Opodatkowanie nierezydentów w Polsce – deklaracja IFT-1 / IFT-1R 

W polskim systemie podatkowym funkcjonuje duża liczba różnego typu formularzy dla płatników i podatników. Najbardziej powszechne z nich to m.in. PIT 11 czy PIT 37. Natomiast o istnieniu wielu innych często nawet nie wiemy, aż do czasu, gdy nie zaistnieje konieczność, abyśmy taki formularz wypełnili lub gdy otrzymujemy go od płatnika. Jednym z takich dokumentów jest druk IFT-1R. Dla kogo jest przeznaczony, kto i kiedy jest zobligowany do jego złożenia, jak wypełnić druk IFT-1R, jaki jest termin złożenia go w 2024 roku?

Deklaracja IFT 1R – co to takiego? 

IFT 1 / IFT 1R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, czyli tak zwanych nierezydentów, podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Odprowadzają one podatek wyłącznie od dochodów osiąganych na terytorium RP. 

Podatnicy, których dotyczy deklaracja IFT-1R, uzyskują wynagrodzenie na podstawie innej niż umowa o pracę lub pochodne tej umowy. Wśród innych źródeł można wymienić m.in.: przychody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, prawnych; z dywidend; z działalność wykonywanej osobiście, z praw autorskich lub z praw pokrewnych; z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej i inne. Pełną listę znaleźć można w ustawie o PIT. 

W dokumencie należy wykazać przychody, które rozliczane są podatkiem ryczałtowym albo wynikające z umów międzynarodowych. W tym drugim przypadku obowiązuje zasada, że stawka jest niższa niż w Polsce albo pozwalająca na zwolnienie z uiszczenia podatku.  

Obowiązek wypełnienia deklaracji ift 1r dotyczy wyłącznie płatnika. To płatnik oblicza, pobiera podatek, a następnie odprowadza go do właściwego urzędu skarbowego. Deklarację taką powinien wypełnić w obowiązujących terminach również wtedy, gdy nie jest zobowiązany do pobierania podatku (regulują to przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania). 

IFT-1 / IFT-1R za 2023 rok – termin złożenia 

Podatnik powinien otrzymać dokument IFT-1 za ubiegły rok wraz z PIT-11 do 28 lutego 2024. Ten sam termin obowiązuje w przypadku złożenia deklaracji przez płatnika do urzędu skarbowego. W przypadku podatnika może się to odbyć zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, papierowej. Do urzędu składa się wyłącznie dokument elektroniczny. 

Czym różnią się IFT-1 / IFT-1R? 

IFT-1R to deklaracja roczna, przesyłana podatnikowi nierezydentowi przez płatnika do końca lutego kolejnego roku, zaś IFT-1 to jest sporządzana przez płatnika w ciągu 14 dni, na wniosek podatnika, w dowolnym momencie roku podatkowego. Jest to jeden z rzadziej spotykanych, nietypowych dokumentów, warto jednak, aby płatnik miał świadomość, że może się spotkać z koniecznością uzupełnienia takiego druku.