Niania i rozliczenie podatkowe PIT

Umowa uaktywniająca

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice do opieki na dzieckiem, które ukończyło 20. tydzień życia do 3. roku lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, to do 4 roku życia – mogą zatrudnić opiekunkę na podstawie umowy uaktywniającej do opieki nad tym dzieckiem. Umowa taka jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Nianią może być np.: babcia, kuzynka dziecka, sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Taka osoba musi jedynie posiadać wykonane badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać orzeczenie o braku przeciwskazań do takiej pracy.

W przypadku zatrudnienia niani rodzic nie jest zobowiązany do poboru podatku od wypłaconego wynagrodzenia ani też do sporządzenia deklaracji i informacji podatkowych. Rodzice są zobowiązani zgłosić nianię do ZUS. Niania z uzyskanych przychodów rozlicza się samodzielnie.

Rozliczenia niani oraz wszystkich dochodów dokonasz wygodnie za pomocą programu do rozliczeń PIT:

ZUS w przypadku takiej umowy zobowiązany jest opłacać składki wyłącznie w przypadku:

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki:

Zaliczki niani i roczne rozliczenie

Opiekunka do dziecka zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej (składkami częściowo sfinansowanymi przez ZUS) samodzielnie opłaca zaliczki na podatek. Może rozliczyć swoje dochody po zakończeniu roku w PIT 36.

Jeżeli jednak w ciągu roku podejmie decyzję o opłacaniu zaliczek częściej i opłaci chociaż jedną zaliczkę musi odprowadzać takie zaliczki za każdy miesiąc do 20.dnia kolejnego miesiąca do końca roku podatkowego. W takiej sytuacji na koniec miesiąca:

Roczne rozliczenie Niani

Niania nie otrzymuje od rodziców żadnego PIT-u, są oni tylko zobowiązani do zgłoszenia jej do ZUS, opłacania składek i składania deklaracji oraz raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niania dochody rozlicza samodzielnie na podstawie umowy zawartej z rodzicami lub potwierdzeń wpłat dokonanych przez rodziców (wpłaty na rachunek bankowy, przekazy pocztowe lub pokwitowania wpłat gotówkowych) powiększone o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne przez rodziców.

Dochody ujmuje w PIT 36:

Podsumowując Niania z przychodów uzyskanych w ciągu roku rozlicza się na zasadach ogólnych. Uprawnia ją to do odliczenia kwoty wolnej od podatku, rozliczenia wspólnie z małżonkiem / w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz z korzystania z odliczenia ulg np na: dzieci, internet, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej i leki.

Osoby zatrudniające osoby do pomocy mogą skorzystać z odliczenia składek w przypadku umowy aktywizacyjnej.

Umowa aktywizacyjna jest umową, która jeśli zawarta została przed 2007 r przez podatników prowadzących gospodarstwo domowe i rozliczających się na zasadach ogólnych lub ryczałtu ewidencjonowanego z osobą bezrobotną zatrudnioną przez nich w celu prowadzenia gospodarstwa domowego lub opieki nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, upoważnia do skorzystania z ulgi.

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy którzy zawarli taką umowę z pomocą domową przed 2007 rokiem, opłacają za nią składki ZUS, odprowadzają podatek oraz sporządzają dla niej PIT -11 i PIT-4R. W ramach tej ulgi mogą odliczyć koszty zapłaconych ze środków własnych składek ZUS zatrudnionej osoby od dochodu po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.

Jeżeli taka umowa została zawarta po 31 grudnia 2006 roku to ulga nie przysługuje. Ponadto w przypadku takiej umowy całość składek finansowana jest bez pomocy ZUS.

Przekazując 1% podatku w zeznaniu rocznym, działaj realnie! Wesprzyj Szlachetną Paczkę.

Wypełnij PIT poprawnie i uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi za pomocą programu: