dokonać odliczenia i ile może wynieść?

Od 2022 roku wymienione powyżej niektóre produkty można odliczyć w rozliczeniu za rok 2023 do kwoty 2 280,00 zł, nawet jeśli wydatki poniesione na ich zakup były wyższe. Nie są więc darmowe pieluchy dla niepełnosprawnych i pieluchomajtki dla dorosłych, ale ich kwota może zostać w znacznym stopniu odliczona od podatku.

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną? 

W sytuacji, w której małżeństwo (każde z małżonków) ponosi wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to wtedy małżonek, nie będący osobą z niepełnosprawnością, może odliczyć ulgę, ale tylko wtedy gdy dochód małżonka z niepełnosprawnością nie przekroczył 19 061,28 zł.

Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie. 

Ulga rehabilitacyjna – wydatki niepodlegające odliczeniu 

Wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. ZFRON-u itp.) – nie można odliczyć.  Natomiast gdy wydatki zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tylko tę część wydatków, która nie została sfinansowana. 

Ulga rehabilitacyjna – niezbędne dokumenty

Podatnik, który spełnia określone warunki oraz chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi wykazać odpowiednie dokumenty, które świadczą o poniesieniu wydatku. Należą do nich: rachunki, faktury, potwierdzenia przelewu – sam paragon nie wystarczy, gdyż nie jest dowodem poniesienia wydatku konkretnie przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Programy do rozliczeń bardzo pomagają w rozliczeniu ulg:

Dokumenty poświadczające wydatek nie są wymagane w przypadku:

W powyższych przypadkach osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może zostać poproszony o wykazanie:

Jeśli masz trudności z samodzielnym wyliczeniem wysokości należnej Ci ulgi, skorzystaj z gotowych rozwiązań i prostego kreatora:

Rozliczając PIT, pomóż najbardziej potrzebującym przekazując 1,5% podatku Szlachetnej Paczce: