Brand

Co można odliczyć od podatku?

Sprawdź, co można odliczyć od podatku. Ulga na dziecko, samochód, leki — to tylko kilka z możliwości.

Co można odliczyć od podatku w zeznaniach rocznych?

 

Rozliczając się na deklaracjach PIT, podatnik może skorzystać również z przewidzianych przez ustawę ulg przeznaczonych dla osób spełniających określone wymogi.

Co można odliczyć od podatku?

 

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko dotyczy podatników wykonujących władzę rodzicielską, pełniących rolę opiekuna prawnego wobec dziecka, które z nimi zamieszkuje oraz osoby, która na podstawie orzeczenia sądu / zezwolenia starosty pełni opiekę w formie rodziny zastępczej.

Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc roku podatkowego, w którym opiekun sprawował władzę wychowawczą nad dzieckiem. Jej wysokość jest zależna od liczby dzieci oraz dochodu (wyłącznie w przypadku odliczenia na jedno dziecko).

 

Przekaż 1%

  

Ulga na leki

Ulga na leki przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych. Podatnik, starający się o ulgę na leki, zobowiązany jest do wykazania jednego z wymaganych dokumentów:

 

 orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (wystawione przez organ orzekający),

 decyzji o uzyskanej rencie (szkoleniowej, socjalnej lub z powodu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy),

 orzeczenia o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności wystawione osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.

Z ulgi skorzystać mogą też osoby, pod których opieką znajdują się osoby niepełnosprawne: małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, własne i przysposobione dzieci, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, synowe, zięciowie, macochy i ojczymowie (o ile dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają rocznie 10 080 zł).

Podatnik powyższe dokumenty wykazuje w momencie dokonywania zakupu leków, które zalecone są przez lekarza specjalistę.

 

Odliczenie internetu od podatku

Ulgę za internet podatnik rozlicza w zeznaniu rocznym. Jej odliczenie może nastąpić jedynie w dwóch następujących po sobie latach (gdy osoba rozliczająca się nie korzystała z ulgi nigdy wcześniej).

Odliczana kwota podlega limitowi — najwyższa kwota, jaką można odliczyć wynosi 760 zł na osobę.

Mogą skorzystać z niej osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu (PIT-28), według skali podatkowej (PIT-36) oraz podatnicy nieposiadający działalności gospodarczej (PIT-37).

Ulga na internet obejmuje podatników korzystających z usług internetowych (ogólnie, nie tylko w swoim domu, ale również w kafejkach, na telefonach, przenośnych modemach). Są oni jednak zobowiązani do wykazania specjalnego dowodu potwierdzającego poniesione koszty, np. faktury.

Powinien on zawierać: dane nabywcy oraz sprzedawcy, rodzaj usługi, kwotę poniesioną za usługę, potwierdzenie wydatku (nie tylko zamówienia usług internetowych).

Ulgę na internet, podobnie jak wszystkie inne, podatnik wykazuje w załączniku PIT/O (w przeznaczonej do tego rubryce).

 

Ulga PIT dla krwiodawców

Podatnik, który decyduje się na honorowe oddanie swojej krwi, może odliczyć darowiznę. Jest ona odliczana od dochodu (podobnie jak inne darowizny) i polega na odliczeniu ekwiwalentu za krew, przysługującego krwiodawcy za oddanie określonej ilości krwi. Litr krwi wyceniony został na 130 złotych. Uzyskana ulga nie może natomiast przekroczyć 6% dochodu.

W przypadku ulgi dla krwiodawców nie jest wymagane posiadanie oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu krwi. Podatnik potrzebuje jednak zaświadczenia o ilości bezpłatnie pobranej krwi przez krwiodawcę (najczęściej jest to informacja w karcie honorowego dawcy).

 

Ulga na samochód

Ulga na samochód dotyczy osób z orzeczeniem o pierwszym lub drugim stopniu niepełnosprawności oraz opiekunów osób niepełnosprawnych będący właścicielami samochodu osobowego. Odwołuje się ona do wykorzystania samochodu osobowego w określonych przypadkach. Cel użytkowania samochodu musi być związany z rehabilitacją i poprawą warunków życia osoby niepełnosprawnej (konieczny przewóz na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze).

Osoba korzystająca z ulgi nie musi być kierowcą.

Najwyższa kwota jaką podatnik będzie mógł odliczyć w roku podatkowym nie może przekraczać 2280 zł.

 

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Z odliczenia na sprzęt rehabilitacyjny skorzystać mogą osoby posiadające orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne poniżej 16 roku życia, podatnicy pobierający rentę szkoleniową, socjalną bądź z tytułu całkowitej/częściowej niezdolności do pracy oraz ich opiekunowie.

Dochody osoby niepełnosprawnej w ciągu roku nie mogą przekraczać 9120 zł.

Odliczeniu podlegają koszty wydane na zakup oraz naprawę specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, narzędzi, urządzeń niezbędnych podczas rehabilitacji, narzędzia ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego). Niektóre indywidualne potrzeby są jednak trudne do jednoznacznej interpretacji, w związku z czym nie istnieje stały katalog sprzętów, które ulga obejmuje. Jest to rozstrzygane na bieżąco.

 

Przekaż 1%

  

Składki ZUS

Podatnicy prowadzący własne firmy zobowiązani są do opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Opłacanie składek może wpływać natomiast na dochód, który jest podstawą opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszenie zaliczki dla urzędu skarbowego.

Składki ZUS mogą obniżać podatek dochodowy:

 przez wliczenie ich do kosztów łącznie z innymi wydatkami,

 przez odjęcie ich od dochodu.

 

Obydwa sposoby obniżają dochód o taką samą kwotę.

Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od kwoty podatku dochodowego. Odliczenie wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki (przy wymiarze obowiązującym — 9%).

Składki ZUS mogą zostać odliczone jedynie kiedy są już zapłacone. Składki zaległe podatnik może odliczyć dopiero po ich uregulowaniu.

Co istotne, aby składki ZUS pomniejszyły podatek dochodowy, osoba dokonująca rozliczenia musi posiadać potwierdzenie zapłaty.

 

Odliczenie na emeryturę

Podatnicy dokonujący wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego mogą skorzystać z jego odliczenia od podstaw opodatkowania. Podatnicy mogą oszczędzać na emeryturę na różne sposoby. Przy wpłatach na indywidualne konto emerytalne IKE po ukończeniu odpowiedniego wieku wypłacanie środków jest zwolnione z podatków. W wypadku korzystania z IKZE, czyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, wypłacane kwoty definiowane są jako przychód, a co się z tym wiąże — podlegają one opodatkowaniu.

Jednak tu osoba odprowadzająca podatek ma prawo do odliczenia ich od podstaw opodatkowania kwoty składek (wpłacanych w roku uiszczenia).

Kto może zatem dokonać odliczenia?

 podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT-37 i PIT-36,

 podatnicy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28,

 podatnicy rozliczający się liniowo PIT-36l.

 

Odliczenie na emeryturę dotyczy osób fizycznych, wpłacających środki na jedno konto IKZE. Podatnik może być właścicielem jednego konta IKZE i jednocześnie w IKE. Ma wtedy prawo, aby korzystać z odliczenia na zasadach względem konta IKZE oraz do zwolnienia z opodatkowania (IKE).

Ulga posiada limit w postaci wysokości przychodów podatnika oraz maksymalną wartością składek, jakie w jednym roku można wpłacić na IKZE.

Dokonywane wpłaty na IKZE (w jednym roku kalendarzowym) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przewidywanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej (lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone). Wysokość tej kwoty to 5.115,60 zł.

 

Przekaż 1%

 

Darowizny na organizacje społeczne

Podatnik dokonujący darowizny na organizacje społeczne może odliczyć ją od podatku w swojej deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje od swojego dochodu w wypadku przekazania darowizny na wybraną organizację, która realizuje cele pożytku publicznego.

Jak można dokonać odliczenia?

Podatnik wpisuje roczną kwotę dokonywanych odliczeń w swoją deklarację roczną. Wszelkie szczegóły uzupełnia się natomiast w załączniku PIT/O.

W deklaracji należy uzupełnić:

 dane identyfikacyjne obdarowanego (nazwa, adres),

 kwotę darowizny,

 kwotę odliczenia.

 

Odliczenia darowizny dokonuje się na podstawie dowodu, jakim jest dowód wpłaty na konto bankowe obdarowanego. W wypadku darowizny innej niż pieniężna wymagany jest dowód potwierdzający jej wartość (tutaj potrzebne jest też poświadczenie obdarowanego o przyjęciu tejże darowizny).

 

<<< Powrót do listy artykułów