ROZLICZENIE PIT Z DZIECKIEM

Jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i zastanawiasz się nad wspólnym rozliczeniem PIT z dzieckiem? Nie wiesz jednak, czy spełniasz potrzebne wymagania? W „Poradniku podatnika” Szlachetna PACZKA rozwieje Twoje wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.

komu pomaga Szlachetna Paczka

Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem to preferencyjny sposób opodatkowania, na którym można zaoszczędzić kilkaset lub nawet kilkanaście tysięcy złotych w zależności od zarobków samotnego rodzica. Jest on szczególnie korzystny i atrakcyjny zwłaszcza wtedy, gdy samotny rodzic zarabia na tyle dużo (więcej niż 85 528 zł), że „wpada” w wyższy próg podatkowy z 18 na 32%. Przewidziany jest on jednak tylko dla osób wychowujących swoją pociechę lub swoje pociechy samotnie.

Rozlicz PIT za 2020 rok w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci.

Zrób to wygodnie i bezpiecznie w programie PITax.pl:

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania. Tą osobą może być rodzic bądź prawny opiekun, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dziecko. Chodzi w tym wypadku o rodziców po rozwodzie, żyjących w separacji orzeczonej przez sąd, wdowy, wdowców, panny i kawalerów, którzy rzeczywiście samodzielnie wychowują i utrzymują dziecko. Sytuacja ta nie musi mieć miejsca przez cały rok – de facto wystarczy jeden dzień w roku sprawować samotne wychowanie nad dzieckiem. Preferencja przysługuje także w rodzinie, w której jeden z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę więzienia.

Co ważne – urząd skarbowy może sprawdzić, czy rzeczywiście samotne wychowanie dziecka ma miejsce. Istotne są fakty, z kim dziecko zamieszkuje i kto je utrzymuje. Podatnikowi mieszkającemu z partnerem, z którym posiada dziecko (w związku nieformalnym) bądź korzysta z jego opieki przy wychowaniu, ulga nie przysługuje.

Sytuacja ma się inaczej w przypadku zamieszkiwania z partnerem, który nie jest rodzicem dziecka bądź kiedy korzysta się z pomocy rodziny (np. zamieszkiwanie z dzieckiem u rodziców matki/ojca) – te sytuacje nie wykluczają podatnika jako osoby sprawującej samotne wychowanie. Dzieje się tak pod warunkiem, że osoby te nie ingerują w proces wychowania i nie dostarczają opiekunowi pomocy finansowej.

Kogo obejmuje wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem?

Chcąc rozliczyć PIT z dzieckiem należy również pamiętać, że przywilej obejmuje dzieci:

 niepełnoletnie, przebywające pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego,

 otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (nieistotny jest wówczas warunek bycia pełnoletnim),

 w trakcie nauki, do ukończenia 25. roku życia (tutaj dodatkowym warunkiem są dochody dziecka podlegające opodatkowaniu, które nie mogą przekroczyć 3089 zł – nie wlicza się do tej kwoty renty rodzinnej).

Dziecko, z którym chcemy wspólnie rozliczyć PIT powinno spełniać co najmniej jeden z powyższych warunków.

Informację na temat sposobu opodatkowania, rozliczający deklaruje na swoim standardowym formularzu PIT w zależności od uzyskiwanych dochodów, czyli np. PIT-37 czy PIT-36.

wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem

Wspólne rozliczenie z pełnoletnim dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca pełnoletnie dziecko, może korzystać ze wspólnego rozliczenia tylko, jeśli podopieczny/podopieczna kontynuuje naukę – uczy się lub studiuje. Obowiązuje to do 25. roku życia dziecka bądź jeśli pobiera ono rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (wtedy bez względu na jego wiek).

Jeśli podczas trwającego roku podatkowego, dziecko ukończy 18 lub 25 lat, rodzic nadal może skorzystać ze wspólnego rozliczenia za tenże rok podatkowy. Warunkiem są wspomniane wyżej dochody dziecka, które nie mogą przekroczyć wówczas granicy 3089 złotych.

W rzeczywistości, aby możliwe było skorzystanie ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, musi ono pozostawać niepełnoletnie lub być w trakcie nauki do 25. roku życia, co najmniej przez jeden dzień danego roku.

Oblicz podatek na preferencyjnych warunkach, jeśli wychowujesz samotnie dziecko. Od razu możesz też wysłać gotowy PIT do urzędu:

Rozliczenie PIT z dzieckiem po rozwodzie

W trakcie rozwodu bądź separacji, sąd przyznaje władzę rodzicielską nad wspólnym, niepełnoletnim dzieckiem małżonków. Sąd może zadecydować o przyznaniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub jednemu z nich, ograniczając ją jednocześnie drugiej stronie.

W przypadku rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, orzeczenie o prawie do wychowania nie jest wymagane. Podatnik musi jednak udowodnić sprawowanie stałej, samodzielnej opieki wychowawczej (wspólne zamieszkanie z dzieckiem, uczęszczanie dziecka do szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania rodzica korzystającego z ulgi, utrzymanie finansowe – np. rachunki za ubrania, materiały szkolne itp.).

Co ważne, w przypadku przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom – z przywileju może skorzystać tylko jeden z nich – ten sprawujący ciągłą opiekę nad dzieckiem.

Z preferencji dla osoby samotnie wychowującej dziecko, nie może skorzystać jednocześnie jeden i drugi rodzic (chyba, że jeden samotnie wychowuje jedno, a drugi – drugie dziecko).

Rozliczenie PIT z dzieckiem w konkubinacie

Rodzic dziecka pozostający w związku nieformalnym, zamieszkujący razem z partnerem i razem z nim sprawujący opiekę nad wspólnym dzieckiem, nie może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania jako osoba samotnie je wychowującego.

Podatnik rozliczający się jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest zobowiązany do wykazania, iż jest rzeczywiście osobą samotną. Istotne jest samodzielne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad swoim podopiecznym.

Jeśli konkubenci mieszkają razem, ale jednocześnie rozliczają się osobno, wyjątkowo możliwe jest skorzystanie przez osobę wychowującą dziecko z przywileju dla samotnie wychowującego.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego i jednoczesne samotne wychowanie dziecka (samodzielne ponoszenie kosztów jego utrzymania) jest jednak trudnym do udowodnienia faktem.

Rozliczenie z dzieckiem, a ulga prorodzinna

Wspólne rozliczenie z dzieckiem to preferencyjny sposób opodatkowania, który działa na zasadach analogicznych, jak wspólne rozliczenie małżonków. Często zdarza się jednak, że preferencja dla samotnie wychowujących dziecko jest mylona z ulgą prorodzinną. Generalnie nie są to tożsame preferencje. Co ważne – jedna nie wyklucza drugiej. Rozliczając się wspólnie z dzieckiem mamy prawo do skorzystania jednocześnie z ulgi prorodzinnej, jeśli tylko spełniamy jej wymagania.

O ile w ramach ulgi prorodzinnej, kwota korzyści zależy od liczby wychowywanych dzieci, o tyle w przypadku wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem znaczenie ma przede wszystkim wysokość zarobków samotnego rodzica bądź opiekuna.

Rozliczasz – pomagasz. 1% Twojego podatku na OPP ma znaczenie

Rozliczenie PIT-a to nie tylko obowiązek (czasami przykry). Może on też przyczynić się do dobrych i potrzebnych rzeczy. Wszystko dzięki mechanizmowi 1%, poprzez który możesz zadeklarować przekazanie 1% należnego podatku na organizację pożytku publicznego. Warto z tego skorzystać.