Niania i rozliczenie podatkowe PIT

Umowa uaktywniająca

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice do opieki na dzieckiem, które ukończyło 20. tydzień życia do 3. roku lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, to do 4 roku życia – mogą zatrudnić opiekunkę na podstawie umowy uaktywniającej do opieki nad tym dzieckiem. Umowa taka jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Jest to umowa o świadczenie usług, której zaletą jest opłacenie pod pewnymi warunkami składek przez ZUS, a także możliwość szybkiego powrotu rodziców do pracy. 

Nianią może być np.: babcia, kuzynka dziecka, sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Taka osoba musi jedynie posiadać wykonane badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać orzeczenie o braku przeciwskazań do takiej pracy.

W przypadku zatrudnienia niani rodzic nie jest zobowiązany do poboru podatku od wypłaconego wynagrodzenia ani też do sporządzenia deklaracji i informacji podatkowych. Rodzice są zobowiązani zgłosić nianię do ZUS. Niania z uzyskanych przychodów rozlicza się samodzielnie.

Rozliczenia niani oraz wszystkich dochodów dokonasz wygodnie za pomocą programu do rozliczeń PIT:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Kiedy budżet państwa sfinansuje składki ZUS za nianię 

Finansowanie składek niani przez budżet państwa, nastąpi w przypadkach gdy: 

Rodzice

Niania

Dziecko

Jakim ubezpieczeniem ZUS jest objęta niania 

Niania jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: 

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na to ubezpieczenie finansuje sama niania. Rodzic potrąca tą składkę z pensji niani i odprowadza do ZUS.

Umowa uaktywniająca w przypadku wyższego wynagrodzenia od minimalnego 

Jeżeli niania zarabia wyższą kwotę jak aktualne minimalne wynagrodzenie, to składki od nadwyżki ponad tę kwotę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niania współfinansuje wraz z rodzicami dziecka, nad którym sprawowana jest opiekę w ramach umowy uaktywniającej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie leży po stronie niani a w przypadku ubezpieczeń wypadkowych finansowane są w całości przez rodzica.

Roczne rozliczenie Niani

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. Rodzic dziecka nie przekazuje niani ani urzędowi skarbowemu deklaracji i informacji podatkowy dlatego rozliczenie z urzędem skarbowym leży po stronie niani. 

Niania nie otrzymuje od rodziców żadnego PIT-u, są oni tylko zobowiązani do zgłoszenia jej do ZUS, opłacania składek i składania deklaracji oraz raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niania dochody rozlicza samodzielnie na podstawie umowy zawartej z rodzicami lub potwierdzeń wpłat dokonanych przez rodziców (wpłaty na rachunek bankowy, przekazy pocztowe lub pokwitowania wpłat gotówkowych) powiększone o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne przez rodziców.

Niania dochody ujmuje w PIT 36:

Podsumowując, niania z przychodów uzyskanych w ciągu roku rozlicza się na zasadach ogólnych. Uprawnia ją to do odliczenia kwoty wolnej od podatku, rozliczenia wspólnie z małżonkiem / w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz z korzystania z odliczenia ulg np na: dzieci, internet, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej i leki.

Osoby zatrudniające osoby do pomocy, mogą skorzystać z odliczenia składek w przypadku umowy aktywizacyjnej.

Umowa aktywizacyjna jest umową, która jeśli zawarta została przed 2007 rokiem przez podatników prowadzących gospodarstwo domowe i rozliczających się na zasadach ogólnych lub ryczałtu ewidencjonowanego z osobą bezrobotną zatrudnioną przez nich w celu prowadzenia gospodarstwa domowego lub opieki nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, upoważnia do skorzystania z ulgi.

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy, którzy zawarli taką umowę z pomocą domową przed 2007 rokiem, opłacają za nią składki ZUS, odprowadzają podatek oraz sporządzają dla niej PIT -11 i PIT-4R. W ramach tej ulgi mogą odliczyć koszty zapłaconych ze środków własnych składek ZUS zatrudnionej osoby od dochodu po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy.

Jeżeli taka umowa została zawarta po 31 grudnia 2006 roku to ulga nie przysługuje. Ponadto w przypadku takiej umowy całość składek finansowana jest bez pomocy ZUS.

Przekazując 1,5% podatku w zeznaniu rocznym, działaj realnie! Wesprzyj Szlachetną Paczkę.

Wypełnij PIT poprawnie i uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi za pomocą programu:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS