Umowa o dzieło – podatek i rozliczenie PIT, jak je rozliczyć?

Umowa o dzieło jest umową w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia. Najważniejszym elementem umowy o dzieło jest osiągnięcie ustalonego w miarę precyzyjnie w umowie rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Dzieło powinno mieć indywidualny charakter, stworzony przez wykonawcę i nie może w nim występować powtarzalność świadczenia (czynności).

Ogólnie przyjmuje się, że wynagrodzenie wykonującemu dzieło należy się w chwili oddania dzieła, ale dopuszcza także, aby wynagrodzenie było wypłacane częściej z chwilą wykonania każdego ze świadczeń częściowych. Sposób rozliczenia powinien być uzgodniony w umowie. Umowa o dzieło najczęściej zawierana jest między podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną, ale zgodnie z obowiązującym prawem może być zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. W dalszej części artykułu przybliżymy jakie obowiązki podatkowe ciążą na zlecającym i wykonującym dzieło w zależności od stron umowy.

Umowa o dzieło pomiędzy podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną- sposób opodatkowania

Umowa o dzieło oskładkowanie ZUS

Umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS, czyli zlecający nie ma obowiązku zgłoszenia osoby wykonującej dzieło do ww. ubezpieczeń. Natomiast od 01 stycznia 2021 zlecający umowy o dzieło ma obowiązek informowania ZUS na formularzu RUD o zawartych umowach o dzieło, jeżeli zawarł taką umowę z osobą z którą nie pozostaje w stosunku pracy.

Z kolei jeśli umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania osoby wykonującej dzieło do ZUS. W takiej sytuacji pracodawca w podstawie wymiaru składek ujmuje zarówno przychód ze stosunku pracy jak i z dzieła. Na podstawie tak obliczonej podstawy nalicza i odprowadza składki z wyjątkiem składki zdrowotnej, którą oblicza dla każdej umowy odrębnie. Wyjątkiem jest sytuacja w której pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie rodzicielskim, wówczas pracodawca nie odprowadza składek ZUS.

Umowa o dzieło a opodatkowanie podatkiem dochodowym umów powyżej kwoty 200 zł

Zlecający wykonanie dzieła jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy wg stawki 17%. Warto zaznaczyć, że na wniosek osoby wykonującej dzieło może pobrać podatek w wysokości 32%. Podstawę obliczenia podatku stanowi przychód z tytułu umowy o dzieło pomniejszony o 20% kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli umowa o dzieło dotyczy twórców korzystających spraw autorskich, a dzieło dotyczy przedmiotu uprawniającego do zastosowania tego rodzaju kosztów, w takim przypadku stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli zlecający wykonanie dzieła był zobowiązany do ich poboru. Obliczoną od takiej podstawy zaliczkę na podatek dochodowy obniża się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli jest zawarta z pracodawcą. W pozostałych przypadkach odprowadza się w całości. Zaliczkę na podatek dochodowy płatnik przekazuje do urzędu skarbowego do 20-go kolejnego miesiąca.

Do końca stycznia roku następnego płatnik zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej do urzędu skarbowego PIT 11 oraz PIT 4R, w którym ujmuje wszystkie wypłacone przychody z umów o dzieło z całego roku podatkowego, koszty ich uzyskania oraz należne zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku umów o dzieło z pracownikami ujęte są także naliczone składki społeczne i zdrowotne.

Do 28 lutego PIT-y musi przekazać osobom wykonującym dzieło poprzez przekazanie w wersji papierowej, wysłanie pocztą lub elektronicznie.

PIT wypełnisz za pomocą bezpłatnego i intuicyjnego kreatora, który pomoże Ci uwzględnić wszystkie przysługujące Ci ulgi:

Umowa o dzieło a opodatkowanie podatkiem dochodowym umów do kwoty 200 zł

Umowy o dzieło do kwoty 200 zł. są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym. W przypadku takich umów od przychodu pobiera się podatek w wysokości 17%, nie mają do nich zastosowania koszty uzyskania przychodu. Podatek zryczałtowany nie ma zastosowania do umów zawartych z pracodawcą. Płatnik pobiera zryczałtowany podatek i wpłaca go do urzędu skarbowego do 20-go kolejnego miesiąca.

Do końca stycznia sporządza deklarację PIT-8AR i przekazuje ją w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

PIT-8AR przekazywany jest wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Z umów o dzieło opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym wykonujący dzieło nie musi się rozliczać.

Umowa o dzieło pomiędzy dwoma osobami fizycznymi

Umowa o dzieło pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej także jest możliwa. W przypadku takiej umowy płatnika powinna określać umowa zawarta między nimi. Zasadą ogólnie przyjętą jest, iż w takiej sytuacji płatnikiem jest osoba wykonująca dzieło. Może ona rozliczyć się z uzyskanego przychodu do 02.05.2022 za 2021 rok i wykazać uzyskany przychód w wierszu „inne źródła” oraz odprowadzić podatek dochodowy.

Umowa o dzieło – jak rozliczyć PIT

Wykonujący dzieło wynagrodzenie otrzymane z tego tytułu wpisuje do deklaracji rocznej najczęściej PIT-37. Jeśli sam odprowadza zaliczki wybierze PIT 36.

W rocznym zeznaniu wykonujący dzieło wpisuje faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji wynagrodzenie z tego tytułu, koszty uzyskania przychodu oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli do dzieła mają zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodów wykazuje je w wierszu „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”. Natomiast z kosztami 50% wykazuje w wierszu „ Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art.18 ustawy”. W deklaracji nie musi wykazać takich samych kosztów uzyskania przychodu jak w otrzymanym PIT 11, może je zwiększyć jeśli były faktycznie wyższe oraz posiada odpowiednie dowody potwierdzające ich poniesienie. Wypełniając roczną deklarację PIT 37/PIT 36 wykonujący dzieło samodzielnie odpowiada za prawidłowe wypełnienie oraz wykazanie w odpowiedniej wysokości kwot. W rocznej deklaracji ma także możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku w wysokości zależnej od uzyskanych przez niego przychodów w roku podatkowym.

Program PIT pomoże Ci poprawnie wypełnić odpowiedni formularz: